Nyhetsarkiv - Studie- och yrkesval

 • 2017-08-31

  Ny webbaserad utbildning i validering

  Utbildningen handlar om kartläggning och bedömning och ger verktyg som går att använda i valideringsprocessen för att bidra till att varje individ utifrån sina förutsättningar får möjlighet att gå vidare i sin yrkesroll. Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med vägledning, kartläggning, antagning eller bedömning av kompetens.

 • 2017-01-05

  Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

  Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

 • 2016-10-28

  Fortfarande platser kvar på några kurser! Sök före 13 december.

  Varje elev - oavsett kön och bakgrund - har rätt till ett fullgott stöd i valet av framtida studier och yrkesliv. Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. Före den 1december kan du söka olika kurser som ett stöd i arbetet. Studie- och yrkesvägledare, lärare och chefer kan söka. Vissa kurser är till för personallag.

 • 2016-08-11

  Presentationer av utbildningspaketet skola-arbetsliv

  Här hittar du, som var på utbildningsdagar, presentationer och filmer om utbildningspaketet skola-arbetsliv.

 • 2015-06-30

  Ändringar i "motsvarandelistan" för gymnasieexamen

  Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

 • 2015-05-12

  Regeringsbeslut om förlängning av möjlighet till slutbetyg

  Regeringen har fattat beslut om att förlänga övergångsbestämmelserna för utfärdande av slutbetyg till den 1 januari 2017.

 • 2015-04-22

  Statsbidrag för entreprenörskap - huvudmän

  Huvudmän kan 2015 ansöka om utvecklingsmedel för att kunna erbjuda sin personal kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

  Vem kan söka?
  Skolhuvudmannen söker samt ansvarar för uppföljning och redovisning av genomfört projekt. Målgruppen för utvecklingsprojekten ska vara förskolans eller skolans personal.

  Vad ska bidraget användas till?
  Syftet med 2015 års utvecklingsmedel är att stödja utvecklingen av entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom skolväsendet. Skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare och övrig personal i alla skolformer ska få möjlighet utveckla sin kompetens inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Insatserna ska genomföras höstterminen 2015 och vårterminen 2016.

  Ansök senast 18 maj

 • 2015-04-20

  Nya kurser i Stockholm och Malmö

  Nu finns två nya kurser att anmäla sig till för studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer. Det är dels Vägledning och samtal i ett fleretniskt och pluralistiskt samhälle på Stockholms universitet. Dels är det Normkritisk pedagogik för vägledning 7,5 hp på Malmö högskola. Sista anmälningsdag till båda är 22 maj.

 • 2015-01-15

  Satsa på studie- och yrkesvägledning

  Att gå färdigt gymnasieskolan har stor betydelse för hur väl unga lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. En väg att minska avhopp och felval är att satsa på bra studie- och yrkesvägledning.

 • 2015-01-13

  Ny publikation: Individanpassning och orienteringskurser m.m.

  Stödmaterialet riktar sig i första hand till lärare, rektorer samt studie- och yrkesvägledare som arbetar inom kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Materialet har tillkommit för att underlätta arbetet med olika former av stödinsatser.