Bedömningsstöd i samhällskunskap

Som stöd för bedömning i samhällskunskap finns dels ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov i årskurs 6, dels tre bedömningsstöd för grundskolans årskurs 7-9, dels ett bedömningsstöd i kurserna 1a1 och 1b.

Bedömningsstöd i form av prov i årskurs 4–6

Som stöd för bedömning och betygssättning i samhällskunskapi årskurs 4–6 finns flera provlika bedömningsstöd. Du hittar proven EkonomiLag och rätt och Demokrati och politik i vår bedömningsportal. Där finns även ett tidigare nationellt prov i samhällskunskap i årskurs 6 som kan användas som stöd för din bedömning och betygssättning. 

För att du ska få åtkomst till materialet krävs inloggning till bedömningsportalen. 

Gå direkt till materialet i bedömningsportalen Läs om hur du får tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen


Bedömningsstöd om kunskapsområdet demokrati i årskurs 7–9

Som stöd för bedömning i samhällskunskap i grundskolans årskurs 7–9 finns tre bedömningsstöd som alla utgår ifrån konkreta uppgifter inom kunskapsområdet demokrati. Huvudsyftet med materialen är att främja en likvärdig bedömning och betygssättning. De kan även användas i formativt syfte för att främja elevernas fortsatta lärande. Med stöd av bedömningsaspekterna kan man vara mer precis i sin återkoppling till eleven. 

Du hittar materialet i vår bedömningsportal. 

Skolverkets bedömningsportal - bedömningsstöd i samhällskunskap


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i samhällskunskap

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i samhällskunskap


Kommentarmaterial till kunskapskraven i grundskolan

I samhällskunskap finns även ett material som ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade i grundskolan. Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i samhällskunskap


Bedömningsstöd i kurserna 1a1 och 1b

I samhällskunskap finns ett bedömningsstöd till kurserna 1a1 och 1b. Materialet består av en uppgift med tillhörande bedömningsanvisningar. Bedömningsanvisningarna består av autentiska elevsvar med tillhörande kommentarer samt en matris som sammanfattar progressionen.

Materialet ger stöd för bedömning i relation till den del av kunskapskraven som handlar om i vilken utsträckning man kan redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. 

Den uppgift som ligger till grund för bedömningsstödet har en tydlig koppling till ämnets syfte, det centrala innehållet i de aktuella kurserna i ämnesplanen och kunskapskraven i dessa kurser.   Bedömningsstöd i samhällskunskap kurs 1a1 och 1b (472 kB)


Bedömningsstöd för komvux på grundläggande nivå

Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Bedömningsstöden är frivilliga att använda och finns tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk.

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet och de kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

För att få tillgång till materialen krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen Skolverkets bedömningsportal

Senast granskad: 2018-01-31
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner