Elever med funktionsnedsättning och betyg

I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen.

Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelsen är till för de elever som har en funktionsnedsättning, av inte tillfällig natur, som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven.

Svårigheter att nå delar av kunskapskraven som orsakas av till exempel sociala omständigheter, familjeförhållanden, religionsutövning eller av att eleven kommer från ett annat land omfattas inte av undantagsbestämmelsen.

Omöjligt att nå enstaka delar av kunskapskraven

För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. Om elevens svårigheter kan avhjälpas genom särskilt stöd är undantagsbestämmelsen inte tillämplig. Det ska vara omöjligt för eleven att nå lägst kunskapskrav för E oavsett i vilka former och i vilken omfattning det särskilda stödet ges för att läraren ska få använda sig av bestämmelsen.

Läraren har att direkt tolka bestämmelsen i förhållande till de ämnesspecifika kunskapskraven. I sitt myndighetsutövande bör läraren samråda med rektorn och andra berörda lärare om bestämmelsen ska tillämpas. Ibland kan det finnas behov av att rådfråga en specialist för att kunna bedöma om de enstaka delar av kunskapskraven som eleven inte når beror på funktionsnedsättningen eller på bristande kunskaper.

Måste avgöras lokalt

På grund av att funktionsnedsättningar kan se så olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt. Däremot får man för elever i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna endast beakta elevens utvecklingsstörning om det finns synnerliga skäl. För elever i specialskolan får elevens dövhet eller hörselskada aldrig beaktas vid bestämmelsens tillämpning.

Det ska inte framgå av betygsdokumentet att läraren tagit hänsyn till undantagsbestämmelsen vid betygssättning.

Undantagsbestämmelsen i skollagen (2010:800): 10 kap. 21 § (grundskolan), 11 kap. 23 a § (grundsärskolan), 12 kap. 21 § (specialskolan), 13 kap. 21 a § (sameskolan),15 kap. 26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 38 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna).

Senast granskad: 2016-04-22
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner