Diamant - ett diagnosmaterial i matematik

Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik. Diamant utgår från Lgr11 och är utvidgat till att omfatta kursplanen i matematik till och med årskurs 9. Materialet består av 127 diagnoser.

Diagnoserna ska användas för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven. 

Strukturscheman visar sambanden

Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Varje moment kräver därför sina speciella förkunskaper. Med hjälp av strukturscheman i Diamant kan du se om, och i så fall hur delområden/diagnoser är kopplade till varandra.

Strukturschema_Logga

Det här är en ikon för strukturschemat i Diamant (sid. 20 i Inledningen). Du kan alltid komma tillbaka till strukturschemat genom att klicka på den här ikonen som återfinns till höger på alla sidor i materialet. Strukturschemat ger dig en överblick över alla diagnoser. Genom att klicka på ett område i cirkeln vecklar du ut diagnoserna. Härifrån kan du sedan ta dig direkt till en diagnos genom att klicka på den.

Diamanten_Bild

Så använder du materialet

Till varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur genomförandet kan gå till. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat. Via resultatblanketten kommer du också vidare till utvecklingsscheman (knappen U i högra hörnet). Det här dokumentet kan du med fördel kopiera och spara ett exemplar för varje elev. 

Innan du börjar - ladda ner och spara materialet

Materialet består av en inledning och sex olika områden. Du måste hämta hem och spara alla dokument i en mapp på datorn för att du ska kunna klicka dig mellan dokumenten på det sätt som det är tänkt. När materialet endast är öppnat i webbläsaren kommer du inte att kunna använda alla funktioner. 

Observera att utskriften av avsnittet Mätning måste ske i samma skala som originalet. I annat fall stämmer inte angivna mått i facit. Skriver man ut med annan skala, måste man själv ändra givna mått efter den utskrift man har.

Håll koll genom utvecklingsscheman

Du kan hålla reda på den enskilda elevens aktuella kunskaper i matematik genom att successivt föra in diagnosresultat i olika utvecklingsscheman. Genom att jämföra elevens aktuella kunskaper med de mål du ställt upp kan du när som helst under terminen bilda dig en uppfattning om vad eleven bör arbeta med för att utvecklas vidare och på sikt uppfylla kunskapskraven. Utvecklingsscheman kan kopieras och sparas i en mapp för varje elev. 

Utvecklingsscheman (2,6 MB)

Studiehandledning kan användas i arbetslaget

Studiehandledningen till diagnosmaterialet Diamant är tänkt att användas i arbetslaget, i ämneskonferenser och nätverk som utgångspunkt i arbetet med Diamant i din kommun eller skola. Materialet utgår ifrån ett antal centrala frågor som hjälper till att förklara hur diagnoserna är uppbyggda och hur de kan användas.

Studiehandledningen (4,1 MB)

Film om diagnosmaterialet

I en film ger vi inblick i hur materialet är tänkt att fungera. Vi får träffa en av konstruktörerna bakom materialet och en grupp lärare som använt materialet. UR har också filmat en föreläsning där konstruktören samt Skolverkets medarbetare presenterar Diamant. 

Film: Diamant - ett diagnosmaterial i matematik

UR: Bedöma kunskaper med diagnosverktyget Diamant

Senast granskad: 2017-10-31
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner