Nationella prov i svenska sprids på snapchat

Årets nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 har spridits via sociala medier på tisdagsmorgonen. Även uppsatsdelen som genomförs på torsdag har spridits bland elever.

Spridningen av delprov B och C skedde på morgonen, tisdagen den 13 mars, i anslutning till att delprov B skulle skrivas. Om skolan använde ordinarie prov behöver lärarna vara extra observanta vid bedömningen och jämföra det med vad eleven vanligtvis brukar prestera.

Om skolans rektor beslutade att använda ersättningsprovet på tisdagen använder skolan även ersättningsprovet för delprov C på torsdag. När skolan senare rapporterar resultaten till SCB anger skolan att eleverna ”ej deltagit i provet”. Provet kan fortfarande användas som ett stöd för bedömning och betygssättning. 

Svårt att fuska på uppsatsdelen

Om skolan använt ersättningsprovet för delprov B använder skolan ersättningsprovet även på torsdag. Om skolan använt ordinarie prov kan skolan välja att använda ersättningsprovet, förutsatt att rektorn inte bedömer att även det här provet är känt bland eleverna. Många skolor använde ersättningsprovet för delprov C förra året, vilket kan göra att eleverna känner till innehåll i provet.

Ersättningsprovet skickades ut i ett exemplar i samband med ordinarie utskick 2017 och behöver, om det ska användas, kopieras upp till samtliga elever.

Oavsett om skolan väljer ordinarie prov eller ersättningsprovet får läraren ett gediget stöd för att bedöma elevernas skrivförmåga. Eleverna kan känna till uppgiftsformuleringar och ha läst bedömningsanvisningarna men de behöver fortfarande skriva en text med kvalitet på provdagen, vilket är en förmåga som eleven tränat på hela grundskoletiden. Det här gör att läraren kan använda uppsatsen som underlag för bedömning och betygssättning.

Extra observanta vid bedömningen

Lärare behöver vara extra observanta vid bedömningen av provsvaren och jämföra resultatet med elevens tidigare prestationer. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk.

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan dels provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen, dels ska skolan rapportera att eleven ej har deltagit i delprovet i insamlingen till SCB. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Rekommenderar inte extra provtillfällen

Om läraren konstaterat att en elev har fuskat och elevens resultat inte tas med i bedömningen och betygssättningen innebär det en missad chans för eleven att visa sina kunskaper. Skolan kan inte låta en elev, en grupp eller en hel klass göra om ersättningsprovet vid ett annat tillfälle. Ersättningsprovet får endast användas för att ersätta ett ordinarie prov vid ordinarie provtillfälle för att minimera risken för att även det provet sprids.

Senast granskad: 2018-03-15
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner