Bedömningsstöd i religionskunskap

Som stöd för bedömning i religionskunskap finns två material riktade till dig som undervisar elever i årskurs 7-9 samt ett bedömningsstöd för dig som undervisar i årskurs 6.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i religionskunskap i årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven Abrahamitiska religionerna, Etik och Livsfrågor i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i religionskunskap i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning till bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i religionskunskap

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i religionskunskap (Bedömningsportalen)


Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet i årskurs 6

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. Kommentarmaterialet behandlar kunskapskraven för årskurs 6 i ämnena biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial: Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet


Hur ska man leva för att vara en god människa? – bedömningsstöd i årskurs 7–9

Hur ska man leva sitt liv för att vara en ”god” människa? Låt dina elever i årskurs 7–9 resonera och argumentera kring den frågan och andra moraliska dilemman i två bedömningsstöd i religionskunskap. Båda materialen utgår från förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Du hittar materialen i bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen

Senast granskad: 2017-11-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner