Nationella prov i årskurs 3

Elever i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan) genomför nationella prov i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk. Proven ska ge läraren stöd vid bedömningen av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering av den fortsatta undervisningen.

Det material som hör till provet är ordnat i häften. Lärarhäften med information och bedömningsanvisningar finns till båda proven och är i likhet med elevmaterialet separat. De nationella proven i årskurs 3 ramas in av en berättelse om två barn, Nova och Troj, som är med om olika äventyr.

Berättelsen har till syfte att leda in eleverna i uppgiften och avdramatisera provsituationerna. CD-skivan med inspelad berättelse ska endast användas i matematik. Berättelsen finns även inspelad på teckenspråk.

Nationella prov i matematik Nationella prov i svenska/svenska som andraspråk

När genomförs proven?

De nationella proven i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan) ska genomföras under en fastställd provperiod. För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under perioden de genomför de olika delproven.

Provperiod för de nationella proven i årskurs 3

Information till föräldrar

Varje läsår tas ett informationsbrev riktat till vårdnadshavare fram. I brevet finns information om syftet med proven och hur de genomförs. Du som lärare kan hämta brevet här och dela ut till elevernas vårdnashavare. 

Information till föräldrar

Senast granskad: 2016-01-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner