Omslagsbild till Skolfrånvaro och vägen tillbaka. Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv.

Skolfrånvaro och vägen tillbaka

Långvarig ogiltig frånvaro innebär att den rätt till utbildning som alla skolpliktiga barn har inte blir tillgodosedd. Den här rapporten redovisar omfattningen av långvarig ogiltig frånvaro, orsaker till ogiltig frånvaro och hur skolor och förvaltningar arbetar för att främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro.

Studien genomfördes 2009 och bygger på intervjuer med 21 elever med tidigare erfarenhet av långvarig frånvaro, på intervjuer i skolor och förvaltningar i åtta kommuner och på enkäter till barn- och utbildningsförvaltningar (motsvarande) och ett urval fristående skolor. Studien är en uppföljning och en fördjupning av studien "Rätten till utbildning. Om elever som inte går i skolan" som genomfördes 2007.

Genom att anlägga ett elevperspektiv på ogiltig frånvaro har Skolverket i rapporten velat lyfta fram dem som skolfrånvaron verkligen berör - eleverna själva. Ogiltig frånvaro är nästan alltid en signal om svårigheter, i elevens skolsituation och ofta även i elevens livssituation. Det finns sällan några enkla lösningar, men studien visar att det finns en rad förutsättningar i skolan som gynnar närvaro och är viktiga för att elever med frånvaroproblematik ska återvända. Många av eleverna har en svår livssituation som skolan inte kan lösa. Men skolan måste uppmärksamma att en elev inte mår bra och i samverkan med andra se till att eleven får hjälp utifrån sitt behov.

Omfattningen av långvarig ogiltig frånvaro

Sammanlagt var det ungefär 1 650 skolpliktiga elever som i slutet av läsåret 2008/09 hade varit fullständigt frånvarande i minst en månad utan giltiga skäl. Nästan 600 elever hade varit frånvarande minst hela vårterminen. Ungefär 12 100 elever hade varit återkommande ströfrånvarande under minst två månader.

Senast granskad: 2010-03-17
Innehållsansvar: Analys- och utredningsenheten