Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-10-17

  Ny webbkurs om betyg för mellanstadielärare

  Från och med höstlovet erbjuder vi en ny webbkurs om betygssättning. Kursen riktar sig till lärare som undervisar elever i årskurs 4-6 och har ett särskilt fokus på betyg i lägre åldrar.

 • 2017-10-12

  Ansök om att bli branschskola

  Branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Den här satsningen ger elever större möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till arbete. Skicka in ansökan senast 1 november.

 • 2017-10-10

  Ett första steg mot digitala nationella prov

  De nationella prov som prövar skriftlig framställning ska göras på dator från höstterminen 2018. Idag är det upp till skolan om eleverna ska få använda digitala verktyg, men från läsåret 2018/2019 blir det obligatoriskt.

 • 2017-10-09

  Läs och lämna synpunkter på grundsärskolans kursplaner

  Från höstterminen 2018 kommer timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp i låg-, mellan- och högstadiet. För grundsärskolan ska dessutom det centrala innehållet i kursplanerna delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet både i ämnen och ämnesområden och att kunskapskrav i införs i årskurs 3 i fem ämnen. Den 9-18 oktober kan du läsa och lämna synpunkter på våra förslag på grundsärskolans kursplaner.

 • 2017-10-05

  Anmäl dig till inspirationsdagar för modersmålslärare

  Skolverket ordnar inspirationsdagar på två olika teman för modersmålslärare, en med fokus på Digitala resurser i modersmålsundervisningen", den andra fokuserar på att fördjupa kunskaperna kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Inspirationsdagarna arrangeras på flera orter under hösten.

 • 2017-10-04

  Anmäl dig till Mötesplats sfi 2017

  Ta chansen att träffa kollegor, utbyta erfarenheter om angelägna frågor och diskutera hur verksamheten kan utvecklas med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet. Mötesplats sfi vänder sig till rektorer, lärare och till alla som arbetar med att utveckla sfi. Läs mer och anmäl dig.

 • 2017-10-02

  Sök till dansarutbildningen

  Nu är ansökan till dansarutbildningen för läsåret 2018-2019 öppen. Sök till den förberedande dansarutbildningen eller yrkesdansarutbildningen senast den 22 januari 2018.

 • 2017-10-02

  500 miljoner för att öka jämlikheten i skolan

  Begär ut statsbidrag för att fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Statsbidraget för ökad jämlikhet riktar sig till grundskolor med svåra socioekonomiska förutsättningar. 1 november är sista dagen att begära ut bidraget.

 • 2017-09-28

  Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper

  18 600 elever, motsvarande 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i våras, blev inte behöriga till gymnasieskolan. Behörigheten har sjunkit med 0,6 procentenheter sedan föregående läsår. Andelen behöriga skiljer sig stort mellan olika elevgrupper. Statistiken finns också nedbruten på skolnivå.

 • 2017-09-26

  Fåtal kurser gör att många missar gymnasieexamen

  Underkända betyg i ett fåtal kurser gör att nästan 7 000 elever varje år går ut gymnasieskolan utan examen. De vanligaste ämnena som dessa elever får underkänt i är svenska och matematik. Många klarar heller inte gymnasiearbetet. Det visar Skolverkets undersökning

 • 2017-09-21

  Stadieindelade timplaner från hösten 2018

  Från höstterminen 2018 kommer undervisningstiden för alla elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan att delas upp mellan låg-, mellan- och högstadiet. Timplanen kommer att innehålla lägsta antalet timmar per ämne och stadium. Detta för att det ska bli mer lika över hela Sverige och underlätta när elever byter skola. En nyhet är att skolan måste erbjuda moderna språk senast i årskurs 6 inom ramen för språkval.

 • 2017-09-19

  Ansök till Lärarlyftet

  Din undervisning är nyckeln till att varje elev ska kunna lära sig mer. Därför är det viktigt att du har rätt behörighet för den undervisning du bedriver. Ansök till Lärarlyftet senast den 16 oktober för kurser med start våren 2018.

 • 2017-09-18

  Gör en anmälan till Rektorsprogrammet

  Stärk din förmåga att leda och styra genom att gå Rektorsprogrammet. Utbildningen är obligatorisk för nyanställda rektorer, men även förskolechefer och biträdande rektorer kan gå. Gör en anmälan senast den 16 oktober.

 • 2017-09-15

  Ny statistik - Så mycket kostade skolan 2016

  Nu finns officiell statistik om kostnader för kalenderåret 2016. Statistiken ger en fullständig bild av kostnader för förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, skola och vuxenutbildning.

 • 2017-09-11

  Tyck till om förslag till ny läroplan för förskolan

  Förskolans läroplan ska revideras, fram till den 24 september är det möjligt att lämna synpunkter på det första utkastet. Vid första tillfället finns del 1. Förskolans värdegrund och uppdrag, vid andra tillfället (6-19 november) är det del 2. Mål och riktlinjer.

 • 2017-09-05

  Sista chansen att gå webbkursen om bedömning och betyg

  Missa inte möjligheten till ny kunskap och konkreta redskap för att bedöma elevers kunskaper och utveckla din undervisning. Anmäl dig till vår webbkurs om bedömning! Fri start och fri fart fram till och med den 19 januari 2018.

 • 2017-09-04

  Har ni koll på främlingsfientlighet och intolerans?

  Skolan ska motverka alla former av diskriminering och kränkningar. Främlingsfientlighet, rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

 • 2017-09-01

  Tillfälligt stopp för leveranser av Skolverkets publikationer

  Skolverket byter leverantör av lager, distribution och orderhantering av publikationer. Flytten av lagret medför att inga leveranser av beställda publikationer kan ske under tiden 31 augusti–8 september. Ordermottagning ska fungera hela tiden och styrdokument som läroplaner kan beställas och levereras som vanligt. Enklast beställer du på www.skolverket.se eller via vår växel på telefon 08-527 332 00.

 • 2017-09-01

  Viktigt att minska segregationen i skolan

  Skolkommissionen har tagit fram ett antal förslag för att förbättra skolan i Sverige. Vi på Skolverket instämmer i flera av bedömningarna och förslagen. Men det finns även vissa förslag som vi avstyrker. Det beror framförallt på att förslagen behöver utredas vidare för att säkerställa att de inte står i strid med exempelvis diskrimineringslagen.

 • 2017-08-31

  Ny webbaserad utbildning i validering

  Utbildningen handlar om kartläggning och bedömning och ger verktyg som går att använda i valideringsprocessen för att bidra till att varje individ utifrån sina förutsättningar får möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens.

 • 2017-08-28

  Få stöd i att skriva IUP

  I de årskurser där eleverna inte får betyg gör lärarna skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Nu finns ett uppdaterat stöd med tydliga exempel för att göra IUP:er, ett nytt fördjupande material och diskussionsfrågor för hela arbetslaget.

 • 2017-08-24

  Fler ungdomar vill läsa ett yrkesprogram

  Andelen förstahandssökande till yrkesprogram ökade jämfört med förra året. Mest ökade barn- och fritidsprogrammet med omkring 400 fler sökande. Det visar vår preliminära statistik över hur elever sökte till gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2017/18.

 • 2017-08-15

  Sök statsbidrag för att stärka introduktionsprogrammen

  Huvudmän med minst 15 elever som går på ett introduktionsprogram kan söka bidrag för att genomföra insatser utifrån lokala behov. Sök senast den 15 september.

 • 2017-08-15

  Sök statsbidrag för att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse

  Bidraget ska användas till pågående eller nya insatser som bidrar till hälsofrämjande skolutveckling. Kommunala och fristående huvudmän för grundskolan och gymnasieskolan kan söka bidraget senast den 15 september.

 • 2017-08-11

  Beslut om bidragsramar för ökad jämlikhet

  Bidragsramarna tilldelas de 50 procent av huvudmännen som utifrån socioekonomiska förutsättningar har störst behov av bidraget. Bidragsramarna fastställs med beaktande av elevernas socioekonomiska bakgrund och elevantalet hos huvudmännen.

 • 2017-08-11

  Förändring i kursplanen för sfi

  Den 29 juni 2017 fattade regeringen beslut om en förordningsändring. Förändringen gäller målgruppsanpassade och sammanhållna studievägar och träder i kraft den 8 augusti 2017.

 • 2017-08-09

  Nytt statsbidrag för att öka jämlikheten

  Statsbidraget riktar sig till de huvudmän som har de sämsta socioekonomiska förutsättningarna. Syftet med bidraget är att öka andelen grundskoleelever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program. Den 11 augusti kommer Skolverket att fatta beslut om vilka huvudmän som kommer att kunna ta del av bidraget.

 • 2017-08-01

  Välkommen Peter Fredriksson

  Idag tillträder Peter Fredriksson som ny generaldirektör på Skolverket. Han kommer närmast från en tjänst som utbildningsdirektör i Södertälje och har en bakgrund både som lärare och skolledare.

 • 2017-07-10

  Mer skolpersonal med hjälp av statligt bidrag

  Skolverket betalar ut nästan 2,3 miljarder kronor till att anställa lärare och annan personal i lågstadiet och förskoleklasser. Även fritidshem får en halv miljard kronor till mer personal.

 • 2017-06-30

  Åtgärder mot kränkande behandling

  Nu finns information och vägledning om arbetet mot kränkande behandling.
  Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har upphört att gälla.