Bedömningsstöd i biologi

I ämnet biologi finns stöd för bedömning för både grundskolan och gymnasieskolan.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i biologi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Andning, blod och cirkulation, Fältuppgift och Liv och livsprocesser i Skolverkets bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i biologi i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till provet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i biologi

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i biologi


Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet i årskurs 6

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. Kommentarmaterialet behandlar kunskapskraven för årskurs 6 i ämnena biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial: Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet


Media och vardagsföreställningar - bedömningsstöd i årskurs 7–9

Som stöd för bedömning i årskurs 7–9 finns materialet Granska, kommunicera och ta ställning - media och vardagsföreställningar. De här två uppgifterna handlar om att pröva elevers förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning. Kunskaper i naturvetenskap kan användas för att utvärdera vanligt förekommande påståenden i samhället. En vetenskaplig utvärdering innebär att reflektera över och analysera hur trovärdig och relevant information är som förmedlas via olika källor. Det här bedömningsstödet handlar om utvärdering av påståenden i olika sammanhang med koppling till hälsofrågor. Den ena delen handlar om att utvärdera uttryck som finns i vardagsföreställningar, och den andra delen om att utvärdera olika påståenden i media. 

Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i Bedömningsportalen


Socker - bedömningsstöd i årskurs 7–9

I bedömningsstödet Socker får elever i årskurs 7–9 utvärdera en undersökning av sockerinnehållet i läsk, beskriva hur kroppens organ samverkar för att ge kroppen bränsle samt ta reda på hur drycker med högt sockerinnehåll påverkar hälsan. Eleverna får också reflektera över sin egen sockerkonsumtion. Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i Bedömningsportalen


Botox - bedömningsstöd i årskurs 7–9

För dig som undervisar i årskurs 7–9 finns materialet Botox som stöd för bedömning. Botox används inom olika områden i sjukvården och för skönhetsbehandlingar. I bedömningsstödet med samma namn får eleverna samla information om Botox för att ta reda på dess effekt på människokroppen. Denna information är förberedande för att kunna reflektera över användning av Botox inom olika områden. Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i Bedömningsportalen


Hur mycket vatten är det lagom att dricka? - bedömningsstöd i årskurs 7–9

Som stöd för bedömning i årskurs 7–9 finns ett material där eleverna får analysera en undersökning om hur potatisstavar påverkas av saltlösningar av olika koncentration, resonera om effekterna av att dricka för mycket i vatten och reflektera över vårt behov av vatten respektive salt samt fundera över hälsoeffekter relaterat till detta. Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i Bedömningsportalen


DiNO

DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena i årskurs 1–6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. 

Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter under respektive NO-ämne i bedömningsportalen.

Läs mer om de olika uppgifterna i DiNO och vilka förmågor de prövar Bedömningsportalen - biologi, årskurs 1–3 Bedömningsportalen - biologi, årskurs 4–6


Frivilliga kursprov i biologi på gymnasial nivå

På gymnasial nivå finns stöd för bedömning i form av tre olika frivilliga kursprov i biologi 1. De frivilliga kursproven består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (80 min).

Du hittar kursproven i bedömningsportalen. För att få tillgång till materialet krävs det att du har loggat in i portalen och har behörighet i biologi på gymnasial nivå. 

Frivilliga kursprov i biologi

Senast granskad: 2017-04-19
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner