Elever med funktionsnedsättning och nationella prov

För elever med funktionsnedsättning som innebär ett direkt hinder att genomföra proven kan det behövas anpassning vid genomförandet av de nationella proven. En funktionsnedsättning kan innebära att en elevs fysiska, psykiska eller intellektuella förmåga är begränsad vilket kan innebära svårigheter i olika situationer.

Innan man gör några anpassningar måste skolan noga överväga vad provet ska pröva och vilka förutsättningar eleven har. En elev måste inte ha en formell diagnos för att få göra ett nationellt prov på ett anpassat sätt. Det är rektorn som i första hand beslutar om anpassningar, men rektorn kan delegera beslutet till en lärare. 

Det är viktigt att skolan gör anpassningarna så att proven prövar de kunskaper och förmågor som gäller för respektive delprov. Anpassning kan vara förlängd provtid eller annat stöd som underlättar för en elev med funktionsnedsättning att genomföra proven. I lärarinformationen till respektive prov finns exempel på anpassningar som kan göras vid genomförandet.

Om en elev med funktionsnedsättning har ett åtgärdsprogram där det anges att han eller hon får använda sig av hjälpmedel i undervisningen kan rektorn besluta att dessa hjälpmedel även får användas under nationella prov, under förutsättning att provet fortfarande prövar det som det är avsett att pröva.

Bedömning vid anpassning

Det är viktigt att eleven i god tid före proven får information om hur anpassningarna vid proven eventuellt påverkar bedömningen. Eleven behöver då förstå provets syfte och vad som prövas i provet. Det är viktigt för lärarens bedömning av resultatet att läraren har kunskap om elevens funktionsnedsättning, om konsekvenserna av att anpassa provet samt om provens krav- och betygsgränser.

Möjlighet att undantas från ett nationellt prov

Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver genomföra ett nationellt prov eller delprov. Det finns då en risk för att eleven kan känna sig särbehandlad eller exkluderad.

Från och med den 29 juni 2018 är det möjligt för rektor att undanta även sfi-elever om det finns särskilda skäl.

Senast granskad: 2018-01-25
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner