Nationella prov i spetsutbildning

Höstterminen 2012 påbörjades en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Elever som läser en spetsutbildning har möjlighet att pröva sina kunskaper i ett nationellt prov tidigare än andra elever i grundskolan.

Nationella prov för årskurs 9, redan i årskurs 7 eller 8

De nationella ämnesproven ska användas som stöd för betygssättning i årskurs 9. Om läraren bedömer att en elev kommer avsluta ett ämne före årskurs 9 är det därför lämpligt att läraren låter eleven göra nationella prov i det ämne spetsutbildningen avser i en tidigare årskurs, det vill säga i årskurs 7 eller 8.

Nationella prov för gymnasieskolan

Läraren för elever inom spetsutbildningen ska använda sig av nationella prov i enlighet med det som gäller för gymnasieskolan.

Lärarna ska använda sig av nationella prov inför betygssättningen i den inledande kursen i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i den högsta avslutande kursen på programmet och inriktningen i dessa ämnen med undantag för kursen svenska 2 eller svenska som andraspråk 2. Utöver de nationella prov som ska användas bör lärarna även i övrigt använda nationella prov för att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet.

Senast granskad: 2016-03-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner