Ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Sedan den 1 januari 2022 gäller ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Här hittar du som är lärare eller rektor material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna.

Läs de ändrade kursplanerna

Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå berörs kursplaner i 13 ämnen av förändringarna. Kursplanerna i individ och samhälle, natur och miljö samt språk och kommunikation påverkas inte.

Här hittar du de ändrade kursplanerna för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

De ändrade kursplanerna för kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kort om ändringarna i kursplanerna

 Eftersom betygskriterierna i första hand är konstruerade för betygssättning har de formulerats mer övergripande. Det ska ge dig som lärare större möjligheter att värdera elevens kunskaper utifrån ett brett och varierat underlag, utan att behöva bedöma specifika detaljer. Nivån i betygskriterierna är inte ändrad och det ska med andra ord inte vara lättare eller svårare för en elev att få ett godkänt betyg.

Med anledning av den förenklade betygsskalan har syftestexten ändrats i några kurser. Det handlar om små förändringar för att till exempel justera målen eftersom betygskriterierna bygger på dem.

I vissa av kursernas syfte och centrala innehåll har några gamla begrepp bytts ut. Andra ändringar i syfte och centralt innehåll har gjorts eftersom ändringarna i betygskriterierna medfört att även de andra delarna behövt ändras. Det kan också handla om information i betygskriterierna som har tagits bort och då flyttats till det centrala innehållet.

Se och diskutera filmen 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux

Film: 5 frågor om en förenklad betygsskala inom komvux (tid 10:59 min.)

I filmen använder vi begreppen kunskapskrav och kravnivåer. Notera att begreppen har ersatts med betygskriterier och kriterier för bedömning kunskaper sedan 1 juli 2022.

I den här filmen svarar Skolverket på fem frågor om den förenklade betygsskalan inom kommunal vuxenutbildning i sfi, kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Titta gärna på filmen och diskutera med dina kollegor. Här finns det förslag till frågor ni kan diskutera.

 1. Hur kan du som lärare ge dina elever varierade möjligheter att visa sina uppnådda kunskaper?
 2. Hur kan du som lärare ge dina elever förutsättningar att utveckla olika kunskaper och färdigheter och stimulera dina elever så att de kan utvecklas så långt som möjligt?
 3. Hur kan ni i er verksamhet informera era elever?
 4. Hur gör ni en bedömning om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig en utbildning eller en kurs utan att göra denna bedömning utifrån ett satt betyg?

Jämför kursplanerna

 I de här dokumenten ligger de ändrade kursplanerna bredvid de tidigare kursplanerna så att du kan se vilka ändringar som har gjorts, i hela kursplanerna men framför allt i betygskriterierna.

Här hittar du dokument med jämförelser av alla kursplaner

Läs och diskutera hur kursplanerna ska användas

Läs gärna kommentarmaterialet Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning, som tydliggör hur kursplanen är uppbyggd och hur kursplanens olika delar förhåller sig till varandra.

Så använder du kursplanerna inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och som särskild utbildning på grundläggande nivå

Här hittar du förslag till diskussionsfrågor.

Här följer ett antal frågor inför era diskussioner om hur kursplanerna ska användas i undervisningen:

 1. I länken till kommentarmaterialet ovan beskrivs hur det centrala innehållet är att betrakta som byggstenar som kan kombineras på olika sätt. Ge exempel på någon sådan kombination som ni arbetat med eller skulle vilja arbeta med i undervisningen.
 2. Hur planerar ni undervisningen utifrån både syfte och centralt innehåll?
 3. Varje elevs kunskapsutveckling ser inte likadan ut och därför är det viktigt att i undervisningen ge plats och stöttning åt elever att öva, att pröva, att våga ha fel och att få uppleva känslan av att kunskaper kan vara sin egen belöning. Vad kan det innebära i er undervisning?
 4. I kommentarmaterialet står det att det kan vara meningsfullt att tala om mindre omfattande mål för lektioner, moment eller arbetsområden. Vissa av dessa mål behöver varken mätas eller är möjliga att mäta, men utgör en del av vägen mot det bredare syftet med undervisningen i ämnet. Lyft fram några sådana mål och diskutera hur ni arbetar med dem.
 5. Kommentarmaterialet beskriver bedömningar i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling, s.k. formativ bedömning. Hur kan ni utveckla ert arbete med den här typen av bedömning och återkoppling till eleverna? På vilket sätt kan bedömningar i syfte att stödja elevernas kunskapsutveckling användas för att förändra och förbättra er egen undervisning?
 6. Vad behöver ni dokumentera och på vilka sätt för att ha ett relevant underlag vid sammantagna bedömningar eller betygssättning? På vilket sätt dokumenterar ni underlag idag? Behöver ni förändra någonting?
 7. Hur värderar ni hur giltiga och tillförlitliga olika underlag är? Hur kan ni kommunicera att underlag har olika vikt vid bedömningen eller betygssättningen?

Läs de ämnesspecifika kommentarmaterialen

Till kursplanerna finns kommentarmaterial. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för kursplanerna.

Diskutera kursplanen utifrån jämförelsedokumenten och kommentarmaterialet

Utgå från kursplanerna, jämförelsedokumenten och kommentarmaterialet och diskutera vad de ändrade kursplanerna innebär för er undervisning, bedömning och betygsättning i de olika kurserna. Använd gärna diskussionsfrågorna här nedanför.

 1. Vilka ändringar finns i syfte och centralt innehåll för de kurser där ni undervisar? Hur påverkar ändringarna er undervisning?
 2. På vilka sätt har betygskriterierna ändrats i de olika kursplanerna?

Så här kan ni förbereda er

Det här materialet är tänkt för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar, men det kan också användas för enskilt arbete eller exempelvis i samtal mellan lärare och arbetslagsledare eller lärare och rektor. I materialet nedan använder vi tilltalsorden ”er” och ”ni” men materialet kan också användas som stöd eller kompetensutveckling för enskilda lärare.

Vi har förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både digitalt och när gruppen kan ses fysiskt tillsammans. Om era träffar ska ske digitalt finns också några tips för att få dem att fungera smidigt. Inför arbetet är det bra om den som ska leda samtalen har haft tid att förbereda sig.

Samtalsmodeller

Några tips för era digitala möten

Fördjupa er

Gå gärna vidare genom att läsa och diskutera någon eller några av artiklarna i det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling.

Senast uppdaterad 25 oktober 2022