Bedömningsstöd i idrott och hälsa

Det finns stöd för bedömning i idrott och hälsa för både årskurs 6, 7-9 samt gymnasieskolan.

Bedömningsstöd i årskurs 6

Som stöd för bedömning i idrott och hälsa i årskurs 6 finns ett material som ger tydliga exempel på bedömningar av de kunskaper som eleverna visar upp utifrån kunskapskraven. Bedömningsstödet syftar till att konkretisera delar av kunskapskraven genom elevexempel och lärares samtal kring bedömning.

Du hittar materialet i vår bedömningsportal. 

Bedömningsstöd i årskurs 6

Bedömningsstöd i årskurs 7-9

I för dig som är idrottslärare i årskurs 7-9 finns ett bedömningsstöd som består av en textbaserad del och en film. Huvudsyftet med materialet är att bidra till ökad likvärdighet i bedömning och betygssättning. Det kan också fungera som ett stöd i arbetet med att utveckla elevers lärande.

Du hittar materialet i vår bedömningsportal.

Bedömningsstöd i årskurs 7-9


Kartläggning av nyanlända elever i idrott och hälsa

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Gå direkt till kartläggningsmaterialet i idrott och hälsa

Filmat exempel från kartläggning i idrott och hälsa (längd: 12 min, 41 sekunder)

I den här filmen får du träffa en lärare som genomför en kartläggning av två elevers kunskaper i ämnet idrott och hälsa. 


Bedömningsstöd i gymnasieskolan

I kursen idrott och hälsa 1 finns ett material som består av tre delar. I den första delen ges en allmän inledning till lärares bedömnings- och betygssättningsuppdrag. Därefter följer en utredande text kring några centrala begrepp som ingår i den första meningen i kunskapskraven för idrott och hälsa 1.

I den sista och tredje delen ges exempel på konkreta bedömningssituationer som illustrerar hur några olika förmågor som ska utvecklas i ämnet kan bedömas. Exemplen är tänkta att tjäna som stöd och utgör inga fastslagna kravnivåer. I materialet återfinns även resonemang kring lärares dokumentation av elevers kunskaper.

Bedömningsstöd i idrott och hälsa 1

Senast granskad: 2018-05-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner