Revideringen av de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Nya allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram gäller från sommaren 2022. Publikationen Kommentarer till Skolverkets allmänna råd innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer kring att förstå och tillämpa råden. Här kan du läsa om det som är nytt och hur vi ger skolorna stöd i arbetet.

Framsida på publikation allmänna råd.

Kommentarer till de allmänna råden

Här hittar du publikationen Kommentarer till de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, som innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dessa.

Ladda ner Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram


Vad revideringen omfattar och innehåller

De tidigare allmänna råden med kommentarer om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram från 2014 (SKOLFS 2014:40) för förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt i viss mån kommunal vuxenutbildning har reviderats med anledning av förändringar i lagstiftningen som genomförts sedan dess.

Här är en kort sammanfattning av revideringarna som har gjorts i de nya allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (SKOLFS 2022:334).

Nya bestämmelser och praxis

Sedan de tidigare allmänna råden (SKOLFS 2014:40) beslutades har flera författningsändringar gjorts på området. Det har också skett en ytterligare utveckling av praxis från Skolverkets överklagandenämnd.

Ny genomgående struktur

Innehållet har strukturerats om och kommentarmaterialet har kortats ned. En ny avsnittsindelning har skapats och strukturen utgår nu från de olika ansvarsnivåerna inom skolans styrkedja (huvudman – rektor – lärare) i stället för att som tidigare utgå från ärendegången kring exempelvis särskilt stöd. Texterna har omarbetats och vissa tidigare delar har helt redigerats bort eller förenklats för att göra innehållet tillgängligt och tydligt.

Nytt avsnitt om elev och vårdnadshavare

Ett helt nytt avsnitt har tillförts de allmänna råden om att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Där anges att eleven och dennes vårdnadshavare bör informeras om att skolan kan göra en utredning om elevens behov av särskilt stöd och genomföra åtgärder som bedöms nödvändiga, även om oenighet råder kring elevens behov. Detta utvecklas vidare i kommentarerna till rådet.

Elevhälsans roll lyfts fram

De nya allmänna råden lyfter fram och synliggör elevhälsans roll i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bland annat förtydligas vikten av elevhälsans delaktighet i arbetet med att skapa miljöer som främjar elevers lärande, utveckling och hälsa samt att elevhälsan behöver ha ett nära samarbete med skolans övriga personal för att kunna ge stöd i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Utredning av särskilt stöd

De nya allmänna råden innehåller ytterligare vägledning kring arbetet med utredning kring särskilt stöd.

Stödmaterial för att implementera de nya allmänna råden

Vi erbjuder ett nytt stödmaterial för skolchef, rektor, lärare, personal inom elevhälsan och övrig skolpersonal som ger möjlighet att på ett systematiskt sätt samarbeta kollegialt med att implementera de nya allmänna råden i era verksamheter.

Bild som visar olika lärmiljöer i skolan.

Stödmaterialet bygger på innehållet i de allmänna råden och består av fem filmer, frågor för diskussion, reflektion och summering.

Det finns också en modell över arbetsgången med stödinsatser och blankettmallar för utredning och åtgärdsprogram.

Stödmaterial för att organisera arbetet med de allmänna råden om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Arbetsgången för arbetet med stödinsatser

Blanketter för utredning och åtgärsprogram

Vad är ett allmänt råd?

Skolverket tar fram så kallade allmänna råd som anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla bindande regler i lagar, förordningar eller andra föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, men om man väljer att inte göra på det sätt som står i det allmänna rådet ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

De kommentarer som finns i anslutning till de allmänna råden är tänkta att ge stöd i förståelsen av råden och ytterligare konkretisera hur skolan eller verksamheten kan arbeta för att leva upp till de bestämmelser som finns på ett visst område i skollag och förordningar.

Här kan du läsa om hur olika författningar förhåller sig till varandra och till olika typer av stöd. Du får också reda på vad som är krav och vad som är tänkt som rekommendationer eller stöd.

Så styrs skolan

Senast uppdaterad 17 augusti 2022