Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-11-21

  Flickor bättre på gemensam problemlösning än pojkar

  Svenska 15-åringar presterar över genomsnittet i ett PISA-test som mäter förmågan att samarbeta för att lösa problem. Resultaten visar också att flickor är betydligt bättre än pojkar på gemensam problemlösning. Sverige är ett av de länder där skillnaderna mellan pojkar och flickor är störst.

 • 2017-11-17

  Förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018

  Riksdagen har beslutat att förskoleklassen ska bli obligatorisk från och med höstterminen 2018.

 • 2017-11-17

  Nya regler om politisk information i skolan

  Riksdagen har beslutat att införa en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen börjar gälla vid årsskiftet och anger hur en skola kan begränsa antalet partier som bjuds in.

 • 2017-11-15

  Skolverket polisanmäler spridning av nationellt prov för sfi

  Delprovet ”skriva” i det nationella provet för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), SFI D 12, har spridits via Facebook. Skolverket har polisanmält det inträffade och Skolinspektionen är informerade.

 • 2017-11-13

  Delredovisning av hur skolor använder fjärrundervisning

  En viktig förutsättning för att fjärrundervisning ska fungera bra är att skolan löst de organisatoriska förutsättningarna. Det kan till exempel vara att reda ut hur eventuellt praktiska moment i undervisningen ska lösas, var support finns om tekniken strular eller vem fjärrläraren ska rapportera elevens utveckling till. Detta visar Skolverkets delredovisning av hur fjärrundervisning används i grundskolan och gymnasieskolan.

 • 2017-11-08

  Färre elever på språkintroduktion

  Efter förra årets kraftiga ökning minskar nu antalet elever som går introduktionsprogrammet språkintroduktion. Detta visar Skolverkets preliminära statistik om elever i gymnasieskolan läsår 2017/18.

 • 2017-11-07

  Svenska elever bland de bästa på demokrati

  Svenska åttondeklassare har mycket goda kunskaper i demokrati- och samhällsfrågor. Inget av länderna i den internationella undersökningen ICCS 2016 har statistiskt säkerställt bättre resultat än Sverige.

 • 2017-11-06

  Tyck till om förslag till ny läroplan för förskolan

  Förskolans läroplan ska revideras, fram till den 19 november är det möjligt att lämna synpunkter på utkastet till del 2: Mål och riktlinjer.

 • 2017-11-06

  Få koll med statsbidragskalendern 2018

  Det finns många statsbidrag att söka under 2018. Med vår kalender kan du i god tid planera när du ska söka de bidrag som passar de behov din verksamhet har.

  Vi kommer behöva revidera kalendern i januari efter att vi har fått vårt regleringsbrev för budgetåret 2018.

 • 2017-11-06

  Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

  Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.

 • 2017-10-31

  Webbkurs om betyg för mellanstadielärare

  Nu finns en ny webbkurs om betygssättning för dig som undervisar i årskurs 4-6. Kursen ger dig de senaste forskningsrönen och utvecklar din kompetens i att göra bedömningar, sätta betyg och prata om betyg med eleverna.

 • 2017-10-26

  Ny statistik om terminsbetygen i årskurs 6

  Nu finns statistik publicerad för elevernas terminsbetyg i årskurs 6. Statistiken visar att andelen med högsta och lägsta betyg har ökat något jämfört med föregående år.

 • 2017-10-24

  Statistik över sökande till gymnasieskolan hösten 2017

  Inför detta läsår ökade andelen förstahandssökande till ett yrkesprogram jämfört med föregående år. Det visar vår officiella statistik över hur elever sökte till gymnasieskolan inför läsåret 2017/18.

 • 2017-10-24

  Resultat från gymnasieskolans nationella prov våren 2017

  Nu finns statistik över de nationella proven i svenska, engelska och matematik som elever genomförde i gymnasieskolan under vårterminen 2017.

 • 2017-10-23

  Filmtipset – en spellista med inspiration för lärare

  Visste du att vi har filmer som visar hur andra jobbar med digitala verktyg i undervisningen? Vi har samlat några av dem i en spellista som vi kallar Filmtipset. Kika på filmen om Filmtipset eller gå direkt till spellistan på Youtube.

 • 2017-10-23

  Sex miljarder för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling

  Regeringen har föreslagit en förstärkning av den statliga finansieringen till skolan. Förslaget innebär att sex miljarder kronor fasas in under tre år från och med hösten 2018. I dagsläget är det inte bestämt exakt hur statsbidraget ska utformas och vad det ska gå till. Därför vet vi inte villkoren för hur pengarna ska fördelas och har heller ingen tidplan. När vi får mer information kommer vi att uppdatera vår webbplats.

 • 2017-10-17

  Ny webbkurs om betyg för mellanstadielärare

  Från och med höstlovet erbjuder vi en ny webbkurs om betygssättning. Kursen riktar sig till lärare som undervisar elever i årskurs 4-6 och har ett särskilt fokus på betyg i lägre åldrar.

 • 2017-10-12

  Ansök om att bli branschskola

  Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.

 • 2017-10-10

  Ett första steg mot digitala nationella prov

  De nationella prov som prövar skriftlig framställning ska göras på dator från höstterminen 2018. Idag är det upp till skolan om eleverna ska få använda digitala verktyg, men från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt.

 • 2017-10-09

  Läs och lämna synpunkter på grundsärskolans kursplaner

  Från höstterminen 2018 kommer timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp i låg-, mellan- och högstadiet. För grundsärskolan ska dessutom det centrala innehållet i kursplanerna delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden och att kunskapskrav i införs i årskurs 3 i fem ämnen. Den 9-18 oktober kan du läsa och lämna synpunkter på våra förslag på grundsärskolans kursplaner.

 • 2017-10-05

  Anmäl dig till inspirationsdagar för modersmålslärare

  Skolverket ordnar inspirationsdagar på två olika teman för modersmålslärare, en med fokus på Digitala resurser i modersmålsundervisningen", den andra fokuserar på att fördjupa kunskaperna kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inspirationsdagarna arrangeras på flera orter under hösten.

 • 2017-10-04

  Anmäl dig till Mötesplats sfi 2017

  Ta chansen att träffa kollegor, utbyta erfarenheter om angelägna frågor och diskutera hur verksamheten kan utvecklas med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet. Mötesplats sfi vänder sig till rektorer, lärare och till alla som arbetar med att utveckla sfi. Läs mer och anmäl dig.

 • 2017-10-02

  Sök till dansarutbildningen

  Nu är ansökan till dansarutbildningen för läsåret 2018-2019 öppen. Sök till den förberedande dansarutbildningen eller yrkesdansarutbildningen senast den 22 januari 2018.

 • 2017-10-02

  500 miljoner för att öka jämlikheten i skolan

  Begär ut statsbidrag för att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Statsbidraget för ökad jämlikhet riktar sig till grundskolor med svåra socioekonomiska förutsättningar. 1 november är sista dagen att begära ut bidraget.

 • 2017-09-28

  Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

  18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Andelen behöriga skiljer sig stort mellan olika elevgrupper. Statistiken finns också nedbruten på skolnivå.

 • 2017-09-26

  Fåtal kurser gör att många missar gymnasieexamen

  Underkända betyg i ett fåtal kurser gör att nästan 7 000 elever varje år går ut gymnasieskolan utan examen. De vanligaste ämnena som dessa elever får underkänt i är svenska och matematik. Många klarar heller inte gymnasiearbetet. Det visar Skolverkets undersökning

 • 2017-09-21

  Stadieindelade timplaner från hösten 2018

  Från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne och stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola. En nyhet är att skolan måste erbjuda moderna språk senast i årskurs 6 inom ramen för språkval.

 • 2017-09-19

  Ansök till Lärarlyftet

  Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver. Ansök till Lärarlyftet senast den 16 oktober för kurser med start våren 2018.

 • 2017-09-18

  Gör en anmälan till Rektorsprogrammet

  Stärk din förmåga att leda och styra genom att gå Rektorsprogrammet. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men även förskolechefer och biträdande rektorer kan gå. Gör en anmälan senast den 16 oktober.

 • 2017-09-15

  Ny statistik - Så mycket kostade skolan 2016

  Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2016. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.