Försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma, genomföra och utvärdera en försöksverksamhet som ger skolor möjlighet att ge betyg i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan. Skolor som deltar i försöksverksamheten sätter betyg varje termin (i grundsärskolan på begäran av elev eller vårdnadshavare). De skolor som deltar behöver inte upprätta skriftliga individuella utvecklingsplaner i dessa årskurser under tiden för försöksverksamheten.

Högst 100 skolenheter kommer att kunna delta i försöket. De huvudmän som deltar är skyldiga att också delta i Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten.

Kort ansökningsperiod

Ansökningsblanketten beräknas att publiceras här den 2 maj. Blanketten ska vara Skolverket tillhanda senast den 31 maj.

Anledningen till att ansökningsblanketten blir tillgänglig så sent är att den skollagsändring och den förordning som reglerar försöksverksamheten träder i kraft den 1 april. Det innebär att Skolverkets föreskrifter och ansökningsblanketten inte kan beslutas och träda i kraft förrän efter det.

Eftersom ansökningsperioden är kort, och det krävs vissa förberedelser för att kunna ansöka om ett deltagande i försöksverksamheten, bör huvudmän som vill delta påbörja sina förberedelser redan innan ansökningsblanketten blir tillgänglig.

Kriterier för deltagande

De kriterier för deltagande som finns är att:

  • det ska finnas intresse hos rektor och lärare på berörd skolenhet att delta,
  • berörda elever och vårdnadshavare ska ha fått möjlighet att yttra sig,
  • huvudmän med fyra skolenheter eller fler kan delta med högst en fjärdedel av sina skolenheter och
  • huvudmän med färre än fyra skolenheter kan delta med en skolenhet.

Ansökan

I ansökan ska huvudmannen bekräfta att följande skriftliga dokumentation finns:

  • Tjänsteanteckning om rektors intresse.
  • Skriftlig dokumentation om lärarnas intresse. För de lärare som är fackligt anslutna bör det göras genom lärarnas arbetstagarorganisationer på skolenheten.

Följande ska bifogas ansökan:

  • Uppgifter om att elever och vårdnadshavare i årskurserna 1-4 (2-5 i specialskolan) har beretts tillfälle att yttra sig och om att hänsyn har tagits till deras synpunkter i möjligaste mån.
  • Information om vilken bedömning huvudmannen har gjort när det gäller behovet av kompetensutvecklingsinsatser för lärare som ska besluta om betyg inom ramen för försöksverksamheten och vilka eventuella insatser huvudmannen planerar.

Ansökningsblanketten beräknas att publiceras här den 2 maj.

Kontakt

Har du frågor om försöksverksamheten? Kontakta oss på betygak4@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-20
Innehållsansvar: Avdelningen för analys