Terminsbetyg, slutbetyg och betygskatalog

Det finns föreskrifter för hur terminsbetyg och slutbetyg ska utformas i grundskolan. Elevernas betyg ska också antecknas i en betygskatalog.

Terminsbetyg

Skolor har tidigare själva kunnat bestämma över utformningen av terminsbetyg och i många fall väljer skolor att utforma detta på liknande sätt som slutbetyg. Sedan den 1 december 2014 finns det föreskrifter för utformningen av terminsbetyg i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Dessa ska tillämpas från och med betygssättningen i slutet av höstterminen 2014.

I föreskrifterna regleras bland annat hur det i betygsdokumentet ska anges om betyget är överfört från en tidigare termin. Det här kan bli aktuellt om eleverna inte har fått någon undervisning i ett ämne under den gångna terminen. 

Grundprincipen är att rektor skriver under terminsbetygen. Rektorn kan delegera uppgiften då det inte framgår i skolförordningen att denna uppgift inte får delegeras. Hon eller han kan däremot inte delegera uppgiften att utfärda slutbetyg. 

Föreskrifter om utformningen av terminsbetyg

Skrivbara mallar för terminsbetyg

Nedan finns skrivbara pdf:er som skolan kan välja att använda för utformningen av terminsbetyg. 

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Grundskolan (843 kB) Grundsärskolan (857 kB) Sameskolan (849 kB) Specialskolan (specialskolans och grundskolans kursplaner) (859 kB) Specialskolan (specialskolans och grundsärskolans kursplaner) (851 kB)


Slutbetyg

Bestämmelser om hur slutbetyg i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan ska vara utformade finns i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:157). 

Föreskrifter om utformningen av slutbetyg

Skrivbara mallar för slutbetyg

Nedan finns skrivbara pdf:er som skolan kan välja att använda för utformningen av slutbetyg. 

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Grundskolan (921 kB) Grundsärskolan (998 kB) Specialskolan (specialskolans och grundskolans kursplaner) (946 kB) Specialskolan (specialskolans och grundsärskolans kursplaner) (998 kB)


Betyg efter prövning

En elev har rätt att genomgå prövning för att få betyg från grundskolans årskurs 9 eller specialskolans årskurs 10. Prövningen kan gälla ett eller flera ämnen eller hela utbildningen. Även en elev som redan har ett betyg har rätt att genomgå prövning.

Betyg efter prövning (grundskolan) (114 kB)

Betyg efter prövning (specialskolan) (114 kB)


Betyg i minoritetsspråk

Betygssättningen i ett minoritetsspråk inom ramen för andraspråk sker utifrån samma bestämmelser som de som gäller för samtliga ämnen i grundskolan. På elevens betygsblankett - i fältet för noteringar - ska det anges om hon eller han har nått kunskapskraven i finska, jiddisch, meänkieli, samiska och romani chib som första eller som andraspråk.


Nytt slutbetyg efter prövning eller introduktionsprogram

En elev som har genomgått prövning för betyg i grundskolan har rätt att få ett nytt slutbetyg. Detsamma gäller en elev som har fått betyg i ett av grundskolans ämnen genom studier på introduktionsprogram i gymnasieskolan. Har eleven läst grundskoleämne på introduktionsprogram i gymnasieskolan är det rektorn i gymnasieskolan som utfärdar det nya slutbetyget (6 kap. 21 § skolförordningen och 8 kap. 11 § gymnasieförordningen).
Föreskrifter för utformning av betyg efter prövning


“Blandbetyg”

Det kan även efter läsåret 2011/2012 finnas elever som har fått betyg i något eller några ämnen enligt den gamla betygsskalan. Det kan till exempel bero på att ämnen har avslutats eller att elever har genomgått prövning för betyg före den 1 juli 2011. Samma sak gäller för vissa elever som har gått gymnasieskolans introduktionsprogram. Därför har Skolverket även utfärdat föreskrifter om hur så kallade "blandbetyg" ska värderas vid antagning till gymnasieskolan (SKOLFS 2011:158). Dessa föreskrifter gäller till och med den 30 juni 2020.

Föreskrifter om antagning till gymnasieskolan i vissa fall


Betygskatalog

Elevernas betyg ska antecknas i en betygskatalog. Detta är angeläget med tanke på elevernas rättssäkerhet. Bestämmelser om betygskatalog finns i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123). Hur förkortningarna för ämnen i grundskoleutbildning får förkortas framgår av bilagan till föreskrifterna om betygskatalog. Notera att den korrekta förkortningen av ämnet teknik är TK, och inte TE som felaktigt anges i de tryckta versionerna av läroplanerna.

Föreskrifter om betygskatalog

Senast granskad: 2016-05-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner