Nyanlända elever och betyg

När en nyanländ elev börjar skolan sent på terminen har läraren ofta lite eller ingen information alls om elevens kunskaper i ett ämne. Ändå gäller samma bestämmelser om betygssättning för nyanlända elever som för alla andra elever.

Streck innebär frånvaro

Om en lärare saknar underlag för att bedöma en elevs kunskaper på grund av att eleven varit frånvarande från skolan markerar läraren detta med ett streck. En nyanländ elev som kommer till skolan sent under terminen, men som sedan deltar i undervisningen, kan inte anses ha varit frånvarande från skolan. Läraren kan i sådana fall inte sätta ett streck.

En streckmarkering signalerar att eleven inte har deltagit i undervisningen och är även en indikator på hur skolan har lyckats i sin uppgift att främja elevers närvaro.

När eleven har fått undervisning

Om en nyanländ elev har fått undervisning i ett ämne, om än mycket begränsad, ska läraren sätta betyg. Det underlag läraren har fått från undervisningen kan då utgöra all tillgänglig information om elevens kunskaper. Om underlaget motsvarar godkända kunskaper i de delar av kunskapskraven som underlaget omfattar ska läraren sätta minst E i betyg, i annat fall ska läraren sätta F i betyg. Detta gäller endast vid betygssättningen på höstterminen i årskurs 6, höst- och vårterminerna i årskurs 7 och 8, samt höstterminen i årskurs 9. I de fall eleven får F i ett ämne är det viktigt att läraren ändå informerar eleven och elevens vårdnadshavare om elevens kunskapsutveckling.

I slutet av vårterminen i årskurs 6 och när ett ämne avslutas (vanligtvis i slutet av vårterminen i årskurs 9) gäller att alla delar av kunskapskraven ska vara uppfyllda för ett visst betyg. När betyg sätts i slutet av vårterminen i årskurs 6 eller efter att ett ämne har avslutats ska elevens kunskaper bedömas mot samtliga delar av kunskapskraven för ämnet. Om elevens kunskaper inte motsvarar alla delar av kunskapskravet för minst betyget E sätts betyget F. Om en elev inte får godkänt betyg i ett avslutat ämne ska läraren ge eleven en skriftlig bedömning av hans eller hennes kunskapsutveckling i ämnet.

Elev med prioriterad timplan eller anpassad studiegång

Rektorn kan besluta att en nyanländ elev ska ha en prioriterad timplan som kan innebära att eleven inte får undervisning i samtliga ämnen. En elev kan endast ha en prioriterad timplan under ett års tid och under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i övriga ämnen. Detta kan påverka betygssättningen eftersom terminsbetyg endast sätts i de ämnen som eleven har fått undervisning i.

Det betyder att om den nyanlända eleven inte har fått någon undervisning alls i ett ämne sätts inget betyg. Om eleven däremot fått mindre omfattande undervisning i ämnet, till förmån för andra ämnen, ska terminsbetyg sättas på samma sätt som för övriga elever.

Om en elev inte får någon undervisning överhuvudtaget i ett ämne innan ämnet avslutas måste rektorn fatta ett beslut om särskilt stöd i form av anpassad studiegång för eleven. Innan rektorn kan fatta ett sådant beslut ska skolan ha utrett elevens behov av särskilt stöd. 

När eleven inte har fått undervisning i slutet av årskurs 9

När eleverna får slutbetyg i årskurs 9 förväntas de ha fått undervisning och betyg i samtliga ämnen. I skolans författningar finns inget stöd för vad skolan ska ange i slutbetyget samt vid rapporteringen av betyg när en elev i slutet av årskurs 9 inte har fått någon undervisning alls i ett ämne och det inte finns något beslut om anpassad studiegång. Skolan behöver därför se till att sådana situationer inte uppstår. 

Extra anpassningar och särskilt stöd

Om en lärare befarar att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett ämne, ska eleven få stöd i form av extra anpassningar i undervisningen.

Om det trots stöd i form av extra anpassningar fortfarande befaras att eleven inte kommer att få ett godkänt betyg i något eller några ämnen ska detta anmälas till rektorn. Samma sak gäller om det finns särskilda skäl att anta att de extra anpassningarna inte är tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Detta gäller inte enbart för nyanlända elever utan för samtliga elever i skolan.
 

Senast granskad: 2016-09-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner