Prov, bedömning och betyg

Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna hänger samman med undervisningen och ska kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Elevernas kunskaper bedöms utifrån nationella kunskapskrav. Det finns kunskapskrav för alla skolans ämnen och kurser. Kunskapskraven beskriver vad som krävs för godtagbara kunskaper och för olika betyg.

Ett kollegialt arbete inom och utanför den egna skolan är nödvändigt och värdefullt för att skapa en gemensam förståelse av kurs- och ämnesplanerna med sina kunskapskrav. För att underlätta det här arbetet tar Skolverket fram olika former av stöd som till exempel nationella prov, bedömningsstöd och kommentarmaterial till kunskapskraven. Syftet är att uppnå en likvärdig och rättvis betygssättning.

Nationella prov och bedömningsstöd

Skolverket utvecklar kontiunerligt nya stöd för bedömning i olika ämnen. Dels finns de nationella proven som stöd för bedömning och betygssättning, dels finns det bedömningsstöd i flera ämnen och kurser. Syftet med såväl bedömningsstöden som de nationella proven är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Till skillnad från de nationella proven är inte bedömningsstöden obligatoriska för skolan att använda.

Det finns också mer generella stödmaterial om bedömning och betygssättning, såsom Kunskapsbedömning i skolanBetygsskalan och betygsstegen B och D, Sambedömning i skolan och Bedömningsaspekter. 

Kunskapsbedömning i skolan Betygsskalan och betygen B och D Sambedömning i skolan

Senast granskad: 2016-02-16
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten