Extra skolmiljard

Under februari betalades första delen av den så kallade skolmiljarden ut till samtliga kommuner i landet. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Vid ändring av Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade regeringen att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Medlen ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.

Ingen ansökan – pengarna betalas ut till alla kommuner

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021.

När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Syftet med detta tillskott är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Skolorna behöver inte ansöka om pengarna, utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning.

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

Skolverket har betalat ut statsbidraget vid två tillfällen under 2021. Vi betalade ut hälften av pengarna i februari och den andra hälften den 18 juni. Utbetalningen av de extra 250 miljoner kronorna gjordes den 1 juli. Pengarna ska användas till insatser i kommunala och fristående skolor.

Hur stort är statsbidraget?

Totalt fördelas 1,25 miljarder kronor. Pengarna fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun.

Beslut och fördelning av ursprungliga skolmiljarden

Beslut om tillfällig förstärkning, statligt stöd till skolväsendet Pdf, 547 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 547 kB)

Beslutsbilaga fördelning skolmiljarden 2021 Pdf, 526 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 526 kB)

Beslut och fördelning av de extra 250 miljoner kronorna

Hur ska vi fördela pengarna inom kommunen?

Som kommun bestämmer ni själva, utifrån era aktuella behov, hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin. Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa apl eller kostnader för extra städning.

Skolförfattningarna styr hur medel fördelas mellan kommunala och fristående huvudmän

Bidrag och ersättning mellan kommuner och fristående huvudmän regleras i bland annat Skollagen (SFS 2010:800), skolförordningen (SFS 2011:185) och gymnasieförordningen (SFS 2010:2039). I dessa skolförfattningar framgår att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.

I regelverken framgår vidare att alla kostnader som är förknippade med verksamheten ska ingå i bidraget. Om en kommun skjuter till ytterligare resurser till den egna verksamheten under löpande budgetår, ska motsvarande resurser tilldelas de verksamheterna.

Skolverket har via regleringsbrevet fått i uppdrag att betala ut medlen. Det finns dock ingen ytterligare reglering som anger mer detaljerat hur resurserna ska användas.

Enligt uppdraget framgår det också att statsbidraget ska användas i enskild verksamhet. Skolverket kommer inte att ge någon mer detaljerad styrning kring hur det ska gå till, eftersom det inte finns någon ytterligare reglering i uppdraget samt att kommunerna tillämpar olika fördelningsmodeller

Skolverkets beräkning vad gäller tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår att Skolverket ska betala ut högst 1 000 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

Vid ändring av regleringsbrev i juni 2021 beslutade regeringen att ge uppdraget ytterligare 250 miljoner kronor. Även dessa medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Skolverket har med anledning av det gjort en fördelning av medel som följer samma princip som beskrivs nedan och som skedde i samband med att Skolverket fördelade de tidigare beslutade 1 000 000 000 kronorna.

Skolverket har hämtat statistik från Statiska centralbyrån om antalet barn och unga i varje kommun

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast tillgängliga.

Läs mer på scb.se Länk till annan webbplats.

Skolmiljard

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun

Då Skolverket får statistiken uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, gör vi en summering för respektive kommun.

Vi delar sedan totalt antal barn och unga per kommun för med det totala antalet barn och unga för samtliga kommuner, vilket ger varje kommun en andel av totalen.

Vi multiplicerar andelen med det totala anslaget för bidraget (1 000 000 000 kronor i det första beslutet

respektive 250 000 000 kronor för det andra beslutet) vilket ger varje kommun en del av statsbidraget.

Eftersom Skolverket betalar ut bidraget i hela kronor gör vi en avrundning. Detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 999 999 997 kronor, alltså 3 kronor under anslaget. I det här fallet adderar vi 0,006 kronor till alla kommuners tilldelning innan avrundning, vilket gör att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 1 000 000 000 kronor. Vi har hanterat fördelningen för de 250 000 000 kronorna på samma sätt som beskrivet ovan.

Frågor och svar

Behöver vi ansöka om dessa medel?

Svar: Nej, ni behöver inte vidta några åtgärder för att ansöka om dessa medel. De kommer helt enkelt att betalas ut av Skolverket utifrån det som står i regleringsbrevet.

När kommer medel att betalas ut?

Svar: Medlen avseende utökad skolmiljard kommer betalas ut under juli månad.

Hur informeras vi om beslutet?

Svar: Kommunen kommer få ett meddelande via e-post där det framgår hur mycket medel ni tilldelats.

Hur mycket medel kommer vi att få?

Svar: Medlen kommer fördelas proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

När ska medlen användas?

Svar: Medlen ska användas under år 2021

Till vad kan vi använda medlen?

Svar: Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet och syftar till att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Medlen kan exempelvis användas för att anpassa verksamheten med anledning av pandemin. Skolverket har ett samlat stöd i frågorna här:

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - Skolverket Länk till annan webbplats.

Ska vi redovisa vad vi använt pengarna till?

Svar: Nej, Skolverket har inte fått något uppföljningsuppdrag avseende den här satsningen och kommer inte efterfråga någon redovisning om hur medlen använts.

Behöver vi ansöka om dessa medel?

Svar: Nej, ni behöver inte vidta några åtgärder för att ansöka om dessa medel. De kommer helt enkelt att betalas ut av Skolverket utifrån det som står i regleringsbrevet.

När kommer medel att betalas ut?

Svar: Medlen avseende utökad skolmiljard kommer betalas ut under juli månad.

Hur informeras vi om beslutet?

Svar: Kommunen kommer få ett meddelande via e-post där det framgår hur mycket medel ni tilldelats.

Hur mycket medel kommer vi att få?

Svar: Medlen kommer fördelas proportionerligt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.

När ska medlen användas?

Svar: Medlen ska användas under år 2021

Till vad kan vi använda medlen?

Svar: Medlen ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet och syftar till att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Medlen kan exempelvis användas för att anpassa verksamheten med anledning av pandemin. Skolverket har ett samlat stöd i frågorna här:

Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor - Skolverket Länk till annan webbplats.

Ska vi redovisa vad vi använt pengarna till?

Svar: Nej, Skolverket har inte fått något uppföljningsuppdrag avseende den här satsningen och kommer inte efterfråga någon redovisning om hur medlen använts.

Senast uppdaterad 25 oktober 2021.