Kommentarmaterial till kunskapskraven

Som stöd för bedömning i ämnet matematik finns två skriftliga kommentarmaterial till kunskapskraven. Kommentarmaterialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag. Materialen kan med fördel användas som underlag för studiedagar och vid sambedömning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven del 1

Del 1 är inriktad på:

• förmågan att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt
• förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ladda ner materialet

Kommentarmaterialen finns endast som pdf och går inte att beställa.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1


Kommentarmaterial till kunskapskraven del 2

Del 2 är inriktad på:

• förmågan att föra och följa resonemang.

Till den här delen finns stöd i form av två filmer och ett diskussionsunderlag. I diskussionsunderlaget finns förslag på arbetsgång och förslag på hur man kan använda sig av filmerna som stöd för att diskutera kunskapskravens värdeord för resonemangsförmågan.

Den första filmen nedan visar hur fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift och den andra visar lärare som diskuterar värdeorden med utgångspunkt i bedömningsaspekterna av förmågan att föra och följa resonemang. Avsikten är att även lärare som bedömer elevers prestationer i årskurs 6 ska finna stöd för sitt bedömningsarbete.

Ladda ner materialen

Kommentarmaterialet och diskussionsunderlaget finns endast som pdf och går inte att beställa.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2 Diskutera: Kunskapskravens värdeord i matematik

Filmer

Filmen Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Genomförande. Fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift.

Se filmen

 

I filmen Att föra och följa resonemang – Lärardiskussion kring värdeord för resonemangsförmågan. Med utgångspunkt i exempel ur elevsamtalet ovan enas lärarna om vilka värdeord för resonemang som kan beskriva elevernas prestationer.

Se filmen

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner