Skolverket polisanmäler spridning av nationellt prov för sfi

Delprovet ”skriva” i det nationella provet för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), SFI D 12, har spridits via Facebook. Skolverket har polisanmält det inträffade och Skolinspektionen är informerade.

– Det är givetvis allvarligt när det fuskas med nationella prov. Framför allt drabbar det eleverna när ett prov inte kan användas men det är också ett slöseri med resurser. Kostnaden för att ta fram ett nationellt prov är omkring två miljoner kronor, säger Anders Boman enhetschef på Skolverket.   

Tydliga regler

Det aktuella provet har kunnat användas sedan den 23 oktober. Inom sfi äger inte de nationella proven rum på ett speciellt datum. Det beror på att sfi ska utformas flexibelt, där utgångspunkten för utbildningen ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Utbildningarna börjar vid olika tidpunkt och är olika långa. Proven kan därför skrivas närsomhelst under året. För att förhindra att proven sprids är reglerna för hur proven ska hanteras tydliga.

– Om någon har haft möjlighet att fotografera av prov och lägga ut i sociala medier så har inte den aktuella skolan hanterat proven korrekt. Om skolan följer våra regler ska inte detta kunna ske, säger Anders Boman.

Möjligt att använda äldre prov

Om rektorn har information om att eleverna tagit del av de spridda provuppgifterna innan provtillfället kan provet inte användas som underlag vid betygsättning. Rektorn kan då besluta att istället använda något av de äldre prov som fortfarande återanvänds av Skolverket. De nationella proven omfattas av sekretess under den tid de återanvänds av Skolverket.

De tre senast utgivna proven per kurs kan beställas. Det tar maximalt 10 dagar att få de beställda proven. De skolor som har ännu äldre sfi-prov sparade kan även använda dessa prov om de fortfarande återanvänds av Skolverket.

Här kan du beställa äldre nationella prov

Senast granskad: 2017-11-15
Innehållsansvar: Prov- och bedömningsenheten