Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-05-22

  Sök bidrag för hälsofrämjande skolutveckling

  För bidragsomgången 2017 tar vi steget in i klassrummet och sätter fokus på lärandet: När jag lär mig mår jag bra!
  Bidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för grund- och gymnasieskolan. Ansökan är öppen mellan 15 augusti och 15 september.

 • 2017-05-16

  Lärarlöner kan höjas med drygt 1,4 miljarder

  Samtliga 290 kommuner och 688 övriga skolhuvudmän har begärt ut pengar inom ramen för regeringens satsning Lärarlönelyftet. Drygt 1,4 miljarder har begärts ut vilket är en ökning med nästan 34 miljoner sedan förra omgången i höstas. Se hela listan över hur mycket kommuner, enskilda skolhuvudmän och övriga huvudmän har begärt ut.

 • 2017-05-15

  Facit till nationella prov i matematik säljs bland elever

  Vi har fått information om att facit till flera kursprov i matematik säljs bland elever. Spridningen är bekräftad på flera skolor i Malmö/Lund-området, men mycket talar för att även andra områden är berörda. Skolverket har beslutat att polisanmäla det inträffade.

 • 2017-05-11

  Underkända betyg i sexan följer ofta med till nian

  En stor andel av eleverna som saknar godkända betyg i ett eller flera ämnen i årskurs 6 har fortfarande inte godkända betyg i alla ämnen tre år senare. Det visar Skolverkets uppföljning av den första elevkullen som fått betyg i både årskurs 6 och 9.

 • 2017-05-09

  Ansök till höstens apl-utvecklarutbildning

  Nu kan du som är yrkeslärare eller apl-ansvarig söka höstens utbildning. Den ger dig kunskaper om hur du kan utveckla dina elevers apl och driva skolans systematiska kvalitetsarbete om apl. Ett bra tillfälle att byta erfarenheter med kollegor. Utbildningen finns på flera lärosäten i landet.

 • 2017-05-09

  Tydligt samband mellan resultat i Timss och betyg

  Svenska elever med höga betyg presterar också högt på de internationella proven Timss och Timss Advanced. Det visar Skolverkets undersökning där svenska elevers betyg har jämförts med resultaten av internationella studier.

 • 2017-05-05

  Sök statsbidrag inom regionalt yrkesvux

  Kommuner i samverkan kan senast den 1 juni söka tre olika statsbidrag för att erbjuda yrkesutbildning för vuxna.

 • 2017-05-03

  Nya satsningar för att minska skolsegregationen

  Regeringen har aviserat två nya satsningar under 2017. De planerar att fördela 500 miljoner kronor som en jämlikhetspeng till utsatta grundskolor och 150 miljoner kronor till gymnasieskolors introduktionsprogram. Regeringen har i dagsläget ännu inte meddelat villkoren för hur pengarna ska fördelas.

 • 2017-05-02

  Stärk din förmåga att leda skolans digitalisering

  Nu finns kompetensutveckling för skolledare eller huvudman. Du blir bättre på att leda arbetet med skolans digitalisering. Lär tillsammans med dina kollegor. På vår lärportal hittar du allt material.

 • 2017-04-28

  Sök till försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 senast 31 maj

  Nu kan huvudmän ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

 • 2017-04-27

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov hösten 2016

  Nu finns statistik över de nationella prov i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under höstterminen 2016. I vår databas SIRIS kan du även ta fram lokal statistik på skol-, kommun- och länsnivå. Nytt för i år är att statistiken även redovisas på huvudmannanivå.

 • 2017-04-26

  Sök statsbidrag för att rusta upp skolgården

  Du som driver skolor, förskolor och fritidshem kan söka statsbidrag för att rusta upp skollokaler och utemiljöer. I Boverkets nya affisch får du tips på hur du kan göra för att skolgården ska bidra till bättre lärande och ökat välbefinnande.

 • 2017-04-26

  Nya SKOLFS vecka 17

  Måndagen den 24 april publiceras elva författningar i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. Det handlar om digital kompetens, det kommunala aktivitetsansvaret och diskriminering. Fredagen den 28 april publiceras ytterligare åtta författningar i SKOLFS. Det handlar om försöksverksamheten med betyg i årskurs 4 och om regelvård.

 • 2017-04-25

  Barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska

  Ny statistik från Skolverket visar att barn i pedagogisk omsorg fortsätter att minska. Hösten 2016 var 12 551 barn inskrivna i pedagogisk omsorg, det är drygt 1100 färre barn än året innan. Minskningen kan förklaras av utbyggnaden av förskolan och fritidshemmen.

 • 2017-04-25

  Mindre barngrupper i förskolan

  Inte sedan 1992 har barngrupperna i förskolan varit så små som nu. Vår senaste statistik visar att det gick i genomsnitt 15,9 barn i en barngrupp 2016 jämfört med 16,7 barn 2015.

 • 2017-04-25

  Förskolans läroplan ska revideras

  Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att göra en översyn av förskolans läroplan. Under hösten 2017 kommer det att vara möjligt att påverka genom att lämna synpunkter på utkast till reviderad läroplanstext via webben.

 • 2017-04-24

  Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling upphävs

  Den 15 juni 2017 upphör Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta utgår publikationen av de allmänna råden med kommentarer.

 • 2017-04-20

  Frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b

  Nu får du som är gymnasielärare i historia nytt stöd för din bedömning i kurserna 1a1 och 1b. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av nya frivilliga kursprov.

 • 2017-04-20

  Ge mer tid för varje elev genom Lågstadie- och fritidshemssatsningen

  Huvudmän kan söka statsbidrag för att anställa mer personal i fritidshem, förskoleklass och årskurserna 1-3.

 • 2017-04-19

  Varannan kommun har kö till sfi

  Närmare hälften av kommunerna har kö till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare men endast ett fåtal har omfattande köer, visar en ny rapport från Skolverket. Den största orsaken till köerna är bristen på sfi-lärare.

 • 2017-04-19

  Stora behov på gymnasieprogram för nyanlända

  På ett år har antalet elever på gymnasieprogrammet språkintroduktion fördubblats, till följd av det stora mottagandet av nyanlända under 2015. Var tionde elev i gymnasieskolan går idag på språkintroduktion och många av dem blir inte behöriga att läsa vidare på ett nationellt gymnasieprogram. En ny rapport från Skolverket visar att den kraftiga elevökningen är en stor utmaning för skolorna. Lärare och rektorer i de kommuner som deltagit i studien vittnar om brist på skollokaler och personal.

 • 2017-04-19

  Stöd för bedömning i naturkunskap

  Nu finns ett bedömningsstöd för dig som undervisar i kurserna naturkunskap 1a2 och 1b. Bedömningsstödet "Att välja mjölk i kyldisken" innehåller konkreta exempel på hur elevers muntliga och skriftliga framställningar kan bedömas.

  Det krävs inloggning för att ta del av materialet i bedömningsportalen. Prata med din rektor om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet naturkunskap.

 • 2017-04-19

  PISA: Var femte 15-åring känner sig ensam i skolan

  Omkring var femte 15-åring känner sig ensam och lika många uppger att de känner sig konstiga och missanpassade i skolan. Endast drygt två av tre elever känner sig hemma i skolan. Det visar enkätsvar från PISA 2015 som publiceras i en ny rapport. Sverige är ett av de länder där elevernas upplevelse av tillhörighet i skolan minskat mest. Rapporten visar också att var sjätte svensk 15-åring utsatts för mobbning i skolan.

 • 2017-04-11

  Så här ser lärarna på gymnasieskolan efter reformen

  Tydligare innehåll i undervisningen för både lärare och elever. Eleverna förstår bättre vad de måste prestera för olika betyg. Samtidigt håller ämnesplanerna för hög nivå i förhållande till elevernas förkunskaper. Läs mer i Skolverkets senaste enkät.

 • 2017-04-06

  Nytt bedömningsstöd i moderna språk

  Du som undervisar i franska, spanska eller tyska hittar nu nya bedömningsstöd i bedömningsportalen. Logga in för att ta den av ett nytt delprov i hör- och läsförståelse i franska 3, spanska 3 och tyska 4. Du hittar även en ny skrivuppgift i franska 3 och spanska 2.

 • 2017-04-05

  Viss spridning av nationella prov i fysik

  Vi har fått information om att delprov A i fysik för årskurs 9 fått spridning i en sluten grupp på Facebook före provtillfället den 4 april. Lärare behöver ha detta i åtanke vid bedömningen av delprovet. Skolverket har också gått ut med nya stramare regler för hantering av proven. Information om detta publicerades på webbplatsen den 30 mars och detta skickades också ut via post till alla skolor som beställt nationella prov.

 • 2017-04-03

  Remiss: alla gymnasieelever ska kunna läsa programmering

  Som ett led i att stärka den digitala kompetensen i skolan lägger Skolverket snart ett förslag på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa programmering. Dessutom ska flera befintliga kurser revideras för att bättre spegla den tekniska utvecklingen och arbetsmarknadens behov. Lämna synpunkter på förslagen fram till den 2 maj.

 • 2017-04-03

  Begär ut bidrag för Lärarlönelyftet senast 15 maj

  Nu är det dags för skolhuvudmän att begära ut bidrag för vårterminen 2017. Statsbidraget för Lärarlönelyftet ska gå till att täcka månatliga löneökningar för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger.

 • 2017-04-03

  Ha en plan för krishantering

  I en krissituation är det nödvändigt att snabbt skapa ordning. Därför är det viktigt att förskolor och skolor har en krisplan, där det står hur personalen ska agera vid olika händelser.

 • 2017-03-29

  Bli lärare – ansök nu

  Var med och forma nästa generation. Bli lärare. Inspireras av andra som delar med sig av sin kunskap och möt lärare som älskar sina jobb via vår webbplats För det vidare. Sista anmälningsdag till lärarutbildningen är den 18 april.