Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-06-22

  Statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi 2016

  Från och med den 1 juli 2016 upphörde utbildning i svenska för invandrare som en egen skolform och blev istället en del av kommunal vuxenutbildning (komvux). Nu finns statistik om kommunal vuxenutbildning i sfi för år 2016.

 • 2017-06-22

  Nytt statsbidrag till gymnasieskolans introduktionsprogram

  Regeringen har aviserat ett nytt statsbidrag på 150 miljoner kronor till gymnasieskolans introduktionsprogram. Huvudmän som har minst 15 elever på introduktionsprogram kan söka högst 2 miljoner kronor. Vi bereder uppdraget just nu och ansökan öppnar i augusti.

 • 2017-06-21

  Redovisning av försöket med spetsutbildningar

  Elever i grundskolan som läst en spetsutbildning avslutar med höga meritpoäng samt fortsätter i stor utsträckning på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. Och elever som läst en spetsutbildning i gymnasieskolan fortsätter i högre utsträckning att studera på högskola. Samtidigt kan det inte uteslutas att eleverna i spetsutbildning skulle haft samma motivation och kunskapsnivå även om de deltagit i den ordinarie undervisningen. Intresset för försöket med riksrekryterande spetsutbildning har också varit ganska stort bland huvudmännen. Det visar Skolverkets fördjupade redovisning av försöksverksamheterna, Spetsutbildningar på försök.

 • 2017-06-20

  Ny statistik komvux: Långsiktiga trender håller i sig

  De långsiktiga trender som synts i statistiken under senare år har fortsatt även under 2016. Det gäller ökning av utlandsfödda elever, ökat inslag av distanskurser och ett ökat inslag av externa anordnare.

 • 2017-06-20

  Nästan 1 900 förskolor får bidrag till mindre grupper

  1 873 förskolor får dela på 828 miljoner kronor när vi nu fördelar statsbidrag för att minska barngruppernas storlek. Kommuner och ägare till fristående förskolor ansökte om över 1,5 miljarder kronor så vi har tvingats prioritera bland ansökningarna.

 • 2017-06-15

  Många gymnasiala lärlingar får jobb

  Nästan 1 200 före detta gymnasiala lärlingselever som fått del av Skolverkets statsbidrag har svarat på en enkätundersökning om vad de gör efter sin utbildning. 86 procent svarade att de har ett arbete ett och ett halvt år efter sin utbildning. De allra flesta arbetar inom den bransch som de utbildat sig i. Många svarar också att lärlingsutbildningen varit avgörande för att få jobb.

 • 2017-06-14

  Över 3000 skolor får bidrag till läxhjälp

  Skolornas intresse för att erbjuda eleverna läxhjälp ökar. I år betalar vi ut totalt 363 miljoner kronor i bidrag till skolor som bedriver läxhjälp. Det är en ökning med nästan 30 miljoner jämfört med förra året. Bidraget möjliggör läxhjälp till totalt 460 000 elever.

 • 2017-06-13

  Så kan du tänka när du formulerar omdömen

  Ta del av vårt reviderade stödmaterial om den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP). Du hittar även uppdaterade omdömesblanketter, en fördjupande film och en artikel med tillhörande diskussionsfrågor som ni kan använda i arbetslaget som kompetensutveckling.

 • 2017-06-13

  Heldag för handledare i Läslyftet i skolan - anmäl nu!

  Det finns fortfarande platser kvar till våra inspirationsdagar i Stockholm och Göteborg i augusti. Du som ska handleda kollegor inom Läslyftet i skolan nästa läsår, men inte deltagit vid de inledande konferenserna eller gått Läslyftets handledarutbildning, anmäl dig nu!

 • 2017-06-12

  Boka en apl-utvecklare till era yrkesutbildningar på gymnasiet och komvux

  Hämta inspiration i arbetet med att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet för dina elever. Det är gratis att boka en apl-utvecklare.

 • 2017-06-01

  Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

  Riksdagen har beslutat om kompletteringar av den tidsbegränsade lagen med tillfälliga begränsningar av möjligheten att beviljas uppehållstillstånd i Sverige (den s.k. tillfälliga lagen). Kompletteringarna innebär en möjlighet till längre tidsbegränsade uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juni 2017.

 • 2017-05-22

  Sök bidrag för hälsofrämjande skolutveckling

  För bidragsomgången 2017 tar vi steget in i klassrummet och sätter fokus på lärandet: När jag lär mig mår jag bra!
  Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för grund- och gymnasieskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 15 september.

 • 2017-05-16

  Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

  Samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän har begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Drygt 1,4 miljarder har begärts ut vilket är en ökning med nästan 34 miljoner sedan förra omgången i höstas. Se hela listan över hur mycket kommuner, enskilda skolhuvudmän och övriga huvudmän har begärt ut.

 • 2017-05-15

  Facit till nationella prov i matematik säljs bland elever

  Vi har fått information om att facit till flera kursprov i matematik säljs bland elever. Spridningen är bekräftad på flera skolor i Malmö/Lund-området, men mycket talar för att även andra områden är berörda. Skolverket har beslutat att polisanmäla det inträffade.

 • 2017-05-11

  Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian

  En stor andel av eleverna som saknar godkända betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 6 har fortfarande inte godkända betyg i alla ämnen tre år senare. Det visar Skolverkets uppföljning av den första elevkullen som fått betyg i både årskurs 6 och 9.

 • 2017-05-09

  Ansök till höstens apl-utvecklarutbildning

  Nu kan du som är yrkeslärare eller apl-ansvarig söka höstens utbildning. Den ger dig kunskaper om hur du kan utveckla dina elevers apl och driva skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Ett bra tillfälle att byta erfarenheter med kollegor. Utbildningen finns på flera lärosäten i landet.

 • 2017-05-09

  Tydligt samband mellan resultat i Timss och betyg

  Svenska elever med höga betyg presterar också högt på de internationella proven Timss och Timss Advanced. Det visar Skolverkets undersökning där svenska elevers betyg har jämförts med resultaten av internationella studier.

 • 2017-05-05

  Sök statsbidrag inom regionalt yrkesvux

  Kommuner i samverkan kan senast den 1 juni söka tre olika statsbidrag för att erbjuda yrkesutbildning för vuxna.

 • 2017-05-03

  Nya satsningar för att minska skolsegregationen

  Regeringen har aviserat två nya satsningar under 2017. De planerar att fördela 500 miljoner kronor som en jämlikhetspeng till utsatta grundskolor och 150 miljoner kronor till gymnasieskolors introduktionsprogram. Regeringen har i dagsläget ännu inte meddelat villkoren för hur pengarna ska fördelas.

 • 2017-05-02

  Stärk din förmåga att leda skolans digitalisering

  Nu finns kompetensutveckling för skolledare eller huvudman. Du blir bättre på att leda arbetet med skolans digitalisering. Lär tillsammans med dina kollegor. På vår lärportal hittar du allt material.

 • 2017-04-28

  Sök till försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 senast 31 maj

  Nu kan huvudmän ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

 • 2017-04-27

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2016

  Nu finns statistik över de nationella prov i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2016. I vår databas SIRIS kan du även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå. Nytt för i år är att statistiken även redovisas på huvudmannanivå.

 • 2017-04-26

  Sök statsbidrag för att rusta upp skolgården

  Du som driver skolor, förskolor och fritidshem kan söka statsbidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer. I Boverkets nya affisch får du tips på hur du kan göra för att skolgården ska bidra till bättre lärande och ökat välbefinnande.

 • 2017-04-26

  Nya SKOLFS vecka 17

  Måndagen den 24 april publiceras elva författningar i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. Det handlar om digital kompetens, det kommunala aktivitetsansvaret och diskriminering. Fredagen den 28 april publiceras ytterligare åtta författningar i SKOLFS. Det handlar om försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 och om regelvård.

 • 2017-04-25

  Barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska

  Ny statistik från Skolverket visar att barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2016 var 12 551 barn inskrivna i pedagogisk omsorg, det är drygt 1100 färre barn än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.

 • 2017-04-25

  Mindre barngrupper i förskolan

  Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Vår senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015.

 • 2017-04-25

  Förskolans läroplan ska revideras

  Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Under hösten 2017 kommer det att vara möjligt att påverka genom att lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplanstext via webben.

 • 2017-04-24

  Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har upphävts

  Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått.

 • 2017-04-20

  Frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b

  Nu får du som är gymnasielärare i historia nytt stöd för din bedömning i kurserna 1a1 och 1b. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av nya frivilliga kursprov.

 • 2017-04-20

  Ge mer tid för varje elev genom Lågstadie- och fritidshemssatsningen

  Huvudmän kan söka statsbidrag för att anställa mer personal i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-3.