Nationella prov i årskurs 6

I årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) genomför eleverna nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Nationellt prov i engelska Nationellt prov i matematik Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk


När genomförs proven?

Proven ska enligt skolförordningen genomföras i slutet av 6, men Skolverket har möjlighet att föreskriva om att prov får genomföras vid en annan tidpunkt. De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. De muntliga delproven i årskurs 6 och 9 har sedan läsåret 2015/2016 flyttats till höstterminen för att minska arbetsbördan för både lärare och elever under vårterminen. Dessa prov ska genomföras under provperioden på höstterminen och kan inte senareläggas. 

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6


Information till föräldrar

Varje läsår tas ett informationsbrev riktat till vårdnadshavare fram. I brevet finns information om syftet med proven och hur de genomförs. Du som lärare kan hämta brevet här och dela ut till elevernas vårdnashavare.

Information till föräldrar

Senast granskad: 2016-08-31
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner