Nationella prov i Matematik 1, 2, 3 och 4

Lärarna ska använda nationella prov inför betygssättningen i den inledande och i den högsta avslutande kursen på programmet och inriktningen. För att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt bör lärarna använda nationella prov inför betygssättningen även i övriga kurser. Kursprov i matematik ges i kurserna matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4.

När genomförs proven?

Kursproven i matematik 2 och 4 består tre skriftliga delprov. I kursproven i matematik 1 och 3 finns också ett muntligt delprov (delprov A). De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Det muntliga delprovet genomförs vid en tidpunkt som beslutas lokalt. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Provdatum i gymnasieskolan Provdatum inom komvux

I den här tabellen framgår vilka kursprov som är obligatoriska för olika program.

Yrkesprogram EK-, ES, HU- och SA-program NA- och TE-program
1 a 1 b 1 c
2 a* 2 b** 2 c*
  3 b*** 3 c****
    4*****
* Ej avslutande kurs.
** Avslutande kurs för SA- och EK (inriktning juridik)
*** Avslutande kurs för EK (inriktning ekonomi)
**** Avslutande kurs för NA (inriktning naturvetenskap och samhälle) och TE (alla inriktningar utom teknikvetenskap)
***** Avslutande kurs för NA (inriktning naturvetenskap) och TE (inriktning teknikvetenskap)

Prov som spridits och sekretesstid

En del tidigare nationella prov, vars återanvändningstid gått ut, finns publicerade hos de lärosäten som konstruerar proven. Återanvändningstiden för nationella prov är generellt 8 eller 9 år. Vid ett par tillfällen har spridning av nationella prov kommit till Skolverkets kännedom i anslutning till provdatum. Att ett prov spridits innebär inte per automatik att vi släpper på sekretessen för provet. De prov som genomfördes våren 2017 i matematik är till exempel inte frisläppta och möjliga att använda i undervisningen. 

Gamla nationella prov som inte återanvänds

Senast granskad: 2014-08-26
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner