Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Det är viktigt att alla elever får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Här hittar du svar på vanliga frågor om förskolor, skolor och vuxenutbildningen under coronapandemin.

Möjlighet till flexibla lösningar utifrån skolans regelverk

Vad behöver huvudmän och rektorer tänka på när de fattar beslut under coronapandemin?

Det kan ibland vara svårt att veta vilka lösningar som är de bästa på kort och på lång sikt. Skolor och förskolor prövar olika lösningar för att skapa trygghet och för att ge elever den utbildning de har rätt till. Det är viktigt att barn och elever känner sig trygga för att kunna fokusera på sin utbildning.

I skollagen finns ett handlingsutrymme och en flexibilitet för rektorer och huvudmän. De ska kunna beakta den situation som är aktuell på just deras skolor och förskolor för att kunna tillgodose barns och elevers behov och uppfylla de krav som ställs i lagar och andra bestämmelser. Detta gäller både vid planering och organisering av själva undervisningen och i arbetet med att exempelvis förebygga och åtgärda kränkande behandling eller främja trygghet och studiero.

Utöver den ordinarie skollagstiftningen finns även en tillfällig förordning under coronapandemin som möjliggör viss ytterligare flexibilitet. Under vissa förutsättningar kan en huvudman till exempel besluta om andra lärotider än normalt, eller om fjärr- eller distansundervisning.

Det är viktigt att åtgärder som vidtas grundar sig på rimliga avvägningar och tillgodoser barns och elevers rättigheter, och att huvudmän och rektorer tänker på hur de motiverar sina beslut. I all utbildning och annan verksamhet enligt skollagen som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Ansvarig tillsynsmyndighet kan komma att granska om beslut som skolor fattat är förenliga med skollagstiftningen.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret för elever och personal i skolan.

Källor: 1 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 8, 9-10 §§ skollagen och förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst

Information till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) länk till annan webbplats

Stöd i arbetet
Möta barns och elevers oro

Fjärr- och distansundervisning hösten 2021

Kan elever få fjärr- eller distansundervisning höstterminen 2021?

Utgångspunkten är att skolor ska bedriva skolförlagd undervisning då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan kommer att vara huvudregel i alla skolformer för barn och unga under höstterminen 2021. Det finns dock vissa möjligheter för skolor att, om det behövs, bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån de tillfälliga bestämmelserna som gäller under coronapandemin. Det finns också nya ordinarie bestämmelser om fjärr- och distansundervisning som ska tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. När det gäller distansundervisning utifrån den ordinarie skollagstiftningen krävs dock att huvudmannen har fått ett godkännande från Skolinspektionen för att sådan undervisning ska få bedrivas. En ansökan om godkännande måste ha gjorts senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst

Fjärr- eller distansundervisning kopplat till coronapandemin

Om det behövs utifrån aktuellt smittskyddsläge eller lokala behov finns viss fortsatt möjlighet till fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen. Huvudmannen har till exempel möjlighet att besluta om fjärr- eller distansundervisning om lärare eller elever inte är närvarande i skolan därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst

Fjärr- eller distansundervisning utifrån nya bestämmelser i den ordinarie skollagstiftningen

Från och med den 1 juli 2021 får de nya ordinarie bestämmelser om fjärr- och distansundervisning, som infördes i skollagen den 1 augusti 2020, börja användas. De nya bestämmelserna är inte kopplade till coronapandemin eller förebyggande av smittspridning, utan syftar till att skolor i vissa situationer ska ha större möjlighet att använda fjärr- eller distansundervisning. Fjärrundervisning kan till exempel, med vissa begränsningar, användas om det för viss undervisning saknas en behörig lärare på skolan. Distansundervisning kan, under vissa förutsättningar, till exempel användas som särskilt stöd för vissa elever. Men för att en huvudman ska få bedriva distansundervisning utifrån ordinarie skollagstiftning måste huvudmannen ha ansökt om att få vara utförare av sådan utbildning senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta.

Möjlighet till fjärr- eller distansundervisning och andra undantagsåtgärder enligt den tillfälliga förordningen

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst

Vad innebär fjärr- och distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen?

Ordinarie regler om fjärrundervisning

Ordinarie regler om distansundervisning

Skyldigheten att vidta åtgärder mot smittspridning

Vad behöver förskolor, skolor och vuxenutbildningen göra för att förebygga smittspridning?

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ska alla verksamheter i Sverige, inklusive förskolor, skolor och komvux, vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Det är av största vikt att såväl personal som elever i alla skolformer tar sitt ansvar för att förebygga och motverka smittspridning. Enligt Folkhälsomyndigheten är det förebyggande arbetet särskilt viktigt i samband med starten på höstterminen 2021, eftersom virussjukdomar ofta sprids just i samband med terminsstart.

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer av Folkhälsomyndighetens råd för arbetsplatser. Rådet att arbeta hemifrån gäller fortfarande. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Ett exempel kan vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt och erbjuda förutsättningar för det. Ett annat exempel kan vara att ge anställda möjlighet att hålla avstånd till varandra.

Mycket viktigt att det förebyggande arbetet mot smittspridning fortsätter höstterminen 2021 (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskolanlänk till annan webbplats

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmetlänk till annan webbplats

Arbeta förebyggande mot covid-19 i gymnasieskolanlänk till annan webbplats

Arbeta förebyggande mot covid-19 inom vuxenutbildningenlänk till annan webbplats

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Förebygg smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Omfattas skolor av begränsningar av hur många personer som får delta vid allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar?

Nej, bestämmelser om begränsningar av hur många personer som får delta vid en allmän sammankomst eller offentlig tillställning gäller inte i förskolor och skolor.

Men förskolor och skolor behöver ändå vidta åtgärder för att förebygga trängsel i gemensamma utrymmen. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och förskolor har olika lokala förutsättningar.

Skolverket har tagit fram stöd med konkreta exempel på hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen kan förebygga smittspridning och skapa en god arbetsmiljö för elever och personal. Det finns också information om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Stöd i arbetet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Arbeta förebyggande mot covid-19 i gymnasieskolan

Arbeta förebyggande mot covid-19 inom vuxenutbildningen

Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Vad gäller kring användning av munskydd?

Skolverket följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer vad gäller smittskyddsfrågor. På deras webbplats finns information om munskyddsanvändning i samhället i stort och på arbetsplatser.

Munskyddsanvändning i samhället utanför vård- och omsorg (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Vad behöver skolor tänka på utifrån sitt ansvar för personalens arbetsmiljö?

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljöansvaret och stöd till arbetsgivare i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatser.

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö vid fjärr- eller distansundervisning

Råd om hemarbete

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska den som är anställd komma överens med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån när det är möjligt.

För personal i förskolor och skolor är det viktigt att, när det är möjligt, hantera vissa uppgifter eller situationer på distans. Det innebär att exempelvis arbetsuppgifter som att delta i personalmöten, planera undervisningen, hålla föräldramöten eller utvecklingssamtal samt rätta elevuppgifter om möjligt bör ske hemifrån i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd.

Enligt Folkhälsomyndighetens råd för arbetsplatser bör alla arbetsplatser vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa myndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt och erbjuda förutsättningar för det.

På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplatslänk till annan webbplats

Stegvis återgång till närundervisning för komvux

Kan vuxenutbildningen bedriva undervisning på plats i utbildningslokalerna?

Den 1 juni 2021 upphörde Folkhälsomyndighetens allmänna råd om att utbildningar för vuxna bör erbjuda distansundervisning. Det innebär att elever inom vuxenutbildningen gradvis kan återgå till undervisning på plats.

Det är dock viktigt att ansvariga för utbildningen anpassar verksamheten i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att minska spridning av covid-19. Övergången från distansundervisning till undervisning på plats bör ske gradvis och under ordnade former för att minska risken för smittspridning.

Elever som saknar möjlighet att studera hemma eller har särskilda behov bör prioriteras för undervisning på plats i utbildningslokalerna. Precis som före coronapandemin kommer en del av vuxenutbildningen att bedrivas på distans även fortsättningsvis. Vuxenutbildningen skiljer sig från övriga skolformer på så sätt att undervisning får bedrivas på distans enligt de ordinarie bestämmelserna i skollagstiftningen.

I relation till sina anställda omfattas alla skolformer fortsatt av Folkhälsomyndighetens råd som gäller för arbetsplatser. Rådet att arbeta hemifrån gäller fortfarande. Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa Folkhälsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd. En sådan åtgärd kan till exempel vara att uppmana personal att arbeta hemifrån när så är möjligt och erbjuda förutsättningar för det. Den som är anställd ska när det är möjligt komma överens om med sin arbetsgivare om att arbeta hemifrån. 

Information om covid-19 till anordnare av utbildning för vuxna (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd om hemarbete?

När barn och elever har symptom, fått förhållningsregler eller varit utomlands

Vad gäller kring vaccination av barn och ungdomar?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 för barn och ungdomar som är 12 år eller äldre.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör alla som kan vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom och även bidrar till minskad smittspridning i samhället.

Vaccination är frivilligt. Det innebär att det krävs samtycke från vårdnadshavaren när en minderårig, det vill säga ett barn under 18 år, ska vaccineras. Om barnet uppnått en tillräcklig ålder och mognad för att själv kunna lämna ett reellt samtycke till vaccination behövs inte vårdnadshavarens samtycke.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vaccination av barn och ungdomar.

Barn och ungdomar - om vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) länk till annan webbplats

Om minderåriga och vaccinationer (Sveriges kommuner och regioners webbplats)länk till annan webbplats

Vad gäller om elever har sjukdomssymptom och inte kan delta i undervisningen?

Elever som har symptom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma från skolan. För sjukdomar som omfattas av smittskyddslagen, till exempel covid-19, finns särskilda regler som kan innebära restriktioner när det gäller bland annat skolgång. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om när elever får vara i skolan och när de ska vara hemma.

Elever som är sjuka förväntas vanligtvis inte utföra skolarbete. Men om en elev till exempel enbart har milda symptom och orkar studera finns en möjlighet för eleven att få undervisning på distans. Detta är dock inte en rättighet för eleven utan en möjlighet för huvudmannen.

När elever är frånvarande bör skolan ha en beredskap för att hjälpa eleverna att ta igen förlorad undervisning när de kommer tillbaka till skolan.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer

Närvaro och frånvaro under coronapandemin

Har en elev som behöver stanna hemma på grund av förhållningsregler möjlighet att få undervisning på distans?

Ja, om en elev har fått förhållningsregler från hälso- och sjukvården har skolans huvudman möjlighet att anordna undervisning på distans. Enligt den tillfälliga förordningen får fjärr- eller distansundervisning ges bland annat om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Att få ta del av undervisning på distans är en möjlighet men inte en rättighet för eleven.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när en person som bor tillsammans med någon som är smittad av covid-19 får förhållningsregler av hälso- och sjukvården.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjlighet om åtgärder behövs för att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer.

Läs mer om vad som gäller kring förhållningsregler här (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Vad gäller när lärare eller elever har varit utomlands och kommer tillbaka till Sverige?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om de rekommendationer som gäller vid inresa till Sverige efter utlandsvistelse.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

När kan förskolebarn vara i förskolan och när ska de stanna hemma?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om vad som gäller när barn i förskolan själva har eller har haft symptom, eller har fått förhållningsregler därför att någon i hushållet har covid-19.

När kan barn gå till förskolan? (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Rätt till förskola under coronapandemin

Vad gäller kring smittspårning, testning och screening i skolan?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information riktad till skolor om testning, breddad testning och screening för påvisande av covid-19 i skolmiljö.

Testning och screening i skolmiljö (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Stängning av förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Kan en huvudman stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Vilka barn ska erbjudas omsorg om en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet tillfälligt stängs?

Erbjudande av omsorg om huvudmannen beslutat om stängning

Erbjudande av omsorg om regeringen beslutat om stängning

Ska kommunen betala ersättning till huvudmän för fristående förskolor om de tillfälligt hålls stängda?

På Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats finns svar på bland annat denna fråga.

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi (SKR:s webbplats).länk till annan webbplats

Stängning av skolor

När kan en huvudman besluta om att stänga en skola?

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar hur skolor ska hantera sjukdom, smitta och smittspridning. Det regleras i smittskyddslagen och arbetsmiljölagen. Om en skola helt eller delvis har stängt på vissa angivna grunder kopplade till coronapandemin har huvudmannen möjlighet att besluta om en eller flera åtgärder enligt den tillfälliga förordningen, till exempel fjärr- eller distansundervisning.

Arbetsmiljölag (1977:1160)länk till annan webbplats

Smittskyddslag (2004:168)länk till annan webbplats

Möjligheter vid hel eller delvis stängning av skolor

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Om en huvudman stänger en skola, vad innebär det för rätt till utbildning i grundskolan och övriga obligatoriska skolformer?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Vilka elever kan få ta del av utbildningen i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin.

Vem har tillsynsansvar för elever om skolan är stängd eller om elever får undervisning på distans?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Organisera utbildning som bedrivs på distans

Hur ska skolor göra med närvaro- och frånvarorapportering om de bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Frånvaro i skolan

Hur kan skolor organisera utvecklingssamtal när utbildning bedrivs på distans eller när vårdnadshavare inte får komma till skolans lokaler?

Se svaret under Utvecklingssamtal

Hur ska skolor förhålla sig till extra anpassningar och särskilt stöd vid fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Hur kan elevhälsan arbeta om skolan gått över till fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller om undervisningen bedrivs på distans och skolan misstänker att ett barn far illa?

Se svaret under Fjärr- och distansundervisning under coronapandeminlänk till annan webbplats

Apl och prao under coronapandemin

Hur ska skolor hantera apl (arbetsplatsförlagt lärande) under coronapandemin?

Elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska genomföra apl, och i förekommande fall lärlingsutbildning eller annan praktik, på arbetsplatser även under coronapandemin om skolhuvudmannen och arbetsplatsen bedömer att det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Det är huvudmannen som ansvarar för att skaffa platser för apl. Om en viss arbetsplats inte skulle kunna ta emot en elev som inte är vaccinerad behöver huvudmannen i första hand försöka hitta en alternativ apl-plats för eleven.

Även elever inom komvux kan genomföra apl på arbetsplatser om det fungerar utifrån de lokala förutsättningarna.

Stöd i arbetet

Apl under coronapandemin

Vad behöver huvudmannen tänka på när det gäller covid-19 och minderårigas arbetsmiljö vid apl och prao?

Arbetsmiljöverkets regler om minderårigas arbetsmiljö ställer krav på att skolhuvudmän och arbetsgivare särskilt ska riskbedöma arbetsmiljön innan en elev under 18 år tas emot på apl eller prao. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om riskbedömning inför apl och prao under coronapandemin.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter får minderåriga inte arbeta i miljöer där vissa smittämnen förekommer. Det virus som orsakar covid-19 är ett sådant smittämne.

Minderåriga ska därför, enligt Arbetsmiljöverket, inte utföra arbetsuppgifter som kan medföra en förhöjd risk att komma i kontakt med detta virus. Inom exempelvis vård och omsorg kan det handla om arbetsuppgifter där det finns patienter eller brukare med konstaterad eller misstänkt covid-19.

Om en viss arbetsuppgift, utifrån en riskbedömning, skulle bedömas som olämplig för en minderårig elev kan det enligt Skolverkets mening vara bra att huvudmannen och arbetsgivaren för en dialog kring möjligheten att hitta alternativa arbetsuppgifter på den aktuella arbetsplatsen.

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Vad kan huvudmannen och rektorn göra om elever inte har möjlighet att genomföra apl vid den planerade tidpunkten?

Huvudmannen och rektorn kan utifrån det aktuella smittskyddsläget behöva överväga om ändringar behöver göras i planeringen så att elever läser ämnen och kurser i en annan ordning än vad som planerats från början. Om något av villkoren i den tillfälliga förordningen är uppfyllda kan huvudmannen även besluta att läsåret ska sluta senare än vad som anges i gymnasieförordningen.

Det är huvudmannen som ansvarar för hantering av apl utifrån

  • bestämmelserna om apl i gymnasieförordningen
  • Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och aktuella rekommendationer
  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö
  • bestämmelserna i den tillfälliga förordningen
  • förutsättningarna på arbetsplatsen.

Om apl inte kan erbjudas på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över, eller om utbildningen av säkerhetsskäl inte kan förläggas till en arbetsplats utanför skolan, ska apl bytas ut mot motsvarande utbildning förlagd till skolan. Innan huvudmannen fattar ett sådant beslut ska huvudmannen samråda med det lokala programrådet. Om apl har förlagts till skolan på grund av omständigheter som huvudmannen inte kunnat råda över ska huvudmannen vidta de åtgärder som behövs för att utbildningen så snart som möjligt ska förläggas till en arbetsplats.

Källor: 4 kapitlet 12-13 och 22 §§ gymnasieförordningen och 2, 11 a och c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:810) till förordningen.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats).länk till annan webbplats

Information om arbetsmiljön för minderåriga under coronapandemin (Arbetsmiljöverkets webbplats).länk till annan webbplats

Stöd i arbetet

Apl under coronapandemin

Vad gäller kring prao (praktisk arbetslivsorientering)?

Se svaret under Prao

Lovskola

Vad gäller kring lovskola under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Entreprenad under coronapandemin

Vad innebär de tillfälliga bestämmelserna om entreprenad som under vissa förutsättningar får tillämpas under coronapandemin?

Se svaret under Entreprenad och samverkan

Betyg under coronapandemin

Vad gäller kring betygssättning och bedömning?

Skollagstiftningens bestämmelser om betygssättning och bedömning har inte ändrats under pandemin utan är desamma som tidigare.

För grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan finns dock en bestämmelse i den tillfälliga förordningen som i vissa situationer möjliggör att rektorn sätter betyg om den eller de lärare som annars skulle ha beslutat om betyg är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19. Denna möjlighet finns om en skola stängt helt eller delvis på någon av de grunder som anges i den tillfälliga förordningen. Möjligheten finns också för öppna skolor om villkoren i 11 a § i den tillfälliga förordningen är uppfyllda.

Att en lärare är ”frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19” innefattar till exempel att läraren själv är sjuk, tar hand om ett sjukt barn eller tar hand om en annan sjuk anhörig. Även personal som är frånvarande därför att de tillhör en särskild riskgrupp eller följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten omfattas. Även andra situationer med koppling till det virus som orsakar covid-19 omfattas, till exempel att personal inte kan ta sig till skolan på grund av att de allmänna kommunikationerna inte fungerar eller har stängts.

Källor: 2 och 11 a §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1), sidan 7.

Betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Möjliga åtgärder om lärare eller elever i en öppen skola är eller har varit frånvarande därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19

Möjliga åtgärder i olika skolformer om skolan är eller har varit helt eller delvis stängd

När måste betygen vara satta?

I grundskolan och motsvarande skolformer sätter läraren betyg i slutet av terminen. I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen sätter läraren betyg när respektive kurs har avslutats. Det innebär att läraren kan använda hela terminen respektive hela kursens undervisningstid för att säkerställa att det finns ett tillräckligt brett och varierat underlag vid tiden för betygssättning. Det är viktigt att skolans administrativa rutiner inte innebär att betygen sätts för tidigt så att elever går miste om möjliga tillfällen att visa sina kunskaper.

Källor: 10 kapitlet 15 §, 11 kapitlet 19 §, 12 kapitlet 15 §, 13 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 22 §, 18 kapitlet 22 § och 20 kapitlet 35 § skollagen.

Betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Skolmat och skolrestauranger

Vad behöver skolor göra för att förebygga smittspridning i samband med skolmåltider?

För skolrestauranger gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera.

Huvudmän för skolor och förskolor ska systematiskt arbeta med riskbedömningar för att arbetsmiljön ska bli godtagbar för alla. Både personal och elever bör göras delaktiga i att kartlägga och bedöma riskerna för smittspridning i skolan. Åtgärder kan behöva vidtas för att förebygga trängsel i samband med skolmåltider. Lösningarna kan se olika ut eftersom skolor och skolrestauranger har olika lokala förutsättningar. För att orka med skoldagen är det viktigt att eleverna har förutsättningar att äta skolmaten. Vid förändringar i samband med skolmåltiderna är det viktigt att ta hänsyn till måltidssituationen. Det innebär till exempel att måltidsmiljön ska vara lugn och trivsam och att det finns tillräckligt med tid att äta upp maten. Några exempel på lösningar för alla eller vissa elevgrupper skulle kunna vara att

  • låta eleverna äta i fler skollokaler, till exempel uppehållsrum, klassrum eller lokalen där eleverna får undervisning i hem- och konsumentkunskap
  • se över schemaläggningen och utöka lunchtiderna
  • låta representanter från en grupp elever hämta mat
  • se till att det finns skolpersonal som ser till att det inte blir trångt i köer, runt bord eller i andra utrymmen.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Offentliga kök-coronavirus (Livsmedelsverkets webbplats)länk till annan webbplats

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser (Region Stockholms webbplats) länk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i förskolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Råd för att förebygga smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) länk till annan webbplats

Behöver förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer servera skolmat om skolan är stängd?

Om skolans lokaler är stängda och skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning har elever grundskolan och motsvarande skolformer som får fjärr- eller distansundervisning rätt till näringsrika skolmåltider. Skolan kan lösa det genom att till exempel låta elever hämta frysta maträtter för en hel vecka på ett rullande schema. Elever i förskoleklass kan inte få fjärr- eller distansundervisning.

Om en skola är stängd och det inte förekommer undervisning alls har eleverna i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer inte någon rätt till skolmåltider. De får tillbaka den rätten när utbildningen börjar igen. Detsamma gäller om utbildning till exempel bara bedrivs i vissa årskurser. I en sådan situation har elever i den eller de årskurser där utbildning inte bedrivs inte rätt till skolmåltider förrän utbildningen börjar igen.

Källor: 9 kapitlet 8 §, 10 kapitlet 10 §, 11 kapitlet 13 §, 12 kapitlet 10 §, 13 kapitlet 10 § skollagen och 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidorna 4-5.

Behöver en gymnasieskola servera skolmat om eleverna får distansundervisning?

Även om det är vanligt att gymnasieskolor tillhandahåller kostnadsfria skolmåltider för eleverna så finns det inget krav på att de ska göra det. Det finns därför ingen skyldighet att tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda. Detsamma gäller för de elever som eventuellt får distansundervisning. Det finns däremot inget som hindrar att skolans huvudman frivilligt beslutar att erbjuda kostnadsfria skolmåltider om skolans lokaler är stängda eller för de elever som eventuellt får distansundervisning.

Om hemkommunen erbjuder kostnadsfria måltider ska bidrag från en elevs hemkommun till en fristående huvudman för en gymnasieskola innehålla ersättning för skolmåltider. En fristående huvudman för en gymnasieskola får då inte ta ut någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Hur frågan om bidraget ska hanteras om kostnadsfria skolmåltider inte erbjuds får avgöras mellan kommunen och den fristående huvudmannen.

Källa: 13 kapitlet 4 § gymnasieförordningen.

Senast uppdaterad 24 september 2021

Innehåll på denna sida