Nationella prov i årskurs 6

I årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) genomför eleverna nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Nationellt prov i engelska Nationellt prov i matematik Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk

När genomförs proven?

Proven ska enligt skolförordningen genomföras i slutet av 6, men Skolverket har möjlighet att föreskriva om att prov får genomföras vid en annan tidpunkt. De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. De muntliga delproven i årskurs 6 och 9 har sedan 2015 flyttats till höstterminen för att minska arbetsbördan för både lärare och elever under vårterminen. Dessa prov ska genomföras under provperioden på höstterminen och kan inte senareläggas. 

Provdatum för de nationella proven i årskurs 6

Information till föräldrar

Det finns informationsbrev som du som lärare kan använda i din kommunikation med vårdnadshavare. I brevet beskrivs provens syfte och hur de går till. Brevet finns även översatt till ett par andra språk än svenska. 

Information till föräldrar

Senast granskad: 2017-06-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner