Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-03-21

  Andelen obehöriga lärare ökar

  Över hälften av lärarna som har nyanställts det senaste läsåret saknar pedagogisk högskoleexamen. Det innebär att andelen obehöriga lärare i skolorna fortsätter att öka. Det visar Skolverkets statistik för läsåret 2016/17 som även finns nedbruten på läns-, kommun- och skolenhetsnivå.

 • 2017-03-21

  Nationellt prov i biologi sprids via sociala medier

  Vi har fått information om att ett av delproven i årets nationella prov i biologi sprids via sociala medier. Rektorn kan ta beslut om att använda ersättningsprovet om skolan bedömer att delprovet är spritt på skolan. Här finns mer information och svar på vanliga frågor.

 • 2017-03-17

  Det läckta provet i svenska

  Här finns mer information och svar på vanliga frågor om det läckta delprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.

 • 2017-03-16

  Begär ut bidrag för karriärtjänster senast 2 maj

  Nu är det dags för skolhuvudmän att begära ut bidrag för vårterminen 2017. Statsbidraget för karriärtjänster ska gå till att täcka löneökningar för förstelärare och lektorer.

 • 2017-03-16

  Viss spridning av nationella provet i svenska

  Vi har fått information om att årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 spridits via sociala medier och vi vill uppmärksamma skolor på att bilder av provet har skickats mellan elever. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.

 • 2017-03-15

  Statlig satsning gav nästan 3 000 nyanställda i skolan

  Nästan 3 000 personer, varav drygt 1 300 lärare, har nyanställts av skolorna med hjälp av det statliga bidraget i Lågstadiesatsningen. Bidraget har också möjliggjort att låta redan anställda gå upp i arbetstid. När de räknas in har bidraget lett till totalt nästan 4 000 heltidstjänster. Det visar Skolverkets uppföljning av hur bidraget för läsåret 2015/2016 använts. Statistiken finns också nedbruten på lokal nivå.

 • 2017-03-15

  Stärk skolledares förmåga att leda och styra

  Gör en anmälan till höstens utbildningar senast den 18 april.

 • 2017-03-09

  Digital kompetens i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner

  Nu har regeringen beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildningen. Läs mer om beslutet och det stöd Skolverket erbjuder.

 • 2017-03-07

  Många lärare får höjd lön från flera statsbidrag

  Många arbetsgivare har satsat på förstelärare som redan tidigare har fått löneökningar via statsbidraget för karriärtjänster. Skolverkets uppföljning av Lärarlönelyftet visar också att de flesta valde att höja lönen med 2500 kr för att pengarna skulle räcka till så många som möjligt.

 • 2017-03-02

  Antalet elever i gymnasieskolan ökar

  Antalet elever i gymnasieskolan ökar nu för första gången sedan 2008. Nu läser 343 900 elever i gymnasieskolan och det är en ökning med sex procent jämfört med förra läsåret. Det visar Skolverkets gymnasiestatistik för läsåret 2016/2017 som även finns nedbruten på skol-, kommun- och länsnivå.

 • 2017-03-01

  Sök statsbidrag för Matematiklyftet senast 21 mars

  Nu finns en ny chans att söka statsbidrag för er huvudmän som inte tagit del av Matematiklyftet tidigare. Dessutom finns möjligheten att delta i Matematiklyftet via webben. Webberbjudandet riktar sig i första hand till er som av olika anledningar har svårt att skapa grupper på plats.

 • 2017-02-23

  Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i matematik

  Nu kan du kartlägga nyanlända elevers kunskaper med hjälp av kartläggningsmaterialet i steg 3 i matematik.

 • 2017-02-22

  Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

  gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

 • 2017-02-20

  Nytt statsbidrag för utbildning inom vården

  Nu kan kommuner söka bidrag för att utbilda personal som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen med syftet att kunna ge dem fasta anställningar. Sök senast 10 mars.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-02-13

  Låt förstelärare leda det kollegiala lärandet

  De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Läs mer här.

 • 2017-02-08

  Förlängd ansökningstid till kursen "Ledarskap i gruppvägledning".

  Sista datum för anmälan 27 februari

 • 2017-02-07

  Försöksverksamhet med betyg från åk 4

  I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Information kommer skickas ut till berörda huvudmän innan ansökan öppnar.

 • 2017-02-06

  Ladda ner nya bedömningsstöd i SO och NO i årskurs 4-6

  Är du lärare i SO eller NO? Nu finns nya bedömningsstöd för dig som undervisar i något av de samhälls- eller naturorienterande ämnena. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av stödet. Kontakta din rektor eller provadministratören på din skola om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet.

 • 2017-02-03

  Fler lärare i Läslyftet

  Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det kommande läsåret. Intresset från kommuner och fristående skolor har varit så stort att bidraget på 86 miljoner kronor inte har räckt till alla som har sökt. Här är hela listan med vilka som har fått pengar. Nytt för i år är också att förskolan kommer att få möjlighet att ta del av statsbidrag.

 • 2017-02-02

  Så leder du svåra diskussioner i klassrummet

  Det är viktigt att alla elever kan känna sig trygga även när starka åsikter i klassrummet går i sär. Då prövas din lärarförmåga att leda svåra diskussioner. "Undervisa om kontroversiella frågor" är ett nytt konkret material från Europarådet som stöder dig i detta arbete.

 • 2017-02-01

  Hjälp dina elever att agera säkert på nätet

  Safer Internet Day infaller i år den 7 februari. Ta gärna tillfället i akt och diskutera säkerhet och källkritik på nätet tillsammans med dina elever. Använd våra guider.

 • 2017-01-31

  Bedömningsstöd för komvux på grundläggande nivå

  Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Materialen är frivilliga att använda och finns i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Du behöver logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till materialen.

 • 2017-01-30

  Så dokumenterar du kunskaper från yrkesintroduktion

  Ladda ner Skolverkets publikation om hur du dokumenterar elevernas utbildning och yrkeskunnande. Här får du också se exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg. Materialet riktar sig främst till rektorer, skoladministratörer och lärare som arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet.

 • 2017-01-25

  Nya regler för att undervisa i ämnet specialidrott

  Skolverket har beslutat att ämnet specialidrott ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”. Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i ämnet specialidrott.

 • 2017-01-20

  Sök statsbidrag – nu öppnar ansökan till flera statsbidrag

  Nu öppnar ansökan till flera nya statsbidrag. Det är skolans eller förskolans huvudman som söker statsbidragen i Mina sidor. I statsbidragskalendern får du en översikt över alla bidrag för 2017.

 • 2017-01-12

  Genomför ni nationella prov på dator?

  När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda dator. Läs vad som gäller för att genomförandet av provet ska bli så säkert som möjligt.