Facit till nationella prov i matematik säljs bland elever

Vi har fått information om att facit till flera kursprov i matematik säljs bland elever. Spridningen är bekräftad på flera gymnasieskolor i Malmö/Lund-området, men mycket talar för att även andra områden är berörda. Skolverket har beslutat att polisanmäla det inträffade.

Rekommenderar rektorn att ta beslut om ersättningsprov

Det är skolans rektor som tar beslut om att använda ersättningsprov istället för ordinarie prov om det finns tydliga belägg för att eleverna känner till innehållet i förväg. Med anledning av vårens upprepade läckor och att vi stramat upp reglerna kring hur proven ska hanteras vill Skolverket rekommendera att rektorn tar ett sådant beslut. Rekommendationen gäller samtliga kursprov i matematik som genomförs denna vecka (vecka 20).

Ersättningsprovet skickades ut i samband med ordinarie utskick våren 2014 och behöver, om det ska användas, kopieras upp till samtliga elever.

Ser över alternativa distributionskanaler

Skolverket ser allvarligt på de problem med otillåten spridning som ägt rum under vårterminen. Vi kommer att se över alternativa sätt att distribuera bedömningsanvisningarna redan till i höst.

Vi har stramat upp reglerna

Vi har sedan tidigare stramat upp reglerna för hanteringen av de nationella proven. Skolan har en skyldighet att hantera och proven på ett sätt som förhindrar fusk. Det är rektorn som är ytterst ansvarig för detta. 

Insamling och rapportering för kursproven i matematik

Det finns två insamlingar som är kopplade till de nationella proven. Den ena insamlingen gäller rapportering av provresultat för samtliga elever i alla skolor. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statisitiska centralbyrån (SCB). Om skolan använder ersättningsprovet ska de rapportera in resultaten till SCB, men kryssa för att de använt ersättningsprovet. 

Den andra insamlingen gäller ett urval av elevlösningar och resultat på uppgiftsnivå samt en enkät om provets genomförande. Insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven. Om skolan gör ersättningsprovet behöver de inte lämna några uppgifter till denna insamling. 


Hur hanterar vi att det saknas ljudfiler med inlästa texter till ersättningsprovet?

Någon av skolans personal får läsa upp texter för de elever som har behov av detta.

Hur hanterar vi att det saknas översättning till engelska av ersättningprovet?

Lärare kan på plats översätta enskilda ord eller fraser, dock utan att elever får otillbörlig hjälp att förstå ämnesinnehållet.

Ska det ordinarie muntliga delprovet användas tillsammans med ersättningsprovet?

För matematik 1a, 1b och 1c används inget muntligt delprov för ersättningsprovet. För matematik 3b och 3c används det ordinarie muntliga delprovet tillsammans med ersättningsprovet.

Vad gör vi med ordinarie prov om vi använder ersättningsprovet istället?

Det finns inget krav på att skolan ska bevara och arkivera det ordniarie provet längre. Det är därför valfritt för skolan att spara proven, men om skolan väjer att göra sig av med proven är det viktigt att dessa destrueras/förstörs. 

Får överblivna prov användas vid senare tillfälle som ett vanligt prov?

Som regelverket kring nationella prov ser ut i dagsläget får överblivna prov inte användas som exempelvis ersättningsprov framöver. De kan dock användas vid prövning, där hanteringen anses säkrare än vid prov som genomförs med hela klasser.

Om skolan har plats för att spara proven på ett säkert sätt kan samtliga prov sparas. Det rekommenderas att åtminstone några få exemplar sparas, tillsammans med lärarinformation och bedömningsanvisningar, som arkivexemplar. Det finns inga krav på att spara proven, men om de slängs ska det göras på ett sätt som är lämpligt för material som omfattas av sekretess.

Senast granskad: 2017-05-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner