PISA 2012

Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.

.

I PISA 2012 är matematik huvudämne för andra gången vilket har möjliggjort jämförelser av matematikens utveckling i skolan sedan 2003. Vidare har trendanalyser kunnat göras i alla tre ämnen då detta är den femte PISA-undersökningen.

I PISA 2000 och 2003 presterade svenska 15-åringar över OECD-genomsnittet i samtliga tre kunskapsområden. Sett över tid har svenska 15-åringars genomsnittliga resultat försämrats mest jämfört med alla andra OECD-länder. I PISA 2012 presterar 25 av 34 länder bättre än Sverige i matematik och i naturvetenskap och i läsförståelse presterar 19 länder bättre än Sverige.

Pojkar och lågpresterande elever tappar mest

I matematik är nedgången lika stor bland låg- och högpresterande elever. I läsförståelse och naturvetenskap är det däremot främst de lågpresterande eleverna som tappat mest.

PISA 2012 visar också att pojkar har försämrat sina resultat i större utsträckning än flickor i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.

Likvärdighet försämrats i läsförståelse och naturvetenskap

Ett av de viktigaste målen i den svenska skolan är att erbjuda en likvärdig utbildning till alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska möjligheter. När PISA mäter likvärdighet med matematik i fokus är likvärdigheten oförändrad jämfört med 2003. Resultatet blir dock ett annat med läsförståelse och naturvetenskap i fokus. Då visar PISA att likvärdigheten har försämrats i Sverige.

Digitala prov

I PISA 2012 har en del elever även gjort digitala prov i matematik och läsförståelse. Dessa test visar att svenska elever är sämre än OECD-genomsnittet på den digitala provdelen i matematik, men relativt bättre jämfört med det pappersbaserade provet. I digitala matematikprovet presterar pojkar bättre än flickor.

Prov i digital problemlösning

Sveriges resultat i digital problemlösning i PISA 2012 är lägre än OECD-genomsnittet och ligger i linje med de resultat i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som redan presenterats från PISA 2012. Det svenska resultatet i problemlösning är lågt även i ett nordiskt perspektiv. Endast Danmark har resultat på samma nivå som Sverige, medan elever i Finland, Norge och även Estland presterar bättre. Det är första gången problemlösning prövas på detta sätt i PISA så det går inte att säga något om eleverna blivit bättre eller sämre jämfört med tidigare år.

65 länder deltar i PISA 2012

Från Sverige har knappt 4 700 15-åringar fördelade på 209 skolor besvarat frågorna. Av dessa har cirka 2 500 också gjort ett digitalt prov. Utöver proven besvarade eleverna en enkät med bland annat frågor om sin bakgrund, sitt lärande samt engagemang och motivation. Dessutom har skolornas rektorer fått besvara frågor om t.ex. lärandemiljö, lärarnas kompetens och engagemang samt elevernas inställning och beteende. Undersökningen genomfördes mars 2012.
 

Senast granskad: 2014-04-01
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen