Betygsrätt för vuxenutbildning

Det finns en möjlighet för enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Förutsättningen är att den enskilda utbildningsanordnaren eller folkhögskolan har fått beviljad betygsrätt av Skolinspektionen.

Det finns tre sätt att använda ett tillstånd för betygsrätt på:

1. Utbildning motsvarande vuxenutbildning

En enskild utbildningsanordnare för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna har möjlighet att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt bestämmelser som gäller för skolväsendet. En förutsättning för detta är att utbildningen bedrivs på uppdrag av en juridisk person (uppdragsutbildning) och endast för de personer som uppdragsgivaren utsett. Utbildningsanordnaren kan alltså inte själv anta personer till utbildningen utan det måste finnas en uppdragsgivare, till exempel i form av en myndighet, för varje elev.

För att utfärda betyg för specifika kurser ska utbildningsanordnaren ansöka om tillstånd. Det är endast de kurser som omfattas av tillståndet som utbildningsanordnaren har rätt att utfärda betyg för. Betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning ger inte rätt att utfärda gymnasieexamen, däremot kan kursbetygen tas in i en framtida gymnasieexamen. Betygsrätt omfattar heller inte gymnasiearbetet, gymnasiesärskolearbetet, delkurser, orienteringskurser, individuella kurser eller gymnasiesärskolebevis. Det betyder bland annat att en utbildningsanordnare inte får sätta betyg i gymnasiearbetet om det är utbildning motsvarande vuxenutbildning som ges.

Eftersom detta är utbildningar som ges på uppdrag finns ingen huvudman för utbildningen i skollagens bemärkelse. Utbildningsanordnaren kan däremot sägas ha motsvarande ansvar för utbildningen som huvudmannen har och ansvarar för att utbildningen uppfyller de krav som ställs.

2. Betygsrätt i entreprenadavtal där kommunen behåller huvudmannaansvaret för vuxenutbildningen

Betygsrätten innebär även en möjlighet att överlämna vissa av rektors uppgifter till en enskild utbildningsanordnare med betygsrätt. Exempel på detta är när kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna är anordnad på entreprenad enligt 23 kap. skollagen. När vuxenutbildning ges via entreprenadavtal är det kommunen som har huvudmannaansvaret för utbildningen. Kommunen har i egenskap av huvudman ansvar för uppföljningen av utbildningen hos utbildningsanordnaren så att den utgår ifrån skolförfattningarnas krav.

Det är den ansvariga kommunala rektorn som beslutar om vilka orienteringskurser eller individuella kurser som ska ges eftersom bland annat dessa uppgifter inte får överlämnas till entreprenören, det vill säga utbildningsanordnaren. Viktigt att komma ihåg är att utbildningsanordnare som ger utbildning via ett entreprenadavtal med kommunen som huvudman inte behöver ha betygsrätt, utan lärarna kan sätta betyg ändå. Det är alltså bara vissa rektorsuppgifter, som exempelvis utfärdande av betyg, som inte får göras utan att utbildningsanordnaren har fått ett tillstånd för betygsrätt.  

3. Folkhögskolor och betygsrätten

  • För folkhögskola, med betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), ser bestämmelserna annorlunda ut. En person kan, under förutsättning att den är behörig och har rätt till sfi samt att folkhögskolan avser att ta emot personen, välja att få sin utbildning motsvarande sfi på en folkhögskola med betygsrätt, istället för hos kommunen. En folkhögskola kan i detta fall ge sådan utbildning utan uppdrag av någon annan juridisk person (som är fallet under punkt 1 ovan). Kommunen är här skyldig att ersätta folkhögskolan.
  • En folkhögskola kan också ansöka om betygsrätt för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Då gäller samma villkor som för övriga enskilda utbildningsanordnare (se punkt 1 ovan). Det som sägs om en enskild utbildningsanordnare under punkt 1 ovan gäller även en folkhögskola som bedrivs av en kommun eller ett landsting.
  • En folkhögskola kan också bedriva utbildning på entreprenad – som under punkt 2 ovan. Samma regelverk som för andra utbildningsanordnare gäller då.

Skolinspektionen beviljar betygsrätten

Det är Skolinspektionen som efter ansökan, där ett antal kvalitetskriterier ska vara uppfyllda, prövar och beviljar betygsrätten. Det är också Skolinspektionen som utövar tillsyn. Mer information finns på Skolinspektionens webbplats

Läs mer på Skolinspektionens webbplats

Betygshandlingar och intyg

Utbildningsanordnaren ska lämna utdrag ur betygskatalog och intyg när det gäller utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna till elevernas respektive hemkommuner. Detta ska ske i anslutning till avslutad utbildning, dock senast en månad därefter.


Lagrum gällande betygsrätt

23 och 24 kap. skollagen (2010:800), 1, 4 och 6 kap. förordningen om vuxenutbildning (2011:1108), Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:119) om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt. 

Senast granskad: 2017-02-09
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten