IUP med omdömen

I de årskurser där betyg inte sätts ska lärare göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Lärarens omdömen bygger på hens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är rektorn som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut. 

Stöd i arbetet med IUP

Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns ett material och ett allmänna råd. Stödmaterialet innehåller exempel på blanketter och på hur lärare kan tänka när de formulerar omdömen. De allmänna råden är rekommendationer för hur skolor ska tillämpa olika bestämmelser som finns om IUP och utvecklingssamtal. De allmänna råden ska följas om skolan inte uppfyller bestämmelserna på något annat sätt.

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen (reviderad 2017)

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Fördjupa dina kunskaper om IUP och omdömen

Omdömesblanketter

Exempel på omdömesblanketter finns framtagna för de årskurser där betyg inte sätts. I de skolformer där betyg endast sätts då eleven eller elevens vårdnadshavare begär det finns det blanketter även för de högre årskurserna.

Omdömesblanketten består av fyra delar: ämnen, omdömen, kommentarer och skolans insatser. Omdömen är lärarens sammanställda information, en nulägesbeskrivning, om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven fått undervisning i. De är inte tänkta att skickas hem inför utvecklingssamtalet utan informationen ges vid utvecklingssamtalet där den också kompletteras med en mer nyanserad muntlig information.

Det finns omdömesblanketter till alla obligatoriska skolformer och formuleringarna är desamma oavsett skolform. Lärare som undervisar elever i ämnesområden i träningsskolan utgår från kunskapskraven för slutet av årskurs 9, men har ett långsiktigt perspektiv och anpassar bedömningarna efter elevens förutsättningar. Det är samtidigt viktigt att läraren genom undervisningen utmanar och stimulerar eleven till att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Ibland kan progressionsuttrycken beskriva små, nyanserade utvecklingssteg. Ämnesområdenas syfte, centrala innehåll och kunskapskrav är därför viktiga verktyg för läraren när han eller hon planerar, genomför och följer upp undervisningen.

OBS! Skrivbara PDF-filer

Nedanstående filer kan bara öppnas i Acrobat Reader och inte direkt i webbläsaren. Spara ner filen på din dator genom att högerklicka på önskad länk och välj "Spara länk som...".

Grundskolans årskurs 1-3 (1,4 MB) Grundskolans årskurs 4-5 (1,4 MB) Grundsärskolans årskurs 1-5 (1,4 MB) Grundsärskolans årskurs 6-9 (1,4 MB) Grundsärskolans ämnesområden (inriktning träningsskola) årskurs 1-9 (1,4 MB) Sameskolans årskurs 1-3 (1,4 MB) Sameskolans årskurs 4-5 (1,4 MB) Specialskolans årskurs 1-4 (1,4 MB) Specialskolans årskurs 5-6 (1,4 MB) Specialskolans årskurs 7-10 (1,4 MB)


Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt (911 kB)

Blankett för den framåtsyftande planeringen

Blankett för den framåtsyftande planeringen (1,1 MB)

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna?

En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er. Nedan hittar du vanliga pdf:er som kan öppnas i en vanlig webbläsare. 

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt (60 kB)

Blankett framatsyftande planering (65 kB)

Fördjupa dina kunskaper

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om dokumentation och skriftliga individuella utvecklingsplaner finns en artikel skriven av forskaren Åsa Hirsh. Artikeln handlar om dokumentation, främst i termer av skriftlig individuell utvecklingsplan, men det görs också kopplingar till sådan dokumentation som är knuten till arbetet med stöd i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen och särskilt stöd. Till artikeln finns även diskussionsfrågor som kan hjälpa till att relatera innehållet till din egen kontext.

Ett sätt att fördjupa dina kunskaper om skriftliga individuella utvecklingsplaner kan vara att lyssna på forskaren Åsa Hirsh i filmen, läsa artikeln och diskutera med dina kolleger. 

Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation (Åsa Hirsh) (237 kB) Diskussionsfrågor till artikeln: Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation (88 kB)

Senast granskad: 2017-11-13
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner