TIMSS i korthet

TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år.

TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study.

Syftet med TIMSS är att beskriva och jämföra elevprestationer och att redovisa elevers erfarenheter av och attityder till matematik och NO, både nationellt och internationellt. Syftet är också att försöka förklara och förstå trender inom länder och undersöka skillnader i prestationer mellan länder mot bakgrund av skolans organisation, lärarens undervisning och elevens situation och attityder.

Utöver det mäter och jämför studien också skillnader mellan olika länders skolsystem för att ge stöd för förbättringar i matematik och NO. Sådana jämförelser ökar ländernas möjligheter att upptäcka sina egna systems starka och svaga sidor, vilket i förlängningen kan leda till en förbättrad skola.

TIMSS är en omfattande studie som pågår under en lång period och innefattar både förstudie och huvudstudie. Syftet med förstudien är att finslipa mätmetoder och mätinstrument inför huvudstudien. 

Aktuella händelser i studien

November 2016: Den internationella och nationella rapporten släpps 29 november 2016.

Maj 2015: Nu är TIMSS 2015 genomförd! I studien deltog 144 skolor med elever i årskurs 4 och 150 skolor med elever i årskurs 8. Totalt var det cirka 9 000 elever, 4 500 föräldrar, 800 lärare och 290 rektorer som deltog. Engagemanget på skolorna har varit mycket stort och vi vill rikta ett tack till alla som deltagit i TIMSS 2015.

 I slutet av 2016 kommer alla resultat från TIMSS 2015 att presenteras både i en internationell och i en nationell rapport.
 

Senast granskad: 2016-05-31
Innehållsansvar: Utvärderingsavdelningen