Nya språket lyfter! - följ elevens språkutveckling

Som stöd för lärarens bedömning i ämnena svenska och svenska som andraspråk finns Nya Språket lyfter! Materialet är ett stöd för läraren att följa elevens språkutveckling.

Nya Språket lyfter! är ett bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 1–6 i grundskolan och sameskolan samt för motsvarande årskurser i specialskolan och kan användas i samarbetet med modersmålslärare. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen. Till sin hjälp har läraren en handledning med en forskningsöversikt och observations och avstämningspunkter som fokuserar både elevens språkutveckling och lärarens undervisning. Till varje elev finns ett observationsschema som synliggör den egna språkutvecklingen. Bedömningsstödet har uppdaterats och reviderats utifrån att kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 gäller från den 1 juli 2016.

Lärarhandledning

Materialet består av en vetenskaplig bakgrund och ett underlag för observationer. Dessa är indelade i områdena tala, samtala, läsa och skriva. Varje område utmynnar i sex avstämningar A–F där avstämning A samspelar med kunskapskraven i läsförståelse i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1.  Avstämning C samspelar med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och avstämning F med kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk för betygssteget E i årskurs 6.

Nya språket lyfter! Lärarhandledning (3,5 MB)

Omslagsbild Studiehandledningen

Studiehandledning (ej reviderad 2016)

Till materialet finns också en studiehandledning som kan användas i lärargrupper av olika slag. Syftet med handledningen är att vara en ingång till och fördjupning av materialet, samt ett underlag för diskussioner om innehåll och arbetssätt i en undervisning som stödjer elevens språkliga utveckling.

Studiehandledningen är inte reviderad utifrån kunskapskrav i läsförståelse och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 som gäller från 1 juli 2016, men kan i stora delar fortfarande användas vid lärares samtal om bedömning av elevers läs- och skrivutveckling.

Studiehandledning till Nya språket lyfter! (ej reviderad 2016) (1,6 MB)

Beställ eller ladda ned materialet

Du kan beställa bedömningsstödet Nya språket lyfter! i tryckt format via beställningsblanketten. Alla delar av materialet finns även i pdf-format nedan. Studiehandledningen, som inte har reviderats 2016, finns endast som pdf. 

Beställ bedömningsstöd (89 kB)

Lärarhandledningen

Nya språket lyfter! Lärarhandledning (3,5 MB)

I lärarhandledningen finns formulär där läraren noterar hur elever uppfyller observationspunkterna på individ- och klassnivå. Dessa finns att ladda ner separat som skrivbara dokument nedan:

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Observationspunkter, klassöversikt (171 kB) Observationspunkter för läsa och skriva, lärarmatris (89 kB) Observationspunkter för tala, lyssna och samtala, lärarmatris (77 kB)

Observationsschemat

Nya språket lyfter! Observationsschema (1,9 MB)

Observationsschemat kan användas digitalt för att både lärare och elever på ett enkelt sätt kunna göra markeringar i materialet direkt i datorn. Tanken är inte att man ska skriva längre meningar utan snarare korta ord och markeringar.

Studiehandledningen (finns endast som pdf, ej reviderad 2016)

Studiehandledning till Nya språket lyfter! (ej reviderad 2016) (1,6 MB)

Senast granskad: 2016-09-06
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner