Bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga

Här hittar du material för att träna din förmåga att bedöma skriftlig kommunikativ förmåga. Materialet består bland annat av en elevuppgift, fyra elevtexter samt en film med ett lärarsamtal där texterna diskuteras.

Att bedöma elevers skriftliga språkfärdighet innebär att avgöra hur långt de kommit i sin språkutveckling och vilka kvalitativa nivåer deras prestationer har. I den kvalitativa analysen av den skriftliga kommunikativa förmågan är det viktigt att observera hur varje elev använder sin engelska. Detta innebär att det eleven skriver analyseras oavsett om det är bra eller dåligt, rätt eller fel. Eleven måste också kunna agera utifrån de frågor och uppmaningar han/hon får inför skrivandet. Vid bedömningen är det lika viktigt att uppmärksamma en språkligt korrekt text med ett mycket torftigt innehåll som en text där eleven bara skriver på och gör många språkliga fel och/eller använder svenska. Båda typerna av texter kan till exempel vara tecken på brister i ordförrådet. 

Vilka strategier använder eleven för att komma runt språkliga problem

Det är naturligt att elever i årskurs 6 gör många språkfel, till exepel kongruensfel (their names is) och fel på pronomen (about she’s own life) men fokus vid bedömningen av elevernas skriftliga förmåga bör först och främst vara hur väl de förmedlar ett innehåll på ett begripligt sätt, så att en person med engelska som förstaspråk kan förstå. När elevens språk bedöms, bör huvudfrågan vara om de eventuella fel som förekommer stör eller förstör, det vill säga om de gör att texten blir svår eller omöjlig att förstå. Ibland kan det vara bra att läsa texten högt för att inte felen i alltför hög grad ska påverka det intryck man får. Man bör också lägga märke till vilka strategier eleverna har för att ta sig runt språkliga problem. Mindre lyckade strategier är att använda ord på annat språk än engelska (my favourite sport is innebandy) eller ”svengelska” uttryck (how see your school out?). Som hjälp vid en helhetsbedömning och kvalitativ analys av elevernas skriftliga kommunikativa förmåga kan ett antal bedömningsfaktorer användas. Vid betygsättning ställs sedan elevernas språkliga kvalitativa nivåer i relation till kunskapskraven.

Till hjälp vid bedömning av skriftlig kommunikativ förmåga (Part C) finns en översikt över syfte, bedömningsfaktorer och kunskapskrav.

Översikt: Bedömning Part C (209 kB)


Skriftlig uppgift (Part C)

Den skriftliga uppgiften ger eleverna möjlighet att visa att de kan formulera sig fritt och göra sig förstådda i skrift. De får också tillfälle att visa att de kan agera utifrån givna instruktioner. Making friends around the world är exempel på en sådan skrivuppgift. Det är en brevmodell och själva uppgiften består av ett elevblad med instruktioner samt en världskarta med illustrationer av ungdomar från olika delar av världen. Eleverna ska välja att skriva brev till en av dem. I den här typen av uppgift har eleverna möjlighet att blomma ut och visa många språkliga kvaliteter.

Elevuppgift (5,3 MB)

Elevtexter

Till uppgiften finns fyra elevtexter där personuppgifter har ersatts med X. Dessa texter kan användas för bedömarträning. Under rubriken Bedömning nedan är texterna kommenterade och bedömda.

Elevtexter (4,9 MB)

Film - lärarsamtal

Till materialet om bedömning av berättande text finns det en film där lärare samtalar om ovanstående elevtexter.

Filmen finns i både textat och otextat format. 

Filmat lärarsamtal - Textad (87,9 MB) Filmat lärarsamtal - Otextad (87,5 MB)

Bedömning

Här hittar du bedömningskommentarer och kvalitativa analyser av elevtexterna, samt betygssättning av dem. Det finns också en särskild uppställning som visar på förtjänster och brister, både innehållsmässiga och språkliga.

Bedömda elevtexter (176 kB)

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner