Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2018-04-25

  Barngruppernas storlek fortsätter att minska

  Trenden med allt mindre grupper i förskolan fortsätter. 2017 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,3 barn jämfört med 15,9 året innan. Även personaltätheten har förbättrats något. Se statistik för just din kommun och ditt län.

 • 2018-04-25

  Nytt frivilligt prov i Historia 1b

  Nu finns årets prov i kursen Historia 1b i vår bedömningsportal. Provet är frivilligt att använda och utgör ett gott stöd för din bedömning och betygssättning. Du behöver logga in i portalen för att få åtkomst till provet.

 • 2018-04-25

  Viktigt att motverka fusk med nationella prov

  Den senaste tiden har flera nationella prov läckt ut i förväg genom att provuppgifter eller facit spridits i sociala medier. Skolverket ser mycket allvarligt på fusket.

 • 2018-04-23

  Matematiklyftet med handledning på webben - ansök nu!

  Är du matematiklärare och har inte gått Matematiklyftet? Nu har du en ny chans! Läsåret 2018/19 finns möjlighet att gå Matematiklyftet med handledning och kollegiala träffar på webben och du kan därför delta oavsett var i landet du befinner dig. Vill du delta? Prata med din huvudman som gör anmälan - senast den 26 april.

 • 2018-04-23

  Platser kvar till handledarutbildning i matematik, naturvetenskap, teknik

  Gå handledarutbildning för kollegialt lärande i matematik, naturvetenskap och teknik läsåret 2018/19. Utbildningen hålls i Malmö och Stockholm och för dig som är matematiklärare finns även möjlighet att gå utbildningen via webben. Vill du delta? Prata med din huvudman som gör anmälan - senast den 26 april.

 • 2018-04-19

  Kartläggningsmaterialet i matematik för nyanlända elever översatt till fler språk

  Kartläggningsmaterialet för nyanlända elevers kunskaper, steg 3 i matematik innehåller uppgifter som finns översatta till fler olika språk. Nu finns uppgifterna på ytterligare 10 språk. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av materialet.

 • 2018-04-19

  Besök betaversionen av nya skolverket.se

  Under sommaren 2018 kommer vår webbplats att ersättas av en ny. Redan nu kan du gå in och titta på den nya webbplatsen som håller på att byggas upp. Vi har gjort nya ingångar till våra sidor och förbättrat och sökoptimerat innehållet, för att du lättare ska hitta det du behöver.

 • 2018-04-13

  100 skolor i försök med digitala nationella prov

  Skolverket har valt ut 100 skolor som ska delta i en försöksverksamhet med digitala nationella prov. Skolorna kommer att testa de tekniska lösningar som behövs för att kunna införa digitala nationella prov. Ett syfte är också att undersöka skolors beredskap att genomföra digitala prov. En lista med alla utvalda skolor finns bifogad.

 • 2018-04-12

  Förslag på förändringar inom VVS- och fastighetsprogrammet

  Vi föreslår förändringar inom programmen VVS och fastighet samt bygg- och anläggning. Förslaget berör bland annat ämnesplaner – befintliga såväl som nya. Lämna dina synpunkter senast den 10 maj 2018.

 • 2018-04-12

  Utveckla din kompetens i språk – anmäl dig nu

  I höst kan du delta i Språksprånget en kompetensutvecklingsinsats för dig som undervisar i moderna språk. Redan nu kan du anmäla om att gå en handledarutbildning.

 • 2018-04-11

  Frivilligt prov i kursen Kemi 2

  Nu finns ett nytt frivilligt prov i Kemi 2 som lärare kan välja att använda som stöd för sin bedömning och betygssättning. Provet består av ett teoretiskt och ett laborativt delprov. Lärare behöver logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till provet.

 • 2018-04-10

  Stort behov av utbildad personal på fritids

  Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistiken finns även på läns- och kommunnivå.

 • 2018-04-03

  Miljard ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen

  Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Nu är det klart hur mycket var och en kan få. Här är listan.

 • 2018-03-28

  Skolbibliotekens roll behöver stärkas

  Skolbibliotekens pedagogiska funktion finns inte inskriven i skollagen idag. Därför föreslår Skolverket att regeringen utreder om skollagen kan förtydliga skolbibliotekens roll i skolan. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen och skolbibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara.

 • 2018-03-28

  Sök till Lärarlyftet nu

  Undervisningen är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du som är lärare har rätt behörighet för den undervisning du bedriver och de betyg du sätter. Genom Lärarlyftet kan du komplettera din legitimation med fler behörigheter.

 • 2018-03-23

  Tydligare om undervisning i förskolan

  Skolverket lämnar nu över förslag på reviderad läroplan för förskolan till regeringen. I förslaget har bland annat begreppet undervisning och förskollärarens ansvar förtydligats.

 • 2018-03-22

  Elevantalet i grundskolan fortsätter att öka

  Elevantalet i grundskolan har ökat med drygt 25 000 elever från föregående läsår. Det beror dels på att en större kull elever började i årskurs 1, dels på att det har tillkommit elever även i övriga årskurser. Det visar statistik över elever i grundskolan per den 15 oktober 2017.

 • 2018-03-22

  Stora skillnader i lärarbehörighet mellan kommuner

  Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något jämfört med föregående läsår. I grundskolan är lärarbehörigheten i stort sett oförändrad men skillnaderna mellan kommunerna är stora. Det visar ny statistik från Skolverket över pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2017/18 som finns på läns-, kommun- och skolnivå.

 • 2018-03-21

  Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat

  Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg.

 • 2018-03-16

  Samlat stöd till rektorer inom särvux

  Här finns samlad information och stöd för dig som är rektor inom särskild utbildning för vuxna. Läs bland annat om ditt ansvar som rektor, utbildningens innehåll och bestämmelser om intyg och betyg.

 • 2018-03-16

  Förslag till förändringar inom gymnasieskolans program

  Skolverket vill gärna få in synpunkter på ett framtaget förslag till konsekvensbeskrivning som ingår i ett pågående uppdrag om revideringar av ett antal gymnasieprogram. Eftersom det i nuläget handlar om ett förslag finns det möjligheter att vara med och påverka uppdraget. Lämna dina synpunkter till oss senast den 12 april.

 • 2018-03-16

  Stärk skolledares förmåga att leda och styra

  Gör en anmälan till senast den 16 april 2018.

 • 2018-03-15

  Förslag till ändrade kursplaner i komvux på grundläggande nivå

  Fram till och med den 11 april 2018 finns möjlighet att lämna in synpunkter på Skolverkets förslag till ändrade kursplaner i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

 • 2018-03-13

  Nationella prov i svenska har spridits på snapchat

  Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har spridits i sociala medier på tisdagsmorgonen. Även uppsatsdelen som genomförs på torsdag har blivit känd bland elever.

 • 2018-03-08

  Barn- och fritidsprogrammet ökar mest

  Antalet elever i gymnasieskolan fortsätter att öka inom både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Av alla nationella program är det barn- och fritidsprogrammet som ökar procentuellt mest bland de elever som går första året i gymnasieskolan. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik som också finns på läns-, kommun- och skolnivå.

 • 2018-03-06

  Allt fler tillsvidareanställda förstelärare

  För första gången har en majoritet av förstelärarna tillsvidareanställning som förstelärare. Antalet tillsvidareanställda har ökat från drygt 5 500 våren 2016 till nästan 8300 hösten 2017. Det visar en ny rapport om karriärtjänster från Skolverket.

 • 2018-03-01

  Bedömningsstöd i matematik 1a för alla nationella yrkesprogram

  Nu finns det bedömningsstöd i matematik 1a kopplade till karaktärsämnena i alla nationella yrkesprogram. Du behöver logga in i vår bedömningsportal för att ta del av materialet.

 • 2018-02-21

  Tuff högskolestart med låga gymnasiebetyg

  Nära hälften av studenterna med lägre betyg från högskoleförberedande program har svårt att klara högskolan det första läsåret. Vanligast med låg prestation är det bland studenter från teknikprogrammet och från naturvetenskapsprogrammet. Det visar Skolverkets undersökning av hur övergången direkt från gymnasieskola till högskola fungerar för olika grupper.

 • 2018-02-13

  Öka dina kunskaper om betyg

  Ta chansen att öka dina kunskaper om betyg. I våra webbkurser får du ta del av forskningsrön och möjlighet att utveckla din kompetens i att göra bedömningar, sätta betyg och prata om betyg med eleverna.

 • 2018-02-08

  Obligatoriskt prao från höstterminen 2018

  Regeringen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.