Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2018-02-13

  Öka dina kunskaper om betyg

  Ta chansen att öka dina kunskaper om betyg. I våra webbkurser får du ta del av forskningsrön och möjlighet att utveckla din kompetens i att göra bedömningar, sätta betyg och prata om betyg med eleverna.

 • 2018-02-08

  Obligatoriskt prao från höstterminen 2018

  Regeringen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.

 • 2018-02-05

  Sök senast 1 mars till försöket med betyg i årskurs 4

  De kommuner eller enskilda huvudmän som söker nu har möjlighet att delta från höstterminen 2018. Försöksverksamheten pågår till och med juni 2021.

 • 2018-02-05

  Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

  Genom att ge huvudmän och förskolechefer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet kan en språk-, läs- och skrivutvecklare vara en viktig resurs i att främja alla barns språk- och kunskapsutveckling.
  Huvudmän har nu möjlighet att ansöka om utbildningsplats för en eller flera språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

 • 2018-02-02

  En miljard till nytt statsbidrag för en likvärdig skola

  Under hösten 2018 kan förskoleklasser och grundskolor få bidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

 • 2018-02-01

  Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas

  Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över.

 • 2018-01-31

  Skillnaden mellan provresultat och betyg

  Nu finns statistik som visar skillnaden mellan elevers provresultat och betyg i årskurs 6 och årskurs 9 för läsåret 2017/2018. Statistiken finns även nedbruten på läns-, kommun- och skolnivå samt huvudmannanivå.

 • 2018-01-26

  36 000 studieplatser till yrkesinriktad vuxenutbildning

  289 kommuner har ansökt om bidrag för att anordna yrkesutbildning inom yrkes- och lärlingsutbildning för vuxna. Den totala summan vi har beslutat att fördela är drygt 1,8 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 650 miljoner kronor jämfört med 2017. Här kan du se hela listan över hur mycket pengar kommunerna får och vilka kommuner som samarbetar.

 • 2018-01-25

  Uppsatser i nationella prov ska skrivas på dator i höst

  I höst blir det obligatoriskt att skriva uppsatsdelarna i nationella prov på dator. Det här är ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala nationella prov i sin helhet finns på plats först 2022. Få svar på dina frågor om digitaliseringen av nationella proven.

 • 2018-01-18

  Tyck till om förslag på stadieindelade kursplaner i moderna språk och teckenspråk

  Nu har du chansen att lämna synpunkter på vårt förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande.

 • 2018-01-17

  Titta på film: Sök statsbidrag för att möta alla elevers behov

  Nu har du chansen att kompetensutveckla din personal. Fram till 1 februari kan huvudman söka statsbidrag för att grundskollärare ska möta alla elevers behov. Få snabbkoll på satsningen genom att titta på vår film.

 • 2018-01-15

  Tio branschskolor utvalda

  Under perioden 2018-2023 pågår en försöksverksamhet runt om i Sverige med tio branschskolor som Skolverket utsett. Skolorna erbjuder yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

 • 2018-01-11

  Nytt material: Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

  Detta är ett stöd till kommunerna när det gäller nyanlända och flerspråkiga elever inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Du hittar bland annat information om regelverk, utbildningsplikt, möjligheter att kombinera kurser och språkutvecklande undervisning. Materialet kommer att byggas på under våren 2018.

 • 2018-01-10

  Webbinarium: specialpedagogik för lärande

  Under hela januari kan huvudman söka statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, en av Skolverkets största satsningar. Skolledare och huvudmän är välkomna att delta i webbinarie för fördjupning och chans att ställa frågor. 17 januari kl 10-10.30.

 • 2018-01-09

  Elever får rätt till lovskola

  Sedan 1 augusti 2017 är huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola för de elever som har gått ut årskurs 8 och som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan under årskurs 9. Samma sak gäller de elever som har gått ut årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram. Med vårt nya webbaserade stöd får du som huvudman eller rektor koll på reglerna och stöd av förtydligande exempel.

 • 2018-01-02

  Nya regler om att bjuda in politiska partier i skolan

  Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund.

 • 2017-12-21

  Tydlig trend: fler klarar examen

  Andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på ett nationellt program har ökat kraftigt mellan åren 2014 och 2017. Förbättringen syns på både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Statistiken finns också lokalt nedbruten.

 • 2017-12-20

  Remiss: reviderad läroplan för förskolan

  Fram till den 2 februari är det möjligt att lämna remissvar på Skolverkets förslag till reviderad läroplan för förskolan.

 • 2017-12-15

  Nationella yrkespaket ska bidra till att fler får jobb

  Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram 51 olika nationella yrkespaket som kan användas inom komvux på gymnasial nivå och i gymnasieskolans introduktionsprogram. Paketen innehåller en kombination av gymnasiala kurser som ska svara mot de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer. Förhoppningen är att de leder till att fler får jobb eller ligger till grund för vidare studier.

 • 2017-12-11

  Förbered ansökan till Läslyftet redan nu

  Svenska fjärdeklassares läsförmåga ökar enligt den senaste PIRLS-undersökningen. En viktig insats för att fortsätta utveckla undervisningen är Läslyftet. Förbered er ansökan för statsbidraget redan nu. Vi har listat vad den ska innehålla. Nästa ansökningsperiod startar i januari 2018.

 • 2017-12-05

  Fjärdeklassare är bättre på att läsa

  Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre. Se presskonferensen här.

 • 2017-12-04

  Stor satsning på yrkesutbildning - sök statsbidrag senast 2 januari

  Kommuner kan använda bidragen inom regionalt yrkesvux för att erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar som motsvarar de behov som finns på arbetsmarknaden. Ansökan för statsbidragen yrkesvux, lärlingsvux och yrkesförare är öppen 1 december-2 januari.

 • 2017-12-01

  Fortsatt stort intresse för Lärarlönelyftet

  288 kommuner, 651 fristående huvudmän och 23 övriga huvudmän har begärt ut höstens pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Den totala summan vi fördelar är drygt 1,3 miljarder kronor. Här kan du se hela listan över hur mycket kommuner, fristående och övriga huvudmän har begärt ut.

 • 2017-11-30

  Nationella prov enbart obligatoriska i högsta kursen

  Från 1 januari 2018 är det bara nationella prov i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska i gymnasieskolan. Regeringen har beslutat detta eftersom många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress.

 • 2017-11-30

  Låg-, mellan-, och högstadium återinförs höstterminen 2018

  Regeringen har nu beslutat att från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne i varje stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola.

 • 2017-11-28

  Dags för betyg! Har du funderingar och frågor? Titta på våra filmer.

  Vi har en hel del filmer om bedömning och betyg. Kanske besvarar någon av filmerna just din fråga? Du hittar också frågor och svar i vårt frågeforum om bedömning och betyg.

 • 2017-11-27

  Så kan du stärka lärarnas kompetens i specialpedagogik

  För att grundskolelärare bland annat ska bli ännu bättre att möta elevers olika behov fortsätter satsningen ”Specialpedagogik för lärande”. Det går att söka pengar till handledare och lärare via ett statsbidrag under hela januari månad. Delta i vårt webbinarium den 5 december kl. 10:00 där vi berättar mer.

 • 2017-11-27

  #metoo: Viktigt att skolan tar ansvar

  #metoo-uppropen tydliggör att sexuella trakasserier är ett stort problem i skolan. Varje barn eller elev som utsätts för sexuella trakasserier är en för mycket. Det är därför viktigt att skolan tar sitt ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar. Här har vi samlat länkar till vårt material.