Nationella slutprov inom sfi

De nationella slutproven är obligatoriska och ett stöd för lärare vid bedömning och betygssättning. De bidrar också till att bedömningsgrunderna ska bli så enhetliga som möjligt över landet. Slutproven är dock inga examensprov, utan en del av lärarens samlade bedömning av en elevs kunskaper.

Provtider för nya prov

Nya slutprov utkommer löpande under året. Följ länken för att få en överblick över när nya prov finns tillgängliga. 

Provtider inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Provens uppbyggnad

De nationella slutproven i sfi genomförs efter kurs B, C och D. Proven består av delprov med olika fokus: läsa, lyssna, tala/samtala och skriva.

Delprov Läsa

Denna del prövar läsförståelse och är uppdelad i två häften. Delprovet består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor, på vilka eleverna svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med så kallade matchningsuppgifter. Läraren bedömer elevens svar med hjälp av bedömningsanvisningar.

Delprov Höra

Denna del prövar hörförståelse och består av ett häfte för kurs C och D, och två häften för kurs B. Delprovet innehåller till exempel monologer, dialoger, högtalarutrop och nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär. Läraren bedömer elevens svar med hjälp av bedömningsanvisningar.

Delprov Skriva

I det här delprovet prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. Provet i kurs B består av en skrivuppgift av berättande karaktär. Proven i kurs C och D består av två skrivuppgifter där den ena är av mer formell karaktär. Läraren bedömer elevens prestation med stöd av en bedömningsmatris samt bedömda och kommenterade autentiska elevtexter.

Delprov Tala

I det här delprovet prövas elevens förmåga att uttrycka sig muntligt. I kurs B består delprovet av en uppgift av berättande karaktär. I kurs C och D består delprovet dels av ett samtal mellan testledaren och en elev, dels mellan eleverna själva. Läraren bedömer elevens prestation med stöd av en bedömningsmatris. Som stöd för bedömningen finns även materialet Samtal på gång som består av bedömda och kommenterade inspelningar av autentiska elevsamtal. För att få tillgång till bedömningsstödet krävs inloggning i bedömningsportalen. 

Bedömningsstödet Samtal på gång Så får du tillgång till bedömningsportalen

Proven är obligatoriska

De nationella slutproven är obligatoriska efter kurserna B, C och D oavsett vilken studieväg en elev läser inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare. Det betyder att vissa elever kommer att göra flera nationella slutprov under sin utbildning. De nationella slutproven är inga examensprov. Avsikten är därför att eleven gör ett nationellt slutprov en gång under kursen och att provet är ett stöd och ett av flera underlag för lärarens samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättning.

Hela provet ska genomföras

I samtliga slutprov är det viktigt att hela provet genomförs. Det är inte lämpligt att kombinera delprov från olika provversioner. I vilken ordning de olika delproven kan genomföras framgår av lärarinformationen. Ordkunskap och grammatik anses ingå i samtliga uppgifter. 

Information till elever

Som stöd för att informera eleverna om slutprovet i sfi tar Skolverket fram informationsbrev. Informationsbreven finns översatta till ett antal olika språk.

Information till elever

Anpassning 

För elever med funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur kan det behövas viss anpassning vid genomförande av slutproven. Anpassning för dessa elever bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad proven prövar och elevens förutsättningar.

Anpassning

Provbetygets betydelse för betyget

Betyg på avslutad kurs och provbetyg är olika på flera sätt. De sammanvägda provbetyg som ingår i proven får inte förväxlas med det betyg som sätts efter avslutad kurs. Betyg på avslutad kurs är en samlad bedömning av elevens kunskaper utifrån kunskapskraven. Det nationella slutprovet prövar endast delar av kunskapskraven och genomförs i allmänhet bara vid ett tillfälle. I de nationella slutproven används betygsbeteckningarna F–A för både delprov och sammanvägda provbetyg. Det sammanvägda provbetyget är ett genomsnitt av betygen på de olika delproven i respektive prov och vägs samman enligt en modell som beskrivs i de nationella slutproven. Dessa sammanvägda provbetyg är framförallt tänkta att användas som underlag för jämförelser på lokal och nationell nivå.

Läs mer om skillnaden mellan provbetyg och betyg

Senast granskad: 2018-02-05
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner