Sverige tappar i både kunskaper och likvärdighet

Svenska 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik har försämrats under 2000-talet. I naturvetenskap presterar svenska elever idag under det internationella genomsnittet. Den svenska skolan har också blivit mindre likvärdig och de elever som inte når upp till en grundläggande läsförståelse har blivit allt fler. Det visar resultaten från PISA 2009.

Nästan en halv miljon 15-åringar från sammanlagt 65 länder eller regioner har deltagit i PISA 2009. I Sverige deltog 4 567 elever. PISA är en OECD-studie som mäter kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. De svenska resultaten presenteras och analyseras i rapporten "Rustad att möta framtiden?"

Försämrade resultat

I PISA 2009 är läsförståelse huvudområde. Jämfört med den första PISA-undersökningen har resultaten försämrats och svenska 15-åringars läsförståelse är idag på en genomsnittlig nivå i ett internationellt perspektiv. I alla tidigare PISA-undersökningar har svenska elever presterat över genomsnittet av OECD-länderna.

Svenska 15-åringars resultat i matematik har försämrats. I PISA 2003 presterade svenska elever över OECD-genomsnittet. Idag presterar svenska elever på en genomsnittlig nivå. I naturvetenskap presterar svenska 15-åringar för första gången under OECD-snittet <br />

De svagare eleverna har blivit fler

Nästan en femtedel av de svenska eleverna når inte upp till basnivån i läsförståelse. Enligt OECD är det en kunskapsnivå som kan ses som grundläggande för fortsatt lärande. Andelen har ökat från knappt 13 procent till knappt 18 procent sedan 2000. Bland pojkar är det nästan en fjärdedel som inte når upp till den grundläggande nivån. Både pojkar och flickor har tappat, men pojkar har tappat mer och de svagpresterande pojkarna mest.

Likvärdighet - från topposition till genomsnittsland

En likvärdig skola innebär bland annat att alla elever oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar ska ges samma möjligheter att uppnå målen. PISA 2000 visade att Sverige hade en stark position när det gäller likvärdighet. En analys av resultaten i PISA 2009 visar att Sverige har tappat sin topposition till att numera inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighet. Dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökat och dels har skillnaderna mellan hög- och lågpresterande skolor ökat. Dessutom har betydelsen av en elevs socioekonomiska bakgrund förstärkts och är nu till och med större än OECD-genomsnittet.

Senast granskad: 2010-12-21
Innehållsansvar: Resultatutvärderingsenheten