Nationella prov i Matematik 1

De nationella proven i 1a, 1b och 1c består alla av ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov. Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Olika kursprov för olika program

Nationella prov i Matematik 1a ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för yrkesprogram.

Nationella prov i Matematik 1b ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för ekonomiprogrammet, estetiska programmet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Nationella prov i Matematik 1c ges som stöd för bedömning och betygssättning i den kurs som följer ämnesplanerna för naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.

Muntligt delprov

Delprov A

Det muntliga delprovet (delprov A) kan genomföras från det att skolan får materialet under provperiodens första vecka. Det muntliga delprovet kan genomföras även efter de skriftliga delproven. Det muntliga delprovet genomförs i grupper om tre till fyra elever. Provtiden för en grupp är cirka 20 - 30 minuter.

Skriftliga delprov

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B

Delprovet består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska eleverna endast ange svar.

Delprov C

Delprovet är en mer omfattande uppgift där digitala verktyg är tillåtna. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Eleverna bör uppmärksammas på att det är viktigt att de försöker lösa denna uppgift eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D

Delprovet består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna.  Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter anges att ”Endast svar krävs”, vilket innebär att enbart svaret kommer att bedömas.

Formelblad och miniräknare

Det framgår av varje delprov om formelblad ska användas eller inte. 

Formelblad, matematik 1 (1,0 MB) Formelblad, matematik 1 (engelsk version) (1,0 MB) Formelbladen finns även i textviewformat för elever med blindhet som läser punktskrift.

Formelblad, matematik 1 (textview) (267 kB)

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner