Bedömningsstöd i historia

I ämnet historia finns stöd för bedömning för både dig som undervisar elever i grundskolan och på gymnasial nivå.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i historia i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven 1600-taletLevnadsvillkor och Medeltiden i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i historia i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning till bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i historia

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i historia (Bedömningsportalen)


Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet i årskurs 6

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. Kommentarmaterialet behandlar kunskapskraven för årskurs 6 i ämnena biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial: Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet


Förmågan att reflektera över användning av historia, årskurs 7–9

Bedömningsstöden, Livet före och efter Berlinmurens fall ochFörintelsen, prövar båda elevernas förmåga att reflektera över användning av historia och riktar sig till dig som undervisar i årskurs 7–9.

Bedömningsstöd i årskurs 7–9


Enskilda uppgifter i årskurs 6 och 9

För lärare i årskurs 6 och 9 finns olika elevuppgifter. Till varje enskild uppgift finns en lärarinformation där det tydligt framgår vilken del av kunskapskraven som prövas, vilket centralt innehåll som behandlas samt vilka bedömningsaspekter läraren ska utgå ifrån vid bedömningen. Till vissa uppgifter ingår olika typer av källmaterial.

Uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar (årskurs 6) Uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar (årskurs 9)


Bedömning i relation till historiskt källmaterial i historia 1a1 i 1b

Som stöd för bedömning i historia 1a1 och 1b finns ett bedömningsstöd som består av en uppgift med tillhörande källmaterial och bedömningsanvisningar. Bedömningsanvisningarna är konkretiserade i en bedömningsmatris och ett bedömningsprotokoll. Materialet ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som rör arbetet med historiskt källmaterial.

Bedömningsstöd i historia 1a1 och 1b


Frivilliga kursprov i historia 1a1 och 1b

Som stöd för bedömning och betygssättning finns det frivilliga prov i Historia 1a1 och 1b. Den 24 april 2018 publicerades ett nytt prov i Historia 1b. Proven finns tillgängliga för dig som har inloggning och behörighet i kurserna i bedömningsportalen.

Läs mer om de frivilliga kursproven i historia 1a1 och 1b

Senast granskad: 2018-04-24
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner