Bedömningsstöd i engelska

I ämnet engelska finns bedömningsstöd för både dig som är engelsklärare i grundskolan och på gymnasial nivå.

Diagnosmaterial i årskurs 1-6

Som stöd för bedömning i engelska finns ett nationellt diagnosmaterial som kan användas av lärare under flera år under grundskolans tidigare del. Kärnan i materialet utgörs av olika uppgifter som riktar sig dels till yngre elever, dels till lite äldre elever. Uppgifterna har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. För att du ska få tillgång till diagnosmaterialet krävs det att du har inloggningsuppgifter till bedömningsportalen, samt behörighet i ämnet engelska. 

Diagnosmaterial i årskurs 1-6 (Skolverkets bedömningsportal) Så får du tillgång till bedömningsportalen

Kopplat till Europeisk språkportfolio, ESP

Diagnosmaterialet är kopplat till Europeisk språkportfolio, ESP, för yngre åldrar. ESP är ett pedagogiskt verktyg som bidrar till att eleven blir medveten om sin egen inlärning och språkutveckling. Den består av tre delar: språkpasset, språkbiografin och en dossier och syftar bland annat till att motivera elever att lära sig språk.

Europeisk språkportfolio


Diagnosmaterial i årskurs 7-9

Kärnan i diagnosmaterial för årskurs 7-9 utgörs av olika uppgifter som har fokus på färdigheterna lyssna och läsa och förstå, tala, samtala samt skriva. Bedömningsstödet innehåller också uppgifter som ger eleverna möjlighet att reflektera över sitt lärande. 

Bedömningsstödet används med fördel tillsammans med Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år. Språkportfolion består av tre delar: dossier, språkbiografi och språkpass och syftar bland annat till att motivera elever att lära sig språk.

För att du ska få tillgång till diagnosmaterialet krävs det att du har inloggningsuppgifter till bedömningsportalen, samt behörighet i ämnet engelska. 

Diagnosmaterial i årskurs 7-9 (Skolverkets bedömningsportal) Så får du tillgång till bedömningsportalen Europeisk språkportfolio


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i engelska

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i engelska


Digital läsning i engelska

Digital läsning i engelska är ett bedömningsstöd som kan fungera som ett pedagogiskt stöd och ett komplement till de nationella proven i engelska. Materialet finns anpassat för årskurs 3-6, 7-9 och gymnasiekurserna engelska 5 och 6. Materialet är tänkt att ge stöd vid bedömningen av de delar av kunskapskraven som tar upp förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier.

Årskurs 3-6 Årskurs 7-9 Engelska 5 och 6


Kursprov i engelska 7 på gymnasial nivå

Våren 2018 publiceras ett nytt kursprov som prövar reception, interaktion och produktion. Syftet med provet är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Provet är inte obligatoriskt.

De receptiva och skriftliga delproven kan genomföras tidigast torsdagen den 12 april 2018. Mer information om provet och förslag på genomförande finns i Bedömningsportalen (länk nedan). Efter 2018 publiceras inga fler kursprov för Engelska  7.

De kursprov som publicerades vårterminen 2016 och 2017 finns tillgängliga i bedömningsportalen. Proven omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen och är inte övningsmaterial utan kan användas som alternativa kursprov till det tredje och sista kursprovet, som publiceras den 9 april 2018. De kan även användas som kursprov på höstterminen om kursen i Engelska 7 avslutas under höstterminen.

Det är viktigt att provmaterialet enbart används så som det är avsett, nämligen som ett prov vid slutet av kursen.

Engelska 7 (Bedömningsportalen) Så får du tillgång till bedömningsportalen


Självbedömning i engelska 5 på gymnasial nivå

För kursen engelska 5 finns ett självbedömningsmaterial. Med hjälp av detta kan eleven utveckla sin förmåga att reflektera över sitt eget lärande och sin egen kompetens. Eleven kan även diskutera sin kunskapsutveckling med läraren. Självbedömningsmaterialet består av tre delar.

Engelska 5


Bedömningsstöd i komvux på grundläggande nivå

Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Bedömningsstöden är frivilliga att använda och finns tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk.

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet och de kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

För att få tillgång till materialen krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Skolverkets bedömningsportal

Senast granskad: 2017-11-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner