Översättning av grundskolebetyg

Här finns information för dig som ska översätta betyg från grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan till engelska.

Tänk på att

  • många länder är noga med att betygsöversättningen ser officiell ut. Stämpla därför det översatta dokumentet med skolans stämpel och/eller använd ett papper med skolans (flerfärgade) logotyp. Skicka också med en kopia på det svenska betyget så att det är tydligt att översättningen stämmer överens med originalet.
  • skicka med informationsmaterial översatt till engelska. Det hjälper en utländsk bedömare att värdera betyget.

 

Grundskolans läroplan

Grundskolans läroplan finns översatt till engelska, ladda ner den som pdf:

Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011

 

Nivåer i språk

För att översätta nivåerna i betygen i engelska, moderna språk och teckenspråk för hörande kan den gemensamma europeiska referensramen för språk vara till hjälp, den kan laddas ner från Skolverkets webbplats:

Gemensam europeisk referensram för språk

 

Skolformer

Grundskola Compulsory school
Grundsärskola Compulsory school for pupils with learning impairments
Träningsskola (inriktning inom grundsärskolan) Compulsory school for children with severe learning impairments
Sameskola Sami school
Specialskola Compulsory school for pupils with hearing impairments

 

Övergripande begrepp

Skollagen The education act
Skolförordningen Compulsory school ordinance
Betyg Grades
Slutbetyg (hela betygsdokumentet) School leaving certificate
Slutbetyg (enstaka ämne) Final grade
Datum för utfärdande Date of issue
Skola och kommun School and municipality
Efternamn Family name
Tilltalsnamn Given name
Personnummer National ID number
Högsta årskurs eleven genomgått Highest school year completed by the pupil
Ämne/Ämnesblock Subject/Subject block
Rektor Principal, Head (Headmaster/Headmistress)
Rektor Blixt Mr. Blixt, principal (headmaster)
Rektors underskrift Principal´s signature
Eleven har avslutat sina studier enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och därvid erhållit följande betyg The pupil has completed his/her education in accordance with the Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 and has obtained the following grades
Eleven har inte nått målen för slutbetyg, jämför 7 kap. 9 § grundskoleförordningen (betyg enligt Lpo 94) The pupil has not attained the goals for the final grade, see Chap 7, Art 9 of the compulsory school ordinance
Underlag för bedömning av elevens kunskaper saknas på grund av frånvaro jfr skollagen 10 kap. 18 § No grade given because of absence, see Chap 10, Art 18 Education Act

 

Läroplanerna

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Curriculum for the compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011
Läroplan för grundsärskolan 2011 Curriculum for the compulsory school for pupils with learning impairments 2011

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Curriculum for the Sami school, preschool class and the leisure time centre 2011

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Curriculum for the compulsory school, preschool class and leisure-time centre for pupils with hearing impairments 2011

 

Betygsskalan

Betygssteg Grading scale
A A
B B
C C
D D
E E
F (underkänt) F (failed)

Betygsskalan före 2011

Mycket väl godkänt Pass with special distinction
Väl godkänt Pass with distinction
Godkänt Pass

 

Ämnen

Grundskolan

Bild Art
Engelska English
Hem- och konsumentkunskap Home and consumer studies
Idrott och hälsa Physical education and health
Matematik Mathematics
Moderna språk, elevens val Modern languages, CEFR min. A1+
Moderna språk, språkval Modern languages, CEFR min. A2
Modersmål Mother tongue tuition
Musik Music
Naturorienterande ämnen Science studies
Biologi Biology
Fysik Physics
Kemi Chemistry
Samhällsorienterande ämnen Social study subjects
Geografi Geography
Historia History
Religionskunskap Religion
Samhällskunskap Civics
Slöjd Crafts
Svenska Swedish
Svenska som andraspråk Swedish as a second language
Teckenspråk för hörande Sign language for the hearing
Teknik Technology

 

Grundsärskolan

Bild Art
Engelska English
Hem- och konsumentkunskap Home and consumer studies
Idrott och hälsa Physical education and health
Matematik Mathematics
Modersmål Mother tongue tuition
Musik Music
Naturorienterande ämnen Science studies
Samhällsorienterande ämnen Social study subjects
Slöjd Crafts
Svenska Swedish
Svenska som andraspråk Swedish as a second language
 
Inriktningen träningsskolan Compulsory school for children with severe learning impairments
Motorik Physical coordination
Estetisk verksamhet Aesthetics
Vardagsaktiviteter Everyday activities
Verklighetsuppfattning (översättning kommer inom kort)
Kommunikation Communication

 

Sameskolan

Samiska Sami

Sameskolan följer i övrigt grundskolans kursplaner.

 

Specialskolan

Engelska för döva och hörselskadade English for the deaf/hearing impaired
Moderna språk för döva och hörselskadade Modern languages for the deaf/hearing impaired
Rörelse och drama Movement and drama
Svenska för döva och hörselskadade Swedish for the deaf/hearing impaired
Teckenspråk för döva och hörselskadade Sign language for the deaf/hearing impaired
Engelska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning English for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments
Kommunikation för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Communication for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments
Rörelse och drama för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Movement and drama for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments
Svenska för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Swedish for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments
Teckenspråk för döva och hörselskadade elever med utvecklingsstörning Sign language for deaf/hearing impaired pupils with learning impairments

 Specialskolan följer i övrigt grundskolans kursplaner.

 

.

Senast granskad: 2016-03-04
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner