Förstudier inför digitala nationella prov

Under hösten genomförde ungefär 700 elever provuppgifter på dator. Flera av eleverna upplevde provsituationen som mer naturlig, men det blev också tydligt att förberedelser blir avgörande för ett lyckat genomförande.

I höstas genomfördes en utprövning med provuppgifter på dator. Utprövningen var en del av Skolverkets förberedelser inför det förväntade uppdraget om att ta fram digitala nationella prov. Avsikten med förstudien var att praktiskt pröva delar av dagens nationella prov i ett genomförande på dator. De lärosäten som utvecklar nationella prov prövade hela processen från att skapa ett digitalt prov till att utvärdera provuppgifterna. De cirka 700 elever som deltog i utprövningen fick testa att genomföra provuppgifter digitalt och bedömningen av proven genomfördes på dator så långt som möjligt.

– Höstens studie har bekräftat en del av våra aningar om vad som är viktigt för att kunna genomföra proven digitalt på ett bra sätt. Vi har också fått större förståelse för hur vi kan arbeta för att förbereda skolorna för prov på dator, säger Beatrice Ciolek Laerum, undervisningsråd på Skolverket. 

Naturligare för eleverna med dator

Många av eleverna lyfte att de är ovana att skriva för hand och att situationen därför blev mer naturlig när de fick använda datorn för att skriva och lösa uppgifterna. Eleverna beskrev även att de tyckte att det gick snabbare att skriva på dator. Hur vana eleverna är att använda dator i undervisningen skiljer sig dock mellan skolämnena. I matematik uppkom en del svårigheter med att skriva matematiska formler digitalt. Flera av eleverna fick vara kreativa när de skulle redovisa sina lösningar eftersom det inte alltid fanns tekniska möjligheter att redovisa svaren så som eleverna var vana att göra med papper och penna.

Det digitala genomförandet ger även eleverna möjlighet att lösa uppgifter på lite andra sätt än pappersformet.
– Drag and drop-frågorna var tydliga och lite roligare att göra eftersom det var något nytt, säger en elev som deltog i utprövningen.

Viktigt att eleverna är bekanta med formatet

Hur bekanta eleverna är med att lösa olika uppgiftstyper, till exempel flervalsuppgifter med svar som kan väljas i rullgardiner eller från en samling med uttryck som man drar till en ny plats, är avgörande för hur väl eleverna kan visa sina kunskaper. Det är viktigt att elever får möjlighet att bekanta sig med olika funktioner i den tekniska lösningen med hjälp av olika exempelprov.

Tekniska utmaningar för skolan

Även på skolan behövs förberedelser för ett provgenomförande med datorer. Dels är det viktigt att eleverna inte kan se varandras skärmar, dels behöver lokalen vara utrustad med tillräckligt många eluttag. Och om provet ska genomföras online behöver nätuppkopplingen vara tillräcklig för det antal elever som ska genomföra provet. En utmaning är att ha tillräcklig kapacitet för att elever ska kunna genomföra prov samtidigt som andra elever som inte genomför prov också ska kunna använda sig av skolans nätverk.

Skärmstorlek viktigt vid genomförandet

I utprövningen genomförde eleverna provet både på dator och med läsplatta. För de elever som använde läsplatta eller dator med liten skärm påverkades möjligheten att få en översikt över hela provuppgiften eller hela provet. När provet genomfördes på en läsplatta blev det tydligt att skärmen var för liten för längre läs- och skrivuppgifter. Om det inte fanns extra tangentbord till läsplattorna togs en stor del av skärmytan upp av tangentbordet.

– Man var tvungen att ha rätt liten text om man ville se frågorna samtidigt som man skrev, berättar en elev.

Överblicken för att lösa en uppgift kunde påverkas av skärmstorleken. Med en liten skärm blev också eleverna tvungna att scrolla upp och ned på sidan för att påminna sig om vad uppgiften efterfrågade och vad de själva skrev i svaret. Några elever saknade även tillgång till mus när uppgiften innebar att eleven skulle dra och flytta text eller andra element i provuppgiften.

Statlig utredning

En statlig utredning analyserar på uppdrag av regeringen förutsättningarna för att digitalisera de nationella proven. Utredningen, som ska vara klar den 31 mars 2016, ska bland annat föreslå hur, i vilken omfattning och i vilken takt en digitalisering av proven kan ske.

Senast granskad: 2016-03-17
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten