Bedömningsstöd i fysik

I ämnet fysik finns bedömningsstöd för både grundskolan och för gymnasial utbildning.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i fysik i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven El och magnetismKraft och rörelse och Ljud i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i fysik i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till provet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i fysik

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i fysik


Klimatförändringar - bedömningsstöd i årskurs 7–9

I det här materialet får eleverna med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning.

Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen


DiNO

DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena i årskurs 1–6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. Sedan årsskiftet 2014/2015 finns ytterligare några uppgifter i DiNO och materialet har flyttat in i vår bedömningsportal.

Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter under respektive NO-ämne i bedömningsportalen.

Läs mer om de olika uppgifterna i DiNO och vilka förmågor de prövar Bedömningsportalen - fysik, årskurs 1-3 Bedömningsportalen - fysik, årskurs 4-6


Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik

Som stöd för bedömning i fysik finns ett skriftligt kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Materialet kompletteras med ett diskussionsunderlag samt två filmer och kan med fördel användas som underlag för studiedagar eller vid sambedömning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i fysik


Frivilliga kursprov i fysik på gymnasial nivå

På gymnasial nivå finns stöd för bedömning i form av flera olika frivilliga kursprov i fysik 1 och 2. Du hittar kursproven i bedömningsportalen.

Nytt kursprov i fysik 1 våren 2018

Våren 2018 publicerar vi ett nytt kursprov i fysik 1. Kursprovet består av två delprov som publiceras den 4 april (delprov B) respektive den 3 maj (delprov A). 

För att få tillgång till materialet krävs det att du har loggat in i portalen och har behörighet i fysik på gymnasial nivå. 

Frivilliga kursprov i fysik

Senast granskad: 2017-06-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner