Bedömningsstöd i matematik

I ämnet matematik finns stöd för bedömning för både dig som arbetar i grundskolan, grundsärskolan och på gymnasial nivå.

Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna

Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik

Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans. 

Revideras för utökat stöd

Under våren reviderar vi de obligatoriska bedömningsstöden i grundskolan och specialskolan. Från 3 juli 2018 hittar du reviderade versioner av materialet i vår bedömningsportal. Syftet med revideringen är att ge dig som lärare ett ännu tydligare underlag för bedömning, analys av bedömningar och mer information om vilket stöd som kan behöva sättas in. Förutom förtydliganden och mindre korrektur så är de nya delarna huvudsakligen:

  • Frågor att ställa till undervisningen
  • Text om extra anpassningar
  • Förslag om den fortsatta undervisningen vid respektive elevexempel

Obligatoriskt i grundskolan från 1 juli 2016

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. 

Gå direkt till bedömningsstödet i taluppfattning i bedömningsportalen

Obligatoriskt i specialskolan från 1 september 2016

I anslutning till bedömningsstödet i grundskolan finns delar som riktar sig till specialskolan. Sedan den 1 september 2016 är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 i specialskolan. 

Gå direkt till bedömningsstödet i taluppfattning i bedömningsportalen

Obligatoriskt i grundsärskolan från 1 januari 2017

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1.

Gå direkt till bedömningsstödet Gilla Matematik i bedömningsportalen

Introduktion till materialet

I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. Du får även träffa två lärare som använt materialet med sina elever. 


Bedömning för lärande i matematik, årskurs 1-9

Bedömning för lärande i matematik utgår från kursplanen i matematik och relaterar till ämnesproven i årskurs 3, 6 och 9 i matematik. Materialet ska stödja och strukturera lärarens kontinuerliga bedömning av elevens kunskapsutveckling och ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande.

Bedömning för lärande i matematik

Diamant, årskurs 1-9

Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser.

Diamant - ett diagnosmaterial i matematik


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i matematik

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i matematik


Bedömningsstöd i gymnasieskolan

Muntliga prestationer i matematik i gymnasieskolan

Det här bedömningsstödet visar två olika bedömningssituationer utifrån de nationella proven. Syftet med materialet är att stödja dig som lärare vid bedömningen av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik.

Bedömning av muntliga prestationer i matematik i gymnasieskolan

Bedömningsstöd i matematik 1a

Som stöd för bedömning i kursen matematik 1a på yrkesprogrammen finns ett bedömningsstöd som består av skriftliga och muntliga uppgifter i matematik med ett integrerat innehåll från karaktärsämnena för respektive yrkesprogram. Uppgifterna kan var och en användas som betygsunderlag.

För att få åtkomst till materialet krävs inloggning i vår bedömningsportal. 

Bedömningsstöd i matematik 1a

Muntligt bedömningsstöd i matematik 2 och 4

Eleverna får i uppgift att beskriva ett begrepp från kursen och ge ett exempel på hur och när begreppet är användbart utanför klassrummet. Du som lärare får stöd i att bedöma elevernas kunskaper i de delar av kunskapskraven som rör muntlig kommunikation, användning och förståelse av begrepp, samt matematikens betydelse inom andra ämnen, yrkesliv och samhällsliv. 

Bedömningsstöd i matematik 2a, 2b, 2c och 4

Frivilliga kursprov i matematik 5

Som stöd för bedömning i kursen matematik 5 erbjuder vi frivilliga kursprov. Det senaste kursprovet publicerades vecka 16, 2015.

Frivilliga kursprov i matematik 5

Formelblad

Som stöd till det frivilliga kursprovet finns formelblad. Det framgår av delproven när formelbladet får användas. Formelbladet finns även på engelska och i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad, matematik 5 (709 kB)

Formelblad, matematik 5 (engelsk version) (437 kB)

Formelblad, matematik 5 (textview) (615 kB)


Bedömningsstöd i komvux på grundläggande nivå

Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Bedömningsstöden är frivilliga att använda och finns tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk.

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet och de kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

För att få tillgång till materialen krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Skolverkets bedömningsportal

Senast granskad: 2018-04-09
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner