Nationella prov i komvux på gymnasial nivå

Nationella prov ska användas inför betygssättning inom den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå används inte nationella prov.

De nationella kursproven prövas ut på elever i både gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Lärarmaterialet innehåller elevlösningar och exempel från såväl gymnasieelever som elever inom komvux på gymnasial nivå.

Nationella prov finns som stöd i några av kurserna i ämnena engelska, matematik samt svenska och svenska som andraspråk.
 

Kursprov i engelska Kursprov i matematik Kursprov i svenska/ svenska som andraspråk


Första datum för genomförande

Inom den komvux på gymnasial nivå finns ett första datum för genomförande av respektive delprov. Första provdatum sammanfaller med provdatum för gymnasieskolan sen höst och sen vår. Det finns även kursprov som endast kan beställas inom komvux som har första provdatum i september. Skolverket rekommenderar att vuxenutbildningen genomför provet på första provdatum i den mån det är möjligt.

Användningstid

Inom komvux får varje kursprov användas under ett år räknat från första provdatum. Detta gäller proven med första provdatum i september 2014 och framåt. De prov som utkom under våren 2014 omfattas alltså inte av den ettåriga användningstiden, utan får endast användas fram till november-december 2014.

Provdatum


Beställning och hantering

Det är rektorn som ansvarar för att föreskrifterna om hantering och genomförande av nationella prov följs. När rektorn beställer nationella prov får hon eller han göra en uppskattning av hur många elever som kommer att genomföra provet. 

Beställning och hantering av nationella prov


Genomförande

Många elever tillgodogör sig sin utbildning inom kommunal vuxenutbildning på distans. Genomförandet av nationella prov ställer därför speciella krav på anordnaren. 

Genomförandet av nationella prov på komvux

Senast granskad: 2014-09-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner