Bedömningsstöd i kemi

I ämnet kemi finns bedömningsstöd för både dig som är lärare i grundskolan och i gymnasieskolan. 9 april 2018 publicerades ett frivilligt kursprov i Kemi 2 som läraren kan välja att använda som stöd för bedömning och betygssättning.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i kemi i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Blandningar och lösningar, Faser och fasövergångar och Flingor i Skolverkets bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i kemi i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till provet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i kemi

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i kemi


Klimatförändringar – ett bedömningsstöd i årskurs 7–9

I det här materialet får eleverna med hjälp av forskningsresultat och egna modellförsök tolka undersökningar och tillämpa kunskap för att underbygga en åsikt om klimatförändring och energianvändning. Åtkomst till materialet kräver inloggning i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


DiNO – ett bedömningsstöd i årskurs 1–6

DiNO är ett bedömningsstöd för formativ bedömning i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-6. Materialet består av olika uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar och bedömningsmatriser. Sedan årsskiftet 2014/2015 finns ytterligare några uppgifter i DiNO och materialet har flyttat in i vår bedömningsportal.

Du hittar uppgifterna under fliken Enskilda uppgifter under respektive NO-ämne i bedömningsportalen. 

Läs mer om olika uppgifterna i DiNO och vilka förmågor de prövar Bedömningsportalen - kemi, årskurs 1-3 Bedömningsportalen - kemi, årskurs 4-6


Frivilliga prov i gymnasiekursen kemi 1

För dig som undervisar i kemi på gymnasial nivå finns bedömningsstöd i form av fyra olika frivilliga kursprov i kemi 1. Det finns även ett demoprov i kemi 1. De frivilliga kursproven består av ett teoretiskt delprov (150 min) samt ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart). Lärare kan själva välja när provet ska användas.

Lösenordsskyddat 

För att få tillgång till materialet krävs det att du har loggat in i bedömningsportalen och har behörighet i kemi på gymnasial nivå. 

Frivilliga kursprov i kemi 1


Frivilligt kursprov i kemi 2

I Kemi 2 finns sedan den 9 april ett frivilligt som läraren kan välja att använda som stöd för sin bedömning och betygssättning. Provet består av ett teoretiskt delprov (150 min) och ett laborativt delprov (90 min + 10 min uppstart).

Lösenordsskyddat 

För att få tillgång till materialet krävs det att du har loggat in i bedömningsportalen och har behörighet i kemi på gymnasial nivå. 

Observera att du just nu, på grund av tillfälliga tekniska fel, hittar provet under fliken Kemi 1. 

Frivilligt prov i Kemi 2 (Bedömningsportalen)

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner