Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk

Flera material har tagits fram som stöd för lärares bedömning i svenska och svenska som andraspråk i både grundskolan, grundsärskolan och gymnasieskolan. I januari 2017 publiceras bedömningsstöd för dig som arbetar inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Bedömningsstöd i de obligatoriska skolformerna

Läs- och skrivutveckling & taluppfattning inom matematik

Det finns två bedömningsstöd för att du lättare ska kunna följa upp elevers kunskaper i årskurs 1-3. Du kan med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter inom läs- och skrivutvecklingen eller i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Obligatoriskt i grundskolan från 1 juli 2016

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1. 

Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen

Obligatoriskt i specialskolan från 1 september 2016

I specialskolan är det obligatoriskt att använda bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk samt matematik i årskurs 1 sedan den 1 september 2016. 

Gå direkt till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i bedömningsportalen

Kunskapskrav i årskurs 1

Sedan 1 juli respektive 1 september 2016 gäller ett nytt kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 i grundskolan respektive specialskolan.

Stöd till huvudmannen

Som ett stöd till huvudmannen har vi tagit fram en presentation som kan användas för att informera om de nya bestämmelserna om kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

I presentationen beskrivs regeringens intention med de nya bestämmelserna, bedömningsstödens syfte samt de stöd och allmänna råd vi erbjuder för att underlätta huvudmannens, rektorns och lärarnas arbete.

Presentation om kunskapskravet och bedömningsstöden i årskurs 1 (672 kB)

Introduktion till materialet

I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. Du får även träffa en lärare som använt materialet med sina elever. 

Obligatoriskt i grundsärskolan från 1 januari 2017

Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1.

Gå direkt till bedömningsstödet i svenska och svenska som andraspråk Gå direkt till bedömningsstödet i matematik

Introduktion till materialet för grundsärskolan

I den här filmen får du en introduktion till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling i grundsärskolan. Du får även träffa en lärare som använt materialet med sina elever.

Se även filmen där lärare berättar om hur sambedömning kan användas för att öka likvärdigheten i bedömning, hur olika bedömningssituationer kan gå till i grundsärskolan och hur bedömning är ett naturligt inslag i undervisning.

Bedömningsstöd för grundsärskolan - bedömning och progression (Youtube)


Nya Språket lyfter! – årskurs 1–6

Nya Språket lyfter! är ett redskap för lärare och elever som tydliggör progressionen i elevernas språkutveckling med särskild tonvikt på läsutveckling. Bedömningsstödet utgör en länk i kedjan av styrdokument med kursplaner och kommentarmaterial samt prov- och bedömningsmaterial med nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 och bedömningsstödet Språket på väg för årskurs 7–9, allt med fokus på elevernas språkutveckling.

Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling


Språket på väg – årskurs 7–9

Språket på väg är ett kartläggningsmaterial för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk i årskurs 7–9 och vill kartlägga dina elevers språkutveckling. En del av materialet vänder sig direkt till eleverna. Materialet kan laddas ner direkt eller beställas i tryckt format. 

Språket på väg


Gilla Läsa Skriva – årskurs 1–6 i grundsärskolan

Som stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1–6 i grundsärskolan finns materialet Gilla Läsa Skriva. Materialet beskriver vägar till läsande och skrivande samt forskning om desamma. I bedömningsstödet ges också exempel på elevers läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer.

Gilla Läsa Skriva - bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan


Kommentarmaterial till kunskapskraven i årskurs 6

Kommentarmaterialet till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Det utgår ifrån verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk

Bedöma resonemang om källornas & informationens användbarhet

Att kunna söka, tolka och kritiskt granska information från olika källor är något som ingår i flera skolämnen. Syftet med det här materialet är att ge lärare stöd i att bedöma elevers kunskaper utifrån de delar av kunskapskraven i årskurs 6 som handlar om att föra resonemang om källors och informations användbarhet. Kommentarmaterialet behandlar kunskapskraven för årskurs 6 i ämnena biologi, historia, religionskunskap, svenska och svenska som andraspråk.

Kommentarmaterial: Att bedöma resonemang om källornas och informationens användbarhet


Bedömningsstöd i gymnasieskolan

Bedömningsstöd i kurserna 1, 2 och 3 i gymnasieskolan

I vår bedömningsportal finns stöd för bedömning i svenska och svenska som andraspråk i gymnasieskolan. Åtkomst till materialen kräver inloggning i bedömningsportalen. Det är rektorn som ger behörighet till de skyddade bedömningsstöden.

Svenska

I svenska 1 och 3 finns ett stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet och i svenska 2 finns ett stöd för bedömning av elevernas litterära analys. 

Bedömningsstöd i svenska i gymnasieskolan

Svenska som andraspråk

I vår bedömningsportal hittar du även stöd för bedömning av det muntliga anförandet i det nationella provet i svenska som andraspråk 1 och 3. 

Bedömningsstöd i svenska som andraspråk i gymnasieskolan


Bedömningsstöd för komvux på grundläggande nivå

Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Bedömningsstöden är frivilliga att använda och finns tillgängliga i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska samt svenska som andraspråk.

Bedömningsstöden syftar till att stödja dig som lärare i din bedömning och betygssättning och bidra till en likvärdig betygssättning över landet och de kan även ge stöd för att konkretisera kursplanerna i dessa ämnen. Materialen är konstruerade för att användas i slutet av kursen eller i slutet av sista delkursen i de fall eleven läser delkurser.

För att få tillgång till materialen krävs inloggning i bedömningsportalen.

Så får du tillgång till lösenordsskyddat material i bedömningsportalen

Skolverkets bedömningsportal

Senast granskad: 2017-01-31
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner