Nationella prov i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov i ett antal kurser i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

Förändring från 1 januari 2018

Sedan den 1 januari är det enbart nationella prov i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska. Regeringen har tagit det här beslutet mot bakgrund av betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt som visade att många lärare och elever upplever att proven tar mycket tid och bidrar till stress.

Prov enbart obligatoriska i högsta kursen

Förändringen innebär att proven är valfria i de övriga kurserna, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet.

Det är rektorn som avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. Om rektorn beslutar att ett prov ska användas i en viss kurs går genomförandet till på samma sätt som för ett obligatoriskt prov. Beslutet gäller för samtliga elever som läser kursen och provet ska genomföras i sin helhet. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet.

Vad är en avslutande kurs?

Vilken kurs som är den högsta och avslutande avgörs av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I yrkesprogrammen är till exempel Engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är den avslutande kursen. Även på högskoleförberedande program är Engelska 6 den avslutande kursen.

Om en elev på ett yrkesprogram väljer att läsa en utökad behörighet och därmed läser kursen Engelska 6 så är provet inte obligatoriskt för den här eleven. Det är rektorn som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever som läser den kursen.

Hantering, arkivering och resultatinsamling sker som vanligt

Om skolan väljer att använda de prov som är frivilliga ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Våren 2018 fungerar även de två insamlingarna av resultat och elevlösningar på samma sätt som vanligt oavsett om provet är obligatoriskt eller inte.

Inom komvux blir det inga förändringar. Det är obligatoriskt att använda prov i de kurser där det finns prov inom komvux även efter 1 januari 2018. 

Betänkandet Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning


Tabellen nedan visar vilka prov som är obligatoriska på de olika programmen

O = Obligatoriskt prov

  Yrkesprog. EK ES- & HU

SA

NA- & TE
Eng5 O        
Eng6 O***** O O O O
Ma1 O (1a)   O (1b)    
Ma2   O*   O  
Ma3   O**     O***
Ma4         O****
Sv1/Sva1 O        
Sv3/Sva3   O O O O
* = Ma2b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning juridik
** = Ma3b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi
*** = Ma3c är avslutande kurs för Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap)
**** = Ma4 är avslutande kurs för Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap, samt för Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.
***** = På hotell- och turismprogrammet är Engelska 6 avslutande kurs. 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet
BF Barn- och fritidsprogrammet
EK Ekonomiprogrammet
EE El- och energiprogrammet
ES Estetiska programmet
FT Fordons- och transportprogrammet
HA Handels- o administrationsprogrammet
HV Hantverksprogrammet
HT Hotell- och turismprogrammet
HU Humanistiska programmet
IN Industritekniska programmet
NB Naturbruksprogrammet
NA Naturvetenskapsprogrammet
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet
SA Samhällsvetenskapsprogrammet
TE Teknikprogrammet
VF VVS- och fastighetsprogrammet
VO Vård- och omsorgsprogrammet
Senast granskad: 2018-01-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner