Läs- och skrivsvårigheter och prov som prövar förmågan att läsa

Ibland kan genomförandet av de nationella proven behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Proven måste dock fortfarande pröva det som de är avsedda för. Vanliga anpassningar är förlängd provtid eller uppdelning av provet på flera tillfällen.

Läsförståelseproven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 och 6 prövar avkodning och förståelse av text. I årskurs 9 förutsätts att eleven har utvecklat förmågan att avkoda och förstå text och eleven kan därför, som anpassning, få lyssna till texterna som ingår i delprovet.

Anpassningar av genomförandet

Läs- och skrivsvårigheter kan uttrycka sig på olika sätt för olika elever. Det går inte att generellt säga att alla elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har samma behov av anpassningar eller av att få lyssna på texterna. Rektorn beslutar om anpassningar av nationella prov för elever med funktionsnedsättningar.

I Lärarinformationen (som skickas ut med proven) finns information om anpassningar som kan göras vid genomförandet av de nationella proven för respektive ämne och kurs. Om läraren i årskurs 3 och 6 hjälper eleven igenom läsförståelseproven genom att till exempel läsa upp texten och uppgifterna kan eleven inte anses ha uppnått kravnivån för delprovet.

Genomföra läsförståelseproven utan anpassning

Eleven kan genomföra delproven enligt anvisningarna. Det är då viktigt att läraren förvissar sig om att eleven har förstått vad som prövas, varför och vilken roll resultatet kommer att spela för bedömningen av elevens kunskaper och för betygssättningen. Resultatet speglar då elevens färdighet utan hjälpmedel. Resultatet på det nationella provet behöver kompletteras med andra typer av bedömningar för att ge en bred bild av elevens läsförståelse.

Möjlighet att undantas från delprovet

Om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver genomföra ett nationellt prov eller delprov som ingår i ett sådant prov. Det finns då en risk för att eleven kan känna sig särbehandlad eller exkluderad.

Senast granskad: 2016-10-17
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner