Det läckta provet i svenska

Här finns mer information och svar på vanliga frågor om det läckta delprovet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.

Ska vi använda ersättningsprovet?

Det är skolans rektor som beslutar om ersättningsproven ska användas istället för ordinarie prov. Om skolan fått indikationer på att eleverna sett uppgifterna i förväg kan det finnas skäl att använda ersättningsprovet istället. 

Många hör av sig till oss och vill att Skolverket tar ett övergripande beslut om att alla skolor ska använda ersättningsprovet. Svaret på den frågan är att föreskrifterna, som de ser ut idag, säger att det är rektorn som tar det beslutet. 

Vad gör Skolverket för att motverka fusk?

Vi har tydliga regler om vilka hjälpmedel som är tillåtna. När det gäller själva hanteringen så har vi separerat facit från själva provet, vilket gör att förpackningen till facit inte behöver öppnas förrän provet har skrivits. Skolan har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. Om detta inte görs så riskerar proven syfte att förfelas och elever missar en chans till en bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Vi har precis genomfört provet och misstänker att flera elever haft tillgång till uppgifterna sedan innan. Ska vi göra om provet?

Nej, ni behöver inte göra om provet. Däremot är det viktigt att läraren beaktar att eleven kan ha haft tillgång till uppgifterna i förväg vid bedömningen av delprovet. När läraren sätter betyg i ämnet måste alla elevens prestationer vägas in och då är nationella provet ett av flera underlag.

Hur ska vi bedöma elevernas resultat om vi använt ersättningsprovet?

Proven är likställda varandra och den enskilda eleven får ett delprovresultat precis som vanligt. Delprovsresultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning. Den enda skillnaden är att eleven inte får ett sammanvägt provbetyg

Om vi använt ersättningsprovet, ska vi fortfarande rapportera in resultatet?

Skolverket gör två insamlingar i samband med nationella proven. 

Om ersättningsprovet för delprov C använts istället för ordinarie prov ska skolan rapportera till SCB att eleverna inte har deltagit i delprovet (insamling 1). Resultatet ska inte heller vägas samman med de andra delproven till ett provbetyg. Det är viktigt för den officiella statistiken att resultat från två olika prov inte blandas ihop.
För den enskilda eleven har det ingen betydelse att resultatet inte rapporteras in. Eleven har genomfört provet och resultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning.

Den andra insamlingen gäller ett urval av elevlösningar och resultat på uppgiftsnivå. Insamlingen görs av de universitet och högskolor som konstruerar proven. Den här rapporteringen (insamling 2) ska däremot göras trots att skolan använt ersättningsprovet. För delprov B används inskickningsblanketten från ordinarie prov. Den återfinns längst bak i bedömningsanvisningar 2. För delprov C används inskickningsblanketten från ersättningsprovet.

Vi har genomfört ordinarie prov men misstänker att eleverna kände till uppgifterna i förväg, ska vi fortfarande rapportera in resultatet?

Om skolan använt det ordinarie delprovet, men i efterhand misstänker att eleverna kände till uppgifterna, ska skolan rapportera att eleverna inte deltagit i delprovet. Resultatet ska inte heller vägas samman med de andra delproven till ett provbetyg. Det är viktigt för den officiella statistiken att resultaten är tillförlitliga, vilket de inte är när eleverna känt till uppgifterna före genomförandet.

För den enskilda eleven har det ingen betydelse att resultatet inte rapporteras in. Eleven har genomfört provet och resultatet kan användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning. Läraren behöver dock ta hänsyn till att eleven eventuellt kände till uppgiften och ställa detta mot elevens andra prestationer när det är dags för betygssättning i ämnet. 

Ska det andra delprovet (delprov B) fortfarande kunna användas som ersättningsprov?

Ja, ersättningsprovet ska låsas in igen. Ersättningsprovet som användes till delprov C ska låsas in igen. Provet är sekretesskyddat fram till och med vårterminen 2019 och delprov B ska, om det blir aktuellt, kunna användas som ersättningsprov fram till dess. 

Elever som läser introduktionsprogram kan inte göra ersättningsprovet eftersom dessa inte skickats till gymnasieskolorna, varför?

Anledningen till att inget ersättningsprov skickats till dessa skolor är att det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 inte är obligatoriska att genomföra för elever som läser introduktionsprogram. Det är trots detta olyckligt att dessa elever inte fått samma möjligheter till en rättvis bedömning. Vi kommer se över möjligheterna att skicka ersättningsprovet även till gymnasieskolor framöver.

Det saknas ljudfiler med inlästa texter till ersättningsprovet, hur hanterar vi elever som behöver den anpassningen?

Någon av skolans personal får läsa upp texterna högt för de elever som har behov av den här anpassningen. Någon i personalen behöver också finnas tillgänglig för att eventuellt läsa upp delar av texten igen. 


Tidigare information: 

Viss spridning av nationella provet i svenska

Vi har fått information om att årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 spridits via sociala medier och vi vill uppmärksamma skolor på att bilder av provet har skickats mellan elever. Vi har även informerat Skolinspektionen som är den myndighet som ansvarar för tillsynen att skolorna hanterar proven enligt Skolverkets regler.  

Om en skola fått indikationer på att eleverna känner till uppgifter i delprovet kan rektorn ta beslut om att använda ersättningsprovet istället. Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever på skolan. Ersättningsprovet skickades ut i ett exemplar i samband med ordinarie utskick i år och behöver, om det ska användas, kopieras upp till samtliga elever.

Om skolan använder ersättningsprovet kan läraren vid bedömningen inte väga samman resultatet med delprov A. Elever får inget provbetyg, men resultatet kan ändå användas som stöd för lärarens bedömning och betygssättning.

Vad gör Skolverket för att motverka fusk?

Vi har tydliga regler om vilka hjälpmedel som är tillåtna. När det gäller själva hanteringen så har vi separerat facit från själva provet, vilket gör att förpackningen till facit inte behöver öppnas förrän provet har skrivits. Skolan har en skyldighet att hantera och genomföra proven på ett sätt som förhindrar fusk. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. Om detta inte görs så riskerar proven syfte att förfelas och elever missar en chans till en bedömning utifrån nationellt framtagna prov.

Senast granskad: 2017-03-20
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner