Nationella prov i spetsutbildning

Höstterminen 2012 påbörjades en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen. Elever som läser en spetsutbildning har möjlighet att pröva sina kunskaper i ett nationellt prov tidigare än andra elever i grundskolan.

Nationella prov för årskurs 9, redan i årskurs 7 eller 8

De nationella ämnesproven ska användas som stöd för betygssättning i årskurs 9. Om läraren bedömer att en elev kommer avsluta ett ämne före årskurs 9 är det därför lämpligt att läraren låter eleven göra nationella prov i det ämne spetsutbildningen avser i en tidigare årskurs, det vill säga i årskurs 7 eller 8.

Nationella prov för gymnasieskolan

Läraren för elever inom spetsutbildningen ska använda sig av nationella prov i enlighet med det som gäller för gymnasieskolan. Sedan den 1 januari 2018 är det enbart nationella prov i den högsta avslutande kursen som är obligatoriska. 

Förändringen innebär att proven är valfria i de övriga kurserna, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet.

Det är rektorn som avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte. Om rektorn beslutar att ett prov ska användas i en viss kurs går genomförandet till på samma sätt som för ett obligatoriskt prov. Beslutet gäller för samtliga elever som läser kursen och provet ska genomföras i sin helhet. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet.

Senast granskad: 2018-05-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner