Nationella prov i årskurs 9

Elever i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) genomför nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt i biologi, fysik eller kemi och geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap. Skolan genomför ett av ämnesproven i NO-ämnena samt ett av ämnesproven i SO-ämnena.

Nationellt prov i engelska Nationellt prov i matematik Nationellt prov i svenska/svenska som andraspråk Nationella prov i NO Nationella prov i SO

När genomförs proven?

Proven ska enligt skolförordningen genomföras i slutet av årskurs 9, men Skolverket har möjlighet att föreskriva om att prov får genomföras vid en annan tidpunkt. De flesta prov ligger utspridda under vårterminen, för att de inte ska komma alltför tätt men ändå användas som stöd för bedömning vid årskursens slut. De muntliga delproven i årskurs 6 och 9 har sedan läsåret 2015/2016 flyttats till höstterminen för att minska arbetsbördan för både lärare och elever under vårterminen. Dessa prov ska genomföras under provperioden på höstterminen och kan inte senareläggas. 

Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

Information till elever

Här kan du som elev läsa om syftet med ämnesproven i årskurs 9 och hur proven genomförs. Du som lärare kan hämta brevet för utdelning till eleverna. Brevet finns översatt till flera olika språk. 

Informationsbrev till elever

Senast granskad: 2017-06-14
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner