Bedömningsstöd i teknik

Som stöd för bedömning i ämnet teknik finns ett material som kommenterar kunskapskraven. Materialet består dels av en film som visar exempel på bedömningar av elevers arbete i teknik i årskurs 6 och 9, dels av en skrift som ger en bredare och djupare förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

Materialet utgår från verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och beskriver hur lärare kan gå till väga för att identifiera bedömningsaspekter utifrån värdeorden.

Kan användas av både lärare och elever

Bedömningsstödet kan användas av både lärare och elever för att särskilt förtydliga och ge exempel på vad som kan vägas in i bedömningen och hur bedömning kan gå till. I materialet finns exempel på elevprestationer och lärares resonemang kring prestationerna. Dessa är tänkta att inspirera till samtal kring hur kunskapskraven kan tolkas och användas. Materialet kan med fördel användas som underlag för studiedagar och vid sambedömning.

Omslagsbild på teknikmaterialet

Ladda ner materialet

Kommentarmaterialen finns endast som pdf och går inte att beställa.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i teknik

Filmen

Filmen finns även för nedladdning, både i en textad och otextad version. 

Film till kommentarmaterialet till kunskapskraven Film till kommentarmaterialet till kunskapskraven (textad)


Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i teknik

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren i att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Den här kartläggningen är tänkt att genomföras på skolan där eleven blivit placerad.

Kartläggningsmaterial i teknik

Senast granskad: 2017-05-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner