Anpassningar av nationella prov

Om en elev har en funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder för eleven att genomföra ett nationellt prov kan genomförandet behöva anpassas. En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan medföra svårigheter i olika situationer.

Skolan behöver utgå från den enskilda elevens förutsättningar när en eventuell anpassning av de nationella proven planeras. Därför kan Skolverket inte ange exakt vad läraren kan och inte kan göra. I lärarinformationen till proven finns mer konkreta anvisningar om hur läraren kan planera för anpassning. 

Elever med funktionsnedsättning

Anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter

Då läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck på många olika sätt och påverka färdigheterna att avläsa och tolka text får läraren avgöra om det är rimligt att eleven genomför delprovet som prövar avkodning och läsförståelse. En anpassning ska göras på ett sätt så att provet fortfarande prövar det som är det är avsett att pröva.

Elever med läs- och skrivsvårigheter

Genomföra nationella prov med nyanlända elever

För nyanlända elever kan genomförandet se olika ut beroende på i vilket ämne eleven genomför prov i. Modersmålsläraren kan översätta vissa ord eller begrepp muntligt för eleven. Grundtanken är ändå att provet genomförs inom klassen, eftersom lärarinstruktionen styr hur provet genomförs.

Läs mer om att genomföra av nationella prov med nyanlända elever

Senast granskad: 2016-03-10
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner